Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ei:s tillsyn av Svenska kraftnäts uppfyllnad av 70-procentregeln

Energimarknadsinspektionen, Ei, har inlett tillsyn av hur Svenska kraftnät uppfyller den så kallade 70-procentregeln i EU:s elmarknadsförordning.

Under våren och sommaren har den nya situationen med öst-västliga elflöden påverkat hur mycket kapacitet som Svenska kraftnät med bibehållen driftsäkerhet kunnat tilldela för handel över flera elområdesgränser. Historiskt, och fram tills nyligen, har elflödena i Sverige framför allt gått i sydlig riktning. Det svenska transmissionsnätet är uppbyggt för det flödet. Nu har olika förändringar i kraftsystemet gjort att även ett öst-västligt flöde i mellersta Sverige har uppstått.

Kraftsystemet förändras

Kraftsystemet är inne i en förändring som skapar nya flöden i nätet. Det påverkar vilka överföringskapaciteter som kan tilldelas marknaden och samtidigt garantera driftsäkerheten i systemet. I de västra delarna av mellersta Sverige har elproduktionen minskat genom stängningarna av kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2. Detta ökar behovet av överföring av el till Sveriges västkust. Dessutom har en ny kabel mellan Norge och Tyskland samt Danmark och Tyskland tagits i drift vilket minskar importen från Norge. Detta ökar behovet av överföringar till Sveriges västkust ytterligare.

På den östra sidan av Sverige ökar i stället överskottet. Det gör det varje vår med stigande temperaturer och sjunkande förbrukning samtidigt som kärnkraftsverket i Forsmark producerar med full kapacitet. Detta överskott förstärks nu av samma fenomen i Finland, med stigande temperatur och minskad elförbrukning samtidigt som el från Sverige matas in i norra Finland. Denna el från norra Sverige förbrukas inte i Finland utan exporteras tillbaka till Sverige genom sjökabeln Fenno-Skan i höjd med Forsmark i Uppland. Elen går den enklaste vägen, alltså där motståndet i ledningarna är mindre.

Elnätet byggs ut

Nätet förstärks också successivt i mellersta Sverige, bland annat genom fjolårets förnyelse av ställverk och ny ledning som planeras att tas i drift under 2021. Men omfattningen och snabbheten i förändringarna och variationen i flödet har varit snabbare än prognostiserat. På kort sikt kommer Svenska kraftnät att genomföra en rad investeringar i befintliga ledningar och stationer för att öka överföringskapaciteten.

ACER:s tolkning av 70-procentregeln

70-procentregeln gäller alla TSO:er och berör även många marknadsaktörer. För att tydliggöra tolkningen av 70-procentregeln publicerade ACER (de europeiska reglermyndigheternas samarbetsorganisation) några månader efter Elmarknadsförordningen trädde ikraft en rekommendation. Dokumentet, som har godkänts av alla tillsynsmyndigheter i EU, syftar till att ge vägledning om hur TSO:erna ska implementera 70-procentregeln samt om hur de nationella tillsynsmyndigheterna, såsom Ei, ska följa upp efterlevnaden på ett konsekvent och harmoniserat sätt.

ACER:s rekommendation slår fast att de Net Transfer Capacities (NTC) som tilldelas ska möjliggöra att minst 70 procent av driftsäker kapacitet på den begränsande ledningen (CNEC Critical Network Element) kan användas för handel mellan elområden. Resterande kapacitet, högst 30 procent, får användas till interna flöden inom elområdet. Kapaciteten som uppfyller 70 procent-kravet ändras utifrån aktuell driftsituation där olika ledningar, antingen inom ett elområde eller på en elområdesgräns, kan vara den begränsande. Det finns ingen konstant lägsta nivå för kapacitet som ska lämnas till marknadskopplingen för att leva upp till 70-procentregeln och det saknas direkt koppling till dagens Max NTC-värden och 70-procentregeln.

Svenska kraftnät har redan börjat rapporteringen

Ei har begärt information från Svenska kraftnät för att övervaka tilldelningen av kapacitet. Svenska kraftnät har redan börjat med rapporteringen av de värden som Ei behöver för att kunna övervaka efterlevnaden av regelverket.

Den 26 augusti kommer Svenska kraftnät att anordna ett webbinarium om 70-procentregeln och öst-västliga flöden. Där kommer Svenska kraftnät redogöra för sin tolkning av 70-procentregeln och informera om den nya flödessituationen med öst-västliga flöden. På mötet deltar även Ei för att ge sin syn.

Elmarknadsförordningen

Elmarknadsförordningen innehåller grundläggande bestämmelser för handel med el, för balansansvar, resurstillräcklighet och vilka roller och ansvar de olika aktörerna har för att uppnå en välfungerande elmarknad.

Läs mer.