Hoppa till huvudinnehåll
Karolina Viksten, miljökoordinator på Svenska kraftnät (Foto: Kerstin Kristoferson)

Utökade hållbarhetssatsningar självklar del av Svenska kraftnäts strategi

Med ett framgångsrikt miljö- och jämställdhetsarbete i ryggen stärker Svenska kraftnät hållbarhetsarbetet ytterligare. Med tydliga strategiska mål, kontinuerlig uppföljning och FN:s globala hållbarhetsmål som utgångspunkt tar vi nästa steg.

Svenska kraftnät har en viktig roll i dagens och morgondagens kraftsystem, därför är miljö- och hållbarhetsfrågorna av stor vikt. Att arbeta kontinuerligt och strategiskt med utveckling av hållbarhetsarbetet är en förutsättning för att nå satta miljökvalitetsmål. Men även för att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål.

Etablerad hållbarhetskultur i fokus

I Svenska kraftnäts strategi är det tydligt; satsningarna inom området ska stärkas och målbilden för 2023 är att Svenska kraftnät ska ha en etablerad hållbarhetskultur som genomsyrar verksamheten, både internt och i samarbetet med leverantörer.

Fram tills idag har Svenska kraftnäts hållbarhetsarbete präglats av satsningar på framförallt miljö och jämställdhet. Organisationen har bland annat fått utmärkelser för systematiskt miljöarbete och utgjorts av en stor andel kvinnliga chefer under lång tid.  

– Miljö har alltid varit en viktig fråga för oss. Nästa steg är att bredda arbetet, integrera hållbarhetsarbetet i Svenska kraftnäts övergripande strategi och även inkludera sociala, ekonomiska och etiska aspekter av vår verksamhet, säger Karolina Viksten, miljökoordinator på Svenska kraftnät.

Utgångspunkt i FN:s globala mål

Utvecklingen av Svenska kraftnäts hållbarhetsarbete tar utgångspunkt i FN:s globala mål kring hållbarhet där Svenska kraftnäts verksamhetsmål har ställts mot FN:s. Svenska kraftnäts kärnverksamhet bidrar i sig till flera globala mål, till exempel Mål 7; ”Hållbar energi för alla”, där vårt uppdrag är att säkerställa att Sverige har ett hållbart, säkert och kostnadseffektivt elsystem till gagn för både elproducenter och elkonsumenter. Genom en kartläggning av de 169 delmålen har man tittat på om det är något ytterligare som påverkar Svenska kraftnät, hur Svenska kraftnät i så fall bidrar till målen och vad vi kan göra ytterligare.

Krav på anständiga arbetsvillkor för underleverantörer

Ett av FN:s globala mål är Mål 8: ”Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt”, där ett fokusområde för Svenska kraftnät handlar om anständiga arbetsvillkor ute på entreprenad och hållbara leverantörskedjor. Med en så kallad uppförandekod visar Svenska kraftnät tydligt vilka krav och förväntningar som ställs på leverantören.

– Flera av våra leverantörer har fabriker och underleverantörer globalt och då finns en ännu större anledning att ställa krav. Nu har vi uppförandekoden, där även arbetsförhållanden inkluderas, och ytterligare avtalsvillkor som ska förtydliga vad vi ställer för krav och förväntningar i hela leverantörskedjan, säger Karolina Viksten.

Utfasning av miljöfarliga kemikalier

Ytterligare exempel på hur Svenska kraftnät arbetar utifrån FNs globala mål är Mål 12: ”Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster”. Sedan ett antal år tillbaka ställs krav på entreprenörernas kemikalieanvändning. Bland annat måste entreprenörerna klassificera alla kemikalier som ska användas utifrån hur farliga de är och Svenska kraftnät har ett kemikaliehanteringssystem, Chemsoft.

– 2018 introducerade vi nya rutiner och ett miljömål som syftar till utfasning av de mest miljöfarliga och hälsovådliga kemikalierna. Det handlar om kemikalier som inte får användas i Svenska kraftnäts produkter eller i verksamheten, säger Karolina Viksten.

Engagemang för förbättringar

- Det finns ett stort engagemang för hållbarhetsfrågor här på Svenska kraftnät. Vi har ett viktigt samhällsuppdrag och vi är en viktig kugge i omställningen av energisystemet. Nu jobbar vi vidare för att både fortsätta med både förstärka våra positiva bidrag till de globala målen och förbättra oss på de områden där vi kan bli bättre, säger Karolina Viksten.