Hoppa till huvudinnehåll
Per Eckemark
Per Eckemark, divisionschef för Nät på Svenska kraftnät. Foto: Johan Alp

Svenska kraftnät rustar för modernisering av stamnätet

Med ett åldrande transnät och en pågående energiomställning står Svenska kraftnät tillsammans med hela energibranschen inför stora utmaningar. Läs intervjun med Per Eckemark, divisionschef för Nät, som har en viktig roll i förändringen.

– Vi har två huvudsakliga utmaningar; den första är att vi har ett av Europas äldsta stamnät och av den anledningen finns ett stort reinvesteringsbehov. Flera av våra ledningar och stationer har många år på nacken och är på väg att passera sin tekniska livslängd, säger Per Eckemark.

Den andra utmaningen, beskriver Per, är den energiomställning som sker i samhället vilket ställer nya krav på kapaciteten i stamnätet. Exempelvis kommer det in ny energiproduktion på andra platser än vad nätet är byggt för.

Det sker också en stor omställning på konsumtionssidan, samhället blir allt mer elektrifierat. Städer och hela regioner växer, med inflyttningar både av privatpersoner men även med företag som ska etablera verksamhet, vilket skapar ett ökat effektbehov. 

Stora investeringar de kommande åren

– Allt det här gör att vi behöver anpassa stamnätets förmåga. Det kräver stora investeringar och vår projektportfölj är därför på cirka 70 miljarder kronor för de kommande 10 åren.

För att skapa en förståelse för byggtakten gör Per en jämförelse med hur mycket Svenska kraftnät har byggt de senaste 30 åren. Dubbelt så många kilometer luftledning ska byggas de kommande 10 åren jämfört med de senaste 30.

Diagrammet i slutet av denna text visar byggtakten för Svenska kraftnät.

Nyckelfaktorer för att lyckas

En viktig nyckelfaktor är den egna personalen. För att rusta oss för den investeringsportfölj som finns ser Per ett stort rekryteringsbehov.

– Vi kommer att jobba med konsultväxling, där andel egna anställda behöver öka. Parallellt med det sker även rekrytering av ny personal. 

Kvalificerade leverantörer är en annan viktig nyckel för att Svenska kraftnät ska klara av sina utmaningar menar Per.

– Vi bygger inte transmissionsnätet själva utan är beroende av våra leverantörer. Men för att kunna ha hållbara leverantörer ställs också krav på oss där vi behöver utveckla vår förmåga i att vara affärsmässig beställare. Det handlar bland annat om att ha rätt krav i våra kontrakt och vara en professionell samarbetspartner.

Per lyfter även fram vikten av samarbete med andra aktörer. Han beskriver hur Svenska kraftnät inte kan möta utmaningarna på egen hand. Det finns ett stort behov av att bygga stamnätet för framtiden och det gör man bäst tillsammans med andra menar Per.

Digitaliserat arbetssätt och trygg arbetsmiljö

Allt handlar inte om nyinvesteringar utan förvaltningen av transmissionsnätet är minst lika viktig. Den ökade digitaliseringen ska på sikt ge ett ännu mer tillförlitligt stamnät med färre avbrott.

– Vi jobbar ständigt med att hålla högsta möjliga tillgänglighet i transmissionsnätet. En del i vårt arbete är att utveckla digitala arbetssätt för att få bättre koll på hur stamnätet mår. Exempelvis samlar vi in mer mätdata idag. Vi har investerat i ett nytt datalager och har flera analysmetoder för att bedöma anläggningarnas tillstånd. Vi analyserar de avbrott vi har och på längre sikt ska vi mäta i realtid och sätta in åtgärder innan ett avbrott sker.

Ett annat viktigt område för Svenska kraftnät handlar om att erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö där man har som mål att vara ledande i branschen inom hälsa, miljö och säkerhet.

– I vardagen jobbar vi aktivt med att sätta dessa frågor på agendan. Vi vill ta på oss ledartröjan och driva ett proaktivt HMSK-arbete (hälsa, miljö, säkerhet och kvalitet). Men även här ser vi ett behov av hjälp från våra samarbetspartners, alla länkar måste fungera.

Behöver ta hänsyn till många parametrar

– Vi har ett jättespännande uppdrag. Det är vi som förvaltar och utvecklar en av Sveriges viktigaste infrastrukturer och stoltheten hos oss är hög.

Per beskriver samtidigt att det finns ett flertal parametrar Svenska kraftnät måste ta hänsyn till och respektera.

– Miljöbalken är ett bra exempel eller framkomligheten i tätbebyggda områden, exempelvis i Stockholm. Försvaret har sina behov som vi ska ta hänsyn till och det finns även annan infrastruktur vi behöver beakta. Därför är det så viktigt för att oss samarbeta och hålla en god dialog med de som påverkas av vårt arbete.

stapeldigagram som visar byggtakten för Svenska kraftnät.

Staplarna visar antal kilometer ledning/kabel per år som ska byggas och linjen visar ackumulerat.

Kraft 2019

Onsdagen den 28 augusti arrangerar Svenska kraftnät Kraft 2019 — vårt årliga kund- och intressentmöte på Waterfront Congress Centre i Stockholm.

I år sätter vi fokus på samhällets ökade behov av el från olika perspektiv. Mötet riktar sig till beslutsfattare, eller de som har en annan nyckelroll, inom energibranschen.