Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Förstå dammar och dammteknik - ny publikation tillgänglig

Vill du veta hur en damm fungerar och varför det kan bli dammhaveri? Nu publicerar Svenska kraftnät boken ”Dammar och dammteknik – En introduktion”, som sammanställer grundläggande teknisk information om svenska dammar och dammteknik. Boken ska ge baskunskaper till den som saknar bakgrund inom teknikområdet, och därmed bättre förutsättningar att kunna tillgodogöra sig vidareutbildning, riktlinjer och vägledningar inom dammsäkerhetsområdet.


Sedan 1998 har Svenska kraftnät en central myndighetsroll inom dammsäkerhetsområdet, och ska främja dammsäkerheten i Sverige. I uppgiften ingår bland annat tillsynsvägledning i frågor om dammsäkerhet enligt miljöbalken 11 kap och samverkan med länsstyrelserna för en effektiv tillsyn.

Valvdammen vid Krokströmmens kraftverk.
Valvdammen vid Krokströmmens kraftverk, Ljusnan. Foto: Tomas Ärlemo.

Boken ska ge grundläggande kunskap om dammar

En del i tillsynsvägledningen är att stödja länsstyrelsernas handläggare med kunskap och kompetensutveckling inom dammar, dammteknik och dammsäkerhet. Boken Dammar och dammteknik har tagits fram som ett led i detta arbete.

- Vi möter många som kommer i kontakt med dammar i sitt arbete, till exempel handläggare på länsstyrelserna och andra berörda myndigheter, som saknar ingenjörsbakgrund och praktisk erfarenhet inom teknikområdet, säger Maria Bartsch, dammsäkerhetshandläggare på Svenska kraftnät.

- Det har inte funnits någon lämplig källa till information eller introduktionskurs som vi har kunnat rekommendera för de som är nya inom området – så vi bestämde oss för att själva ta fram det.    

”Dammar och dammteknik – En introduktion”, ger orienterande kunskap om dammar och dammteknik och förklarar terminologi inom området. Man får bland annat lära sig om dammbyggandets och dammsäkerhetsarbetets utveckling, dammars olika användningsområden, hur olika typer av dammar och tillhörande utrustning fungerar, och hur dammhaveri kan uppstå. Fokus ligger på vattenkraftens dammanläggningar, men även dammar inom gruvverksamhet samt kanaler och slussar berörs.

- Vi anlitade en konsult med lång erfarenhet av utbildningar och vägledningar inom dammsäkerhet. Tillsammans har vi mejslat ut lämpligt upplägg, bollat texter och samlat in illustrativa bilder från branschkollegor, berättar Maria Bartsch.

- Under slutskedet bestämde vi oss för att även ta hjälp av en formgivare och en fotograf, och resultatet är en pedagogisk skrift med vackra illustrerande bilder!

Brunn för läckagemätning.
Brunn för läckagemätning. Foto: Tomas Ärlemo.

Dammarnas betydelse

Dammbyggnader för olika ändamål har haft stor betydelse för Sveriges utveckling under de senaste seklen. Under 1600- och 1700-talen spelade dammbyggnader en stor roll för utvecklingen av järnhanteringen. Under 1800-talet var dammbyggnader en viktig del i omvandlingen till industrisamhället. Dammbyggnadstekniken möjliggjorde utnyttjande av vattnet, dels som kraftkälla för industrin och dels för transporter av råvaror och färdiga produkter, på vattendrag och genom kanaler och slussar.

Under 1900-talet var utbyggnaden av dammanläggningar och vattenkraftverk för elproduktion en av hörnstenarna i den svenska välfärdsutvecklingen.

Sedan 1940-talet används dammar även inom gruvverksamhet för att skapa så kallad sandmagasin där restprodukter (anrikningssand) från förädlingen av den brutna malmen deponeras. Ytterligare användningsområden är dammar som skydd mot översvämningar och för vattenförsörjning för dricksvatten, processvatten och på senare tid även tillverkning av konstsnö.

I Svenska kraftnäts arbetsuppgifter inom dammsäkerhetsområdet ingår att

  • Svara för tillsynsvägledning i frågor om dammsäkerhet enligt 11 kap. miljöbalken.
  • Meddela föreskrifter och vägledningar kopplade till miljöbalkens förordning (2014:214) om dammsäkerhet.
  • Stödja utvecklingen av beredskapen för dammhaverier och höga flöden i reglerade vattendrag.
  • Främjaforskning och utveckling samt kunskapsförmedling
  • På begäran av mark- och miljödomstolen avge yttranden avseende dammsäkerhet i prövningsärenden enligt 11 kap. miljöbalken.
  • Årligen rapportera till regeringen om utvecklingen och vid behov föreslå åtgärder.

På sidorna för dammsäkerhet på Svenska kraftnäts webbplats hittar du information, regelverk och vägledning inom området. (.aspx) Ladda ner