Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Myndighetsdialogen viktig när nya ledningar ska byggas

För att trygga framtidens elförsörjning behöver vi stärka och utveckla stamnätet runt om i Sverige. Men innan spaden sätts i marken för att bygga en ny ledning krävs en längre tids utredning där flera olika samhällsintressen vägs in. Myndighetsdialogen är en viktig del i arbetet med att få in information för att hitta den lämpligaste sträckningen.

Det finns flera skäl till varför stamnätet behöver förnyas, ersättas och byggas ut. Många ledningar och stationer börjar närma sig slutet av sin livslängd och i delar av Sverige ökar elförbrukningen stadigt. Det innebär bland annat att nya förbindelser behöver byggas för att elen ska kunna transporteras dit den behövs som mest.

Flera perspektiv och olika samhällsintressen viktiga i bedömningen

Behovet av en ny elförbindelse bedöms bland annat utifrån nätanalyser och samhällsekonomiska kalkyler vilka tar hänsyn till hela kraftsystemet. Sedan inleds ett omfattande arbete för att lokalisera den sträckning som sammantaget påverkar omgivningen minst. Arbetet görs i flera steg, i dialog med berörda parter och utifrån en sammanvägning av en rad olika värden och intressen. I processen är flera perspektiv viktiga att ta hänsyn till såsom driftsäkerhet, byggbarhet, boendemiljö samt natur- och kulturvärden.

– När vi planerar nya elförbindelser är olika samhällsintressen viktiga att ta hänsyn till. Det gör dialogen med andra myndigheter, länsstyrelser och samhällsaktörer till en betydelsefull del av arbetet, säger Dan Alvinge som arbetar på Svenska kraftnäts tillståndsenhet.

Dan Alvinge och Jens Knutsson på Svenska kraftnäts tillståndsenhet.
Dan Alvinge och Jens Knutsson på Svenska kraftnäts tillståndsenhet. Foto: Nadja Wrigfeldt

Genom myndighetsdialogen, som är en del av tillståndsprocessen, ges varje projekt bra förutsättningar för att senare kunna presentera ett väl genomarbetat sträckningsförslag vid samrådet med berörda mark- och fastighetsägare.

I slutändan skickas en koncessionsansökan för den valda sträckningen och tekniskt utförande in till Energimarknadsinspektionen som handlägger ärendet och beslutar om Svenska kraftnät får tillstånd att bygga ledningen enligt föreslagen utformning.

Värdefull information från myndighetsdialogen i Norrbotten

Svenska kraftnät planerar tillsammans med den finska systemoperatören Fingrid en ny kraftledning mellan Messaure station i Jokkmokks kommun och Keminmaa i norra Finland. I höstas inleddes myndighetsdialogen med berörda kommuner, länsstyrelsen i Norrbotten och myndigheter. Samebyarna i Norrbotten involveras också. Nu är fyra så kallade utredningskorridorer identifierade vilket i dagsläget utgörs av breda stråk. När en korridor är vald startar arbetet med att planera en detaljerad sträckning för själva ledningen.

– Vi har haft bra samtal och fortsätter nu dialogen för att välja ett lämpligt dragningsförslag för ledningen att samråda om i höst, säger Jens Knutsson som är tillståndsansvarig för projektet på Svenska kraftnät. Vi gör en samlad bedömning utifrån flera samhällsperspektiv och väger självklart in länsstyrelsens, kommunernas och berörda mark- och fastighetsägares intressen innan vi väljer en korridor att arbeta vidare med.

Enligt Jens Knutsson finns en förståelse för behovet av ledningen, då den är till stor nytta för hela den nordiska elmarknaden och även bidrar till att säkra Finlands elförsörjning.

– Den tidiga dialogen med Länsstyrelsen förenklar och förbättrar det framtida arbetet med natur- och kulturinventeringar, vilket är positivt för båda parter. Och vad som visat sig extra betydelsefullt är god och tidig dialog med Försvarsmakten med hänsyn till de riksintressen de har i området, säger Jens Knutsson

Dialog viktigt när ledningar behöver ersättas på Västkusten

Längre söderut på västkusten behöver drygt 40 mil ledningar förnyas för att även i fortsättningen säkra leveransen av el till södra Sverige. I ett första steg i arbetet att ersätta ledningen mellan Marks och Halmstads kommuner genomfördes myndighetsdialog i slutet på förra året.

– Ledningen som idag sträcker sig mellan Horred och Breared byggdes för närmare 60 år sedan och är i slutet av sin tekniska livslängd, säger Dan Alvinge. Myndighetsdialogen är ett viktigt steg i arbetet att hitta en lämplig placering av den nya ledningen, säger Dan Alvinge.

Just nu utvärderar projektet informationen från de yttranden som har kommit in från myndighetsdialogen. Förhoppningen är att under våren kunna välja en av de utredningskorridorerna som har identifierats. Efter vidare utredningar kommer ett mer precist sträckningsförslag att presenteras under samråd med fastighetsägare och andra berörda aktörer.

Läs mer om projekten Messaure-Keminmaa och Horred-Breared och andra stamnätsprojekt.