Hoppa till huvudinnehåll
Enheten Hållbarhet ansvarar för samordning och inriktning av miljöarbetet på Svenska kraftnät. Från vänster Eva Bergius, Karolina Viksten.
Enheten Hållbarhet ansvarar för samordning och inriktning av miljöarbetet på Svenska kraftnät. Från vänster Eva Bergius, Karolina Viksten.

Systematiskt miljöarbete ger resultat

Svenska kraftnäts systematiska miljöarbete fortsätter att rankas högt av Naturvårdsverket som varje år ger ut rapporten Miljöledning i staten. Långsiktigt arbete med kartläggning av klimatutsläpp, utfasning av miljöfarliga kemikalier och utbildningsinsatser ger positiva resultat.

Nyligen kom resultatet av Naturvårdsverkets utvärdering av svenska myndigheters arbete med miljöledningssystem för 2018. Av de 187 myndigheter som värderats är Svenska kraftnät en av de 27 myndigheter som rankas högst och bedöms ha en "mycket hög grad av systematiskt miljöarbete".

Klimatkalkyl ger viktiga underlag vid kravställning

Under året gjorde man en så kallad klimatkalkyl i ett forsknings- och utvecklingsprojekt. Där tittade man på miljöpåverkan från ett anläggningsprojekt.

- Tidigare har vi vetat om vissa klimatutsläpp som sker i våra entreprenader, men inte haft lika bra koll på utsläpp från allt material vi köper in och som vi använder när vi bygger, berättar Eva Bergius, miljöspecialist på Svenska kraftnät.

Man såg att materialet har väldigt stor miljöpåverkan, främst stål, aluminium och betong. En utmaning under 2019 och framöver är att börja ställa mer miljörelaterade krav på material och produkter än vad man tidigare gjort.

- Vi har länge jobbat med miljörelaterade krav men jag tror att vi kan göra mycket mer. Här är klimatkalkylen ett jättebra underlag för att se var vi ska rikta våra insatser, säger Karolina Viksten, miljökoordinator på Svenska kraftnät.

Förbudslista för kemikalier framtagen

Under 2018 tog Svenska kraftnät även fram en förbudslista för kemikalier som nu fastställts. Det är ett helt nytt krav som kommer att vara med i upphandlingar och gäller kemikalier som inte får användas på de byggen, entreprenader och underhåll som Svenska kraftnät ansvarar för.

- När det gäller kemikalier i produkter och utrustning som levereras går vi längre än dagens lagkrav och tittar på kommande lagstiftning också, säger Karolina Viksten.

- Att fasa ut miljöskadliga kemikalier är även ett nytt miljömål för Svenska kraftnät 2019 och det kommer framöver att ingå i vår rapportering till regeringen och Naturvårdsverket, förklarar Eva Bergius.

Fortsatt arbete för rätt miljökrav i upphandlingar

Svenska kraftnät jobbade mycket med att uppdatera kraven i upphandlingar under förra året och att få med miljökrav på rätt sätt i alla upphandlingar är en utmaning.

- När det gäller våra entreprenader så ställer vi miljökrav i flera skeden. Vi ställer dem dels i prekvalificeringarna då vi utvärderar nya entreprenörer. Sedan finns våra miljökrav med som kontraktkrav, i en teknisk riktlinje, som man måste skriva under på. Och slutligen har vi löpande uppföljning av miljörelaterade frågor under hela entreprenaden, berättar Karolina Viksten.

Miljökompetens och breda utbildningsinsatser

Under 2018 togs det fram en anvisning som visar vilken miljökompetens olika roller inom myndigheten, som har miljörelaterade uppgifter, behöver ha. För dessa roller har man utformat ett utbildningsprogram som startade i början av 2019 med utbildning i miljöledning för ledningsgruppen och avdelningscheferna.

Det finns även en generell miljöutbildning för alla anställda att gå samt en webbaserad miljöutbildning för leverantörer.

Globala hållbarhetsmål och hållbara leverantörskedjor i fokus för 2019

Svenska kraftnät kommer framöver att arbeta med hållbarhetsfrågor i ett bredare perspektiv, där inte bara miljö- och klimatfrågor utan även sociala aspekter inkluderas med anknytning till FN:s globala hållbarhetsmål. Svenska kraftnät kommer att titta djupare på vilka av dem som man berörs av och som man kan bidra till.

- En stor del i det arbetet blir att titta på hållbara leverantörskedjor, säger Karolina Viksten. Att de som arbetar för oss, i våra projekt och entreprenader har skäliga arbetsvillkor, med löner och arbetstider och även ända ner till fabriker där vår utrustning tillverkas. Under 2018 beslutades att vi ska ta fram en uppförandekod för entreprenörer och det jobbar vi med nu under 2019.

- Även de miljörelaterade delarna ska knytas an mer till de globala målen, så att det hänger ihop bättre än vad det har gjort förut. Klimatfrågan, biologisk mångfald och kemikaliehantering är exempel på sådana områden, förklarar Eva Bergius.

Miljöcertifiering morot i förbättringsarbetet

Av de myndigheter som ligger inom det högsta spannet för Naturvårdsverkets bedömning har 90 procent någon form av miljöcertifiering. Svenska kraftnät är certifierat enligt miljöledningsstandarden ISO 14001:2015, vilket innebär att ytterligare krav måste uppfyllas och att uppföljningen görs av ett externt certifieringsföretag en gång per år.

- Det är bra med certifikatet eftersom man tvingas att jobba vidare systematiskt med miljöfrågor och förbättringar på ett strukturerat sätt. Man ska kunna visa på att man blir bättre och bättre, då kraven blir högre och högre allteftersom, avslutar Eva Bergius.

Faktaruta – om

Varje år ska alla statliga myndigheter enligt förordningen om miljöledning i statliga myndigheter, rapportera in till regeringen och Naturvårdsverket hur de arbetar med miljöledning, med andra ord hur strukturerat deras miljöarbete är.

Detta ska ske i samband med att myndigheten lämnar in sin årsredovisning till det departement myndigheten tillhör.

Samtliga 187 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter har redovisat 2018 års miljöledningsarbete till Naturvårdsverket.

Rapporten utgör Naturvårdsverkets sammanfattning och utvärdering av myndigheternas redovisningar.

Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter på riksdagens webbplats (nytt fönster)

Naturvårdsverkets rapport Miljöledning i staten 2018 (nytt fönster)