Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Maria Jäderberg på HR-avdelningen

Jämställdhet och mångfald skapar en attraktiv arbetsplats

”Vi får aldrig bli nöjda, vi måste hela tiden jobba med de här frågorna tillsammans inom hela organisationen. Arbetet med jämställdhet och mångfald ska genomsyra allt vi gör och vi hjälper varandra att bli bättre”, säger Maria Jäderberg på HR-avdelningen.

För Svenska kraftnät, liksom hela energibranschen, är en långsiktig kompetensförsörjning central. Det långsiktiga målet är att myndigheten ska vara branschens mest attraktiva arbetsgivare.

För Svenska kraftnät har jämställdhetsfrågan länge varit viktig och ett aktivt arbete för att alla ska behandlas jämlikt och på lika villkor är något som pågått under många år. Det senaste året ser vi dock en nedgång i antalet kvinnliga chefer.

- Vi är, trots förra årets nedgång, en av energibranschens mest jämställda organisation med 40 % kvinnliga anställda och 44 % kvinnliga chefer. Men vi ser att om vi inte har en levande diskussion i hela organisationen så riskerar vi att tappa fokus, säger Maria Jäderberg, HR-specialist på Svenska kraftnäts HR-avdelning.

2004 var ett år med stora pensionsavgångar samtidigt som verksamheten hade ett behov av att växa i antal medarbetare i takt med att bland annat investeringarna ökade. I och med detta intensifierades även arbetet inom organisationen för att nå en större jämställdhet och mångfald med målet att nå nya målgrupper av potentiella medarbetare.

- Vi behövde mer kompetens och resurser och även bredda basen när det gällde rekrytering och då såg vi en möjlighet att mer aktivt jobba med de här frågorna, berättar Maria Jäderberg.

Samverkan för att nå målen

I Svenska kraftnäts årsredovisning beskriver vi mål för kompetensförsörjningen kommande år framåt. Nyckeltal, mål och utfall redovisas för medarbetarsnittet utifrån olika aspekter för året som varit.

- Vi har långsiktiga mål om att ha en mer jämställd fördelning mellan kvinnor och män över hela organisationen. Det ser lite olika ut idag men förhoppningen är att vi ska ha minst 40 % kvinnor eller 40 % män på varje avdelning, säger Maria Jäderberg.

I jämställdhetsarbetet samverkar även myndigheten tillsammans med de fackliga organisationerna.

- Samverkan är avgörande. Det här är någonting som måste genomsyra hela organisationen, från högsta ledningsgruppen till medarbetarna – annars kommer vi aldrig att lyckas, menar Maria Jäderberg.

En av viktig del av hållbarhetsarbetet

Under 2019 började Svenska kraftnät arbeta ännu mer samlat med hållbarhetsfrågor utifrån FN:s globala hållbarhetsmål. FN:s mål rörande jämställdhet och mångfald är två av de många områden där Svenska kraftnät med sin verksamhet kan påverka och bidra. Genom att kartlägga verksamhetens hållbarhetsarbete utifrån de globala målen har det även varit möjligt att se utvecklingsområden.

- Vi har en lång historia vad gäller jämställdhet internt. Nu har vi också med dessa frågor i vår uppförandekod för leverantörer. Det är en mycket viktig fråga i branschen och för oss internt och därmed viktig att lyfta in under vårt hållbarhetsparaply, säger Karolina Viksten, hållbarhetsstrateg på Svenska kraftnät.

- Kartläggningen visade att ett utvecklingsområde att jobba med var ett mer aktivt mångfaldsarbete, där kan vi fortfarande lyfta oss ännu mer, säger Maria Jäderberg.

Jämställdhet och mångfald i praktiken

Jämställdhet och mångfald skapas inte över en dag. Det är ett långsiktigt arbete och ingår som naturliga delar i vår verksamhet, menar Maria Jäderberg.

- Vi jobbar med frågorna i vår rekrytering, i vår organisationskultur och i vårt personliga ledarskap som gäller alla som jobbar på Svenska kraftnät. Och att vi har som mål att nå längre i arbetet hela tiden, säger Maria Jäderberg.

För tredje året i rad planerar Svenska kraftnät att kunna genomföra en arbetsmiljövecka – vecka 43 som hela EU har gemensamt – då man lyfter arbetsmiljöfrågor.

- Det är viktigt för oss! För att få extra fokus på frågorna och för inspiration. Vi planerar och jobbar för att kunna genomför den i år också, säger Maria Jäderberg.

- Traineernas projektarbete 2019 kring jämställdhet och mångfald mynnade ut i förslaget att ha mångfald som tema under arbetsmiljöveckan, någonting som vi tagit in i årets arbetsmiljövecka och även tar med i vår nya jämställdhets- och likabehandlingsplan.

Ett annat exempel på saker Svenska kraftnät gör för att främja mångfald och jämlikhet är att delta i energibranschens gemensamma utvecklingsprogram Qraftsamling. 2019 deltog myndigheten i ett omvänt mentorskap – som gick ut på att äldre chefer fick yngre mentorer från andra organisationer i branschen.

Sedan är Svenska kraftnät även med i nätverket Kraftkvinnorna, som är en branschgemensam satsning för att synliggöra och lyfta kvinnor inom kraftbranschen med syfte att visa på kvinnliga förebilder i branschen.

- När vi representerar vår verksamhet externt och internt försöker vi se till att det är jämt fördelat kvinnor och män, exempelvis i Almedalen och vi jobbar med att ta fram bra förebilder i olika paneldebatter eller på konferenser, säger Maria Jäderberg.

En inkluderande intern kultur är viktig

På Svenska kraftnät jobbar man aktivt med att den interna kulturen ska vara inkluderande och samarbetsorienterad genom att utveckla organisationens kollektiva förmåga och det personliga ledarskapet. Det är en noll-tolerans mot kränkande särbehandling och man agerar snabbt om någon upplever sig kränkt på något vis.

- Det är viktigt för oss med en inkluderande kultur där man tar tillvara på varandras perspektiv och där man vågar att framföra åsikter, säger Maria Jäderberg.

- För vågar man uttrycka sina åsikter, vågar man komma med andra perspektiv så blir alla ju så mycket klockare. Tillsammans hjälper man varandra att skapa en god arbetsmiljö och därmed en mer attraktiv arbetsplats.

En av energibranschens attraktivaste arbetsgivare

Nu i maj kom årets resultat från Nyckeltalsinstitutets mätning Attraktiv Arbetsgivarindex som visar att Svenska kraftnät är en av energibranschens attraktivaste arbetsgivare.

I år ökade indexet från 137 poäng till 145 poäng vilket ger Svenska kraftnät en ledande position i branschen där medianen är 134 poäng. Nyckeltal som är högre än övriga branschens är bland annat trygga anställningar, lika chefskarriär – hur chefsledet speglar fördelningen kvinnor/män i hela organisationen samt mindre långtidssjukfrånvaro.

- En arbetsplats som arbetar med mångfald, inkludering och värderingar välkomnar alla typer av människor. Studier visar att medarbetare på sådana arbetsplatser presterar bättre, är gladare, har lägre sjukfrånvaro och är mer engagerade”, säger Maria Jäderberg.

Attraktiv Arbetsgivarindex

Attraktiv Arbetsgivarindex undersöker arbetsvillkoren i organisationen – med hjälp av nio nyckeltal: tillsvidareanställningar, medianlön, lika chefskarriär, kompetensutveckling, övertid, korttidssjukfrånvaro, personalansvar (antal medarbetare per chef), långtidssjukfrånvaro, avgångar.