Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto: Tomas Ärlemo

El, energi eller effekt?

Effektbrist, kapacitetsbrist, energi och el – det är några av de begrepp som dyker upp när vi diskuterar den pågående omställningen av kraftsystemet. Lär dig mer om hur vi använder begreppen i våra planer och när vi beskriver det pågående arbetet för att möjliggöra energiomställningen och möta kommande utmaningar.

I Svenska kraftnäts Systemutvecklingsplan 2020-2029 (.pdf) Öppnas i nytt fönster kan du läsa om den pågående omställningen av kraftsystemet som följer av såväl politiska beslut som utveckling av ny teknik, nya användarmönster och helt nya användningsområden för el. Texten nedan är ett utdrag ur den senaste planen, ladda ner och läs den i sin helhet här (.pdf) Öppnas i nytt fönster.

Vad är skillnaden på effektbrist och kapacitetsbrist?

Med effektbrist menar vi den situation som kan uppstå då det inte finns tillräckligt med el för att möta förbrukningen i Sverige eller inom något av de fyra elområden som Sverige är uppdelat i. Kapacitetsbrist används för att beskriva svårigheten att, trots att det finns tillräckligt med eleffekt i systemet i stort, överföra den till kunderna inom ett mer avgränsat geografiskt område och då speciellt till förbrukningscentra som storstäder och till andra större uttagskunder som serverhallar eller annan ny elintensiv industri.

När ser vi en risk för att effektbrist respektive kapacitetsbrist kan uppstå?

Risk för effektbrist uppstår när elmarknadens utbud inte kan möta efterfrågan i ett elområde. Det innebär att oavsett hur högt priset blir finns det ingen ytterligare produktion att starta och ingen mer el att importera på förbindelserna till området, antingen på grund av att de redan är fullt utnyttjade eller för att ingen eleffekt finns att köpa i angränsande område. Det sker inte heller någon ytterligare frivillig, kostnadsbaserad, reduktion av förbrukningen. Det som utmärker ett område som riskerar att begränsas av kapacitetsbrist, som en storstad, är att det har samma elpris som kringliggande regioner och där alltså elpriset inte ändras lokalt när efterfrågan ökar. Det är då enbart överföringen till området som begränsar hur mycket som kan förbrukas där, om ingen annan mekanism ser till att mer eleffekt kan tillföras.

Hur kan man ha ett energiöverskott och samtidigt effektbrist?

Det finns inget motsatsförhållande i att vi samtidigt kan ha ett stort elenergiöverskott över året, och perioder då vi har ett stort eleffektunderskott. Elenergiöverskottet innebär helt enkelt att vi sammantaget under hela året producerat mer än vad vi konsumerat, oberoende av när under året det skett. Under året kan det däremot ha funnits vissa perioder, vanligen under vintern, när den effekt som produceras inte är tillräcklig för att täcka förbrukningen. De utmaningar och lösningar vi beskriver i systemutvecklingsplanen är i stor grad kopplade till svårigheten att hålla producerad och förbrukad effekt lika i just de ögonblicken.

 

Läs hela texten i Svenska kraftnäts Systemutvecklingsplan 2020–2029 (.pdf) Öppnas i nytt fönster.

El, energi, effekt

Elenergi, eller energi, vilket är det begrepp som vanligen används, är den mängd el som produceras eller förbrukas under en tidsperiod t.ex. ett år, oavsett när under året det sker.

Eleffekt, eller bara effekt, är den mängd el som produceras och förbrukas i varje ögonblick.

Elbrist kan avse antingen en brist på elenergi eller eleffekt. Sverige har ett stort överskott på elenergi som exporteras årligen. Däremot visar de analyser som Svenska kraftnät gör varje år att effektbalansen, eller tillgången på eleffekt, successivt har försämrats under de senaste fem åren. Sverige har i dag ett underskott på effekt under de kallaste timmarna under året och måste förlita sig på import.

Om Systemutvecklingsplanen

För att ge en aktuell bild av kraftsystemet i en tid av snabb förändring publicerar Svenska kraftnät vartannat år en systemutvecklingsplan som också innehåller vår 10-åriga nätinvesteringsplan. Den beskriver kommande investeringar och utbyggnadsplaner för det svenska transmissonsnätet (stamnätet).

I december 2019 publicerade Svenska kraftnät en statusuppdaterad systemutvecklingsplan som beskriver de utmaningar och lösningar som det svenska kraftsystemet redan upplever och som förväntas öka i framtiden.