Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Förslag till kraftigt ökat uppdrag för Svenska kraftnät med utbyggnad till havs

Infrastrukturdepartementets promemoria ”Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs” innebär stora förändringar i Svenska kraftnäts uppdrag. Svenska kraftnät ser positivt på mandatet att avgöra placering av mer elproduktion i kraftsystemet, och lämnar förslag på några förtydliganden.

Svenska kraftnät är en viktig aktör i genomförandet av energiomställningen, bland annat genom att möjliggöra anslutning av förnybar elproduktion. I promemorian ”Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs” föreslås att Svenska kraftnät får uppdraget att bygga ut transmissionsnätet till områden inom Sveriges sjöterritorium där det finns förutsättningar att ansluta havsbaserad vindkraft.

– Vi ser mycket positivt på att det ska byggas mer elproduktion och att Svenska kraftnät får mandatet att avgöra var ny havsbaserad elproduktion ska förläggas. Det innebär att produktionen kan placeras där den behövs mest utifrån kraftsystemets perspektiv och behoven i samhället, säger Daniel Gustafsson, avdelningschef Kraftsystem på Svenska kraftnät.

Stort ökat behov av stödtjänster med mer vindkraft

Ökad inmatning av el från väderberoende vindkraftsproduktion innebär att behovet av stödtjänster ökar för att säkerställa systemets stabilitet, leveranssäkerhet och överföringskapacitet.

– Vi ser att de vindkraftparker som byggs till havs troligen kommer vara mycket stora och det är en utmaning att säkerställa storskaliga anslutningar och samtidigt bibehålla driftsäkerheten och stabiliteten i elsystemet. Behovet av tekniska lösningar för att hantera dessa egenskaper kommer att öka ytterligare framöver, säger Daniel Gustafsson.

Det behöver också klargöras hur Svenska kraftnät kan leva upp till EU-lagstiftning om minst 70 procents tillgänglighet på flöden mellan elområden. Det kan bli aktuellt med förstärkande åtgärder i det befintliga transmissionsnätet samt egna elområden till havs.

Tydliggöra regelverk för utbyggnad på land och till havs

Med en stor kapacitetsökning till havs krävs åtgärder i den landbaserade delen av kraftnätet för att kunna överföra den tillkommande kapaciteten. Enligt promemorian ska utbyggnaden av transmissionsnätet till havs inte grundas på samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar.

– Detta innebär att vi riskerar att ha olika regelverk för utbyggnader på land och till havs. Det är viktigt att regelverket för utbyggnader till havs är samma som för de ledningar som krävs på land för att kunna ansluta de havsbaserade anläggningarna. Det behövs att tillståndsgivande myndigheter är med på denna tolkning, säger Daniel Gustafsson.

Daniel Gustafsson menar att det också är viktigt att koordinera utbyggnaden av ett transmissionsnät till havs med det stora antalet ansökningar om havsbaserad vindkraftsproduktion som redan idag inkommit till Svenska kraftnät.

Ökade kostnader för elkundskollektivet

Svenska kraftnät har i tidigare remissvar i denna fråga pekat på principen att varje produktionsslag ska bära sina egna kostnader. Förslaget innebär att ägare till havsbaserad vindkraftsproduktion kommer att dra fördel av en nätutbyggnad som bekostas av hela nätkollektivet.

– Vi vill ha ett förtydligande vad gäller förenlighet med ellagens krav på att nättariffer ska vara objektiva och icke-diskriminerande, säger Daniel Gustafsson.

Förändringarna innebär omfattande nya uppgifter som kräver investeringar, ökade resurser och delvis ny kompetens. Omfattningen på dessa investeringar är inte klara idag. Svenska kraftnät kommer att börja med utredningar när förutsättningar finns på plats och då inleda en dialog med intressenter för att gemensamt utveckla regelverk och inriktning.

– Detta ger oss ytterligare verktyg för att hantera energiomställningen. Vi måste säkerställa att inte utbyggnaden av transmissionsnät till havs riskerar att ta resurser och fokus från den kraftiga utbyggnad till land som redan pågår för att säkra elförsörjningen i Sverige. Vi behöver hitta synergier och kombinationer av lösningar för att lösa detta på bästa sätt, säger Daniel Gustafsson.

Remissvar "Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs" (.pdf) Öppnas i nytt fönster