Hoppa till huvudinnehåll

Uppgifter om oegentligheter saknar stöd visar utredning

Misstankar om eventuella oegentligheter kring ett beredskapsärende har framförts till myndighetens chefsjurist. Efter en granskning konstaterar chefsjuristen att det inte finns några ”uppgifter som gör att det kan finnas anledning att anta att oegentligheter har förekommit”.

Den 5 september inkom en skrivelse till chefsjuristen om eventuella oegentligheter kring ett beredskapsärende. Chefsjuristen initierade därför en granskning av ärendet. Syftet var att bedöma om beslutet fattats på ett sätt som överensstämmer med gällande rätt samt även att göra en bedömning om det förekommit något som kan utgöra grund för misstanke om oegentligheter. Chefsjuristen har i sin granskning även begärt in upplysningar från andra berörda personer.

Det aktuella ärendet rör ett beslut som Svenska kraftnät har fattat i sin roll som elberedskapsmyndighet, utifrån bestämmelsen i 5 § elberedskapslagen. Vad avser beslutets innehåll kan konstateras att utbetalningen av ersättning är villkorad av att vissa krav måste vara uppfyllda och att utbetalning sker först efter kontroll där Svenska kraftnät bedömer om åtgärderna är nödvändiga för ö-drift samt att kostnaderna är skäliga och styrks av erhållet underlag. Dessutom framgår av beslutet att om beslutade åtgärder inte genomförs eller om kraven inte uppfylls skall eventuellt utbetald ersättning reduceras i motsvarande omfattning som ödriftförmågan bedöms ha försämrats enligt Svenska kraftnäts bedömning.

Chefsjuristens skriver i sin granskning ”att ingen kritik kan riktas mot beslutets innehåll som sådant, även om det naturligtvis, som oftast är fallet, kan finnas synpunkter på formuleringar - och på hur språket i ett beslut kan förbättras.”

Beslutet har också fattats i överensstämmelse med Svenska kraftnäts delegationsordning. Enligt chefsjuristens bedömning uppfyller beslutet även de förvaltningsrättsliga krav som kan ställas på ett sådant beslut. Chefsjuristens bedömning är att det inte finns någon anledning att från ett rättsligt perspektiv ifrågasätta beslutet som sådant.

Chefsjuristens sammantagna bedömning är att det aktuella beslutet har beretts på ett korrekt sätt och fattats på sakliga grunder samt att det inte framkommit något som ger skäl att anta att oegentligheter förekommit.

PM angående beslut (Pdf, 824 kB, nytt fönster)