Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hög byggtakt i södra Stockholm för att öka kapaciteten i elnätet

I Stockholm planerar Svenska kraftnät nya stationer och kraftledningar som tillsammans bidrar till att öka kapaciteten i transmissionsnätet när regionen växer. I södra Stockholm pågår nu flera byggnationer som utgör en viktig pusselbit i en långsiktig, effektiv och driftsäker elförsörjning.

Samhället och samhällsutvecklingen är beroende av el. Under de kommande tio åren planerar Svenska kraftnät att investera cirka 60 miljarder kronor för att öka kapaciteten i det svenska tranmissionsnätet genom flera omfattande investeringsprogram så som NordSyd och Västkustpaketet. Även i stockholmsregionen förstärks transmissionsnätet för att möta den ökade efterfrågan på el som bland annat följer med en stadigt växande befolkning, och arbetet pågår för fullt.

Flera nätförstärkningar för att möta Stockholms tillväxt

För att öka kapaciteten och säkra elöverföringen till Stockholm pågår sedan 2008 en omfattande strukturförändring av både transmissions- och regionnätet, där Svenska kraftnät samarbetar med Ellevio och Vattenfall. Nu är flera nya förbindelser i drift men fler behöver byggas klart för att trygga elförsörjningen på sikt.

Henry Frödesjö som är huvudansvarig projektledare för Svenska kraftnäts anläggningsprojekt i Stockholm, berättar hur transmissionsnätet utvecklas löpande i förhållande till hur omvärlden förändras.

- De investeringar om vi nu bygger och planerar för är helt nödvändiga för att kunna leverera tillräckligt med el på ett driftsäkert sätt. I Stockholm, likt många andra delar av Sverige, förväntas överföringskapaciteten behöva öka ännu mer vilket kräver att nya kraftledningar etableras, säger Henry Frödesjö.

HenryFrödesjö.jpgFörutom Stockholms tillväxt i form av nya bostadsområden och ny infrastruktur har nätförstärkningarna på senare tid även drivits av etablering av energikrävande industrier så som serverhallar och nedlagd lokal elproduktion.

Detta var också anledningen till att Svenska kraftnät 2014 gjorde ytterligare beräkningar av transmissionsnätet i regionens västra delar som nu är under utrednings- och samrådsfas.

Långa ledtider en utmaning

Ledtiderna i processen för att etablera en ny kraftledning är lång. Idag tar det cirka 10–12 år från det att behovet av en ny kraftledning identifieras till att den kan tas i drift. Att bygga en ny ledning har en snittbyggtid om cirka 2 år. Resterande tid, 8 - 10 år, är till stor del beroende av tillståndsprocessen.

Ny ledning i Huddinge tillfälligt i drift under vintern

kraftledningen Snösätra-Ekudden
I södra Stockholm är några projekt i byggfas. Däribland den 10 km långa kraftledningen Snösätra–Ekudden som bidrar till att binda samman regionens transmissionsnät likt en ryggrad, från norr till söder. Drifttagning planeras till 2022 men redan nu kan en del av ledningen som står klar användas.

- Nu tar vi den del av ledningen som är klar i drift på 220 kilovolt och gör ett tillfälligt uppehåll av byggnationen. Det gör att vi kan transportera mer el till Stockholm och bidra till att klara vinterns förbrukningstoppar då elförbrukningen är som störst, säger projektledare Kine Larsson.

Ledningen kommer tas ur drift igen under mars för att kunna bygga klart den resterande delen av ledningen.

Yteffektiv stationslösning i Mårtensdal

I Mårtensdal, söder om Hammarbyhamnen pågår byggnationen av station Skanstull för fullt. Här kommer el från anslutande 400 kV-ledningar kunna omvandlas till lägre spänningsnivåer. Hit kommer även den nya kraftledningstunneln Anneberg–Skanstull att anslutas norrifrån. I området är det hög konkurrens om marken med flera olika entreprenader och aktörer på plats. Och det är just det som är en av projektets största utmaningar.

Den yteffektiva transformatorstationen kommer med sin design anpassas väl till omgivningen bland kontorsfastigheter och Fryshusets ungdomsverksamhet. Drifttagning beräknas till 2023. Bild: Gatun Arkitekter.

- Etableringsytan är väldigt begränsad vilket gör att vi behöver hitta smarta lösningar för att få plats med allt material och utrustning under byggtiden. Det var också anledningen att vi valde ett gasisolerat ställverk eftersom det tar mycket mindre yta i anspråk till skillnad från vanliga ställverk, säger projektledaren Peter Berg.

Sedan byggstarten i januari 2020 har markförberedande arbeten utförts där entreprenören bland annat sprängt bort berg och gjutit betongplatta. Nu har byggnationen av stationshuset, som till viss del byggs under mark för att bespara yta, startat.

Se en bildserie som visar hur byggnationen gått till vid etableringen i Mårtensdal, från byggstart fram till idag (öppnas i nytt fönster i Youtube). Öppnas i nytt fönster

 

Utvecklingen av Stockholms transmissionsnät

2004 - Regeringsuppdrag att utreda utformningen av Stockholmsregionens framtida kraftledningsnät för att säkra elförsörjningen.

2008 - En ny struktur av Stockholmsregionens elnät startar där region- och transmissionsnätet byggs om för att öka kapaciteten. Ett samarbete mellan Svensk kraftnät, Vattenfall och Ellevio.

2016 - Ytterligare förstärkningar av transmissionsnätet beslutas i västra delarna av Stockholmsregionen

2009–2018 - De första kraftledningarna som byggts klart i norra Stockholm tas i drift

Pågående byggnationer: Anneberg–Skanstull, Snösätra–Ekudden, Snösätra-Högdalen samt stationerna Skanstull, Snösätra, Ekudden.

Planerade byggnationer: Odensala–Överby, Hamra–Överby, Överby–Beckomberga, Beckomberga–Bredäng, Örby–Snösätra, Snösätra–Högdalen, Bredäng–Kolbotten, samt stationerna Överby, Beckomberga, Odensala, Hamra, Bredäng och Hall.