Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnäts koncessionsansökan är gedigen och ett tillräckligt underlag för beslut

Svenska kraftnäts koncessionsansökningar för luftledningarna mellan Ekhyddan-Nybro och Nybro-Hemsjö är gedigen och utgör ett fullgott underlag för beslut. Ett stort arbete har lagts på att möta kraven i ellagen och miljöbalken, samtliga kompletteringar har bemötts och antalet möten med berörda har varit fler än normalt.

Vi har ett ökat behov av el i samhället och stamnätet är en viktig del av Sveriges elförsörjning. Utvecklingen av stamnätet är en förutsättning för att alla delar i Sverige ska ha en god och säker tillgänglighet av el varje dag nu och i framtiden. Samtidigt innebär utbyggnad av samhällsviktig infrastruktur en påverkan på såväl miljön som de som bor och verkar i närheten. Svenska kraftnät lägger stor vikt vid att utreda påverkan och ha dialog med berörda vid varje projekt för att komma fram till lämplig sträckning. Arbetet med Svenska kraftnäts koncessionsansökningar för luftledningarna mellan Ekhyddan-Nybro och Nybro-Hemsjö har varit gediget, utförligt och uppfyller enligt Svenska kraftnät de lagkrav som finns.

Ei har granskat ansökan i föransökningsförfarande

Ei har avslagit Svenska kraftnäts koncessionsansökningar. Ei slår dock fast i sitt beslut att ledningarna behövs; de är lämpliga ur allmän synpunkt. Svenska kraftnät lämnade in koncessionsansökan 2017. Arbetet med ansökan har varit extra omfattande för dessa projekt eftersom projekten är Project of common interest (PCI)*. Det innebär bland annat ett föransökningsförfarande där Svenska kraftnät har fört en detaljerad dialog med Ei om ansökans omfattning och Ei har granskat ansökan innan den skickas in. Ei har godkänt vår ansökan och i den ingår bland annat miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och samråd. Svenska kraftnät har bemött samtliga Eis kompletteringskrav.  

Stort fokus på att redogöra för påverkan

Den här typen av ledningar ska enligt lagstiftningen alltid antas innebära en betydande miljöpåverkan och ansökan om koncession ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Miljökonsekvensbeskrivningen beskriver bland annat hur den planerade verksamheten kan påverka omgivningen och motstående intressen såsom natur-, kultur- och boendemiljön.

Svenska kraftnät har i MKBn och gjorda kompletteringar haft mycket stort fokus på att redogöra för påverkan. Ei anser i sitt beslut att Svenska kraftnät inte har lämnat in tillräckligt underlag. Svenska kraftnät anser att tillräckligt underlag finns i MKBn och kompletteringar och att vi här visar att påverkan, med föreslagna försiktighetsmått, kan accepteras enligt miljöbalken.

Som exempel kan nämnas att när det gäller skyddade arter har Svenska kraftnät gjort en omfattande artskyddsutredning och gjort bedömningar av ledningens påverkan på dessa.

Ei anser även att Svenska kraftnäts material är bristfälligt när det gäller åtgärder gällande säker strålmiljö och att vi inte förmått visa att det skulle vara orimligt att kräva magnetfältssänkande åtgärder. Frågan om magnetfält i berörda fritidshus väcktes av Ei i januari 2019 och Svenska kraftnät lämnade in begärd komplettering, bland annat i form av beräknade magnetfältsvärden vid fritidshusen och de åtgärder som teoretiskt sett är möjliga att vidta. Ei har inte begärt någon ytterligare komplettering avseende detta.

Justerat sträckning vid naturreservat

Luftledningarna mellan Ekhyddan-Nybro och Nybro-Hemsjö passerar åtta natura 2000-områden och fyra naturreservat.

– Vi har inte fått dispens att gå genom två naturreservat och har därför justerat sträckningen. För de övriga två har vi ansökt om dispens, säger Helén Mårtensson, tillståndshandläggare.

När det gäller natura 2000-områden har länsstyrelserna beslutat att det krävs tillstånd för att passera sex av dessa.  

– Vi har fått tillstånd att passera fem natura 2000-områden, varav tre är överklagade till mark- och miljödomstolen. Det sjätte natura 2000-området har länsstyrelsen lämnat till regering för tillåtlighetsprövning, säger Helén Mårtensson.

Omfattande dialog med berörda

Myndighetsdialog och samråd är viktiga delar i processen för att välja en sträckning med minsta möjliga påverkan på människor och miljö. Sträckningen av de aktuella ledningarna är 19 mil och cirka 1 000 fastighetsägare berörs vid 500 fastigheter. Samråd för hela sträckan har hållits 2014 inför val av korridor, 2015 för val av linjesträckning och tretton ytterligare kompletterande samråd har hållits. Därtill kommer tre samråd som har genomförts sedan ansökan lämnades in till Ei avseende bland annat sträckningsjusteringar på grund av naturreservat, det vill säga totalt 18 samråd. Svenska kraftnät har haft tio möten med vägföreningar samt många möten med enskilda personer, kommuner, LRF och Södra kring sträckningen.

– Ei hävdar att det finns brister i samråden, men kommer ändå fram till att samråden ska godtas enligt gällande lagstiftning. Det är olyckligt att Ei inte är mer tydliga med vad de tycker brister. Vid planerandet och placeringen av ledningen måste Svenska kraftnät hålla sig inom vissa ramar, till exempel olika tekniska begränsningar, andra samhällsintressen och syftet med den enskilda ledningen. I planerandet av ledningen vägs således ett stort antal faktorer och intressen in och avvägningar görs mellan olika intressen som kan stå i konflikt med varandra, säger Katarina Larsson.

Ei hävdar även att det inte har lämnats redogörelse för samråden. Svenska kraftnät har lämnat redogörelse i samrådsredogörelser, koncessionsansökan och komplettering till koncessionsansökan.

Vid remissförförandet har det kommit cirka 500 yttranden till Ei. Svenska kraftnät har på Ei:s begäran besvarat vart och ett av dessa enskilda remissvar.

Luftledning är den bästa tekniken

Att utforma den aktuella ledningen som en växelströms luftledning är den bästa tekniken för transmissionsnätet. En partiell kablifiering bygger in svagheter i systemet, medför även den stor påverkan på miljön och kostar väsentligt mer än en luftledning samt har ungefär hälften så lång livslängd som en sådan.

– Svenska kraftnät anser att vi i ansökan har visat att det inte finns någon sträcka längs den sökta ledningen där motstående intressen är så betydande att de motiverar de negativa konsekvenser som en partiell kablifiering skulle innebära. Ei är av en annan synpunkt och menar att underlaget inte är tillräckligt utförligt för att de ska kunna dra den slutsatsen, säger Li Axrup, jurist på Svenska kraftnät

– Frågan om i vilken situation det ska motiveras varför en partiell kablifiering är orimlig och vilka krav som ska ställas på den utredningen är en principiell fråga som behöver avgöras av högre instans. Vi välkomnar att få klarhet i frågan, säger Katarina Larsson enhetschef Tillstånd.
 

*Projektet är av EU klassat som ett projekt av gemensamt intresse
 - Projects of Common Interest (PCI). Det innebär att projektets genomförande har en särskild viktig funktion för den gemensamma europeiska elmarknaden och för att nå EU:s energimål om en prisvärd, säker och hållbar elförsörjning.