Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Natur- och kulturvärden i fokus under entreprenaden i Lindbacka-Östansjö

I projekt Lindbacka-Östansjö bygger Svenska kraftnät en ny 400 kV-ledning för att ersätta en avvecklad 220 kV- ledning. Områdets artrikedom och stora kulturvärden ställer höga krav på såväl rivningsarbetet som nybyggnationen. Tillståndsansvarige Lo Wichmann berättar om projektets utmaningar och hur vi arbetar med bevarandet av natur- och kulturvärden.

Svenska kraftnät bygger just nu en ny 400 kV-ledning mellan Lindbacka i Örebro kommun och Östansjö i Hallsbergs kommun. Ledningen är en del i arbetet med att förstärka transmissionsnätet i Örebro län och är även en förutsättning för en robust drift av SydVästlänken. Den 27 kilometer långa ledningen byggs i samma ledningsgata där det tidigare stod en 220 kV-ledning, som revs 2020. Samma år inleddes byggnationen av den nya ledningen och under hösten ska drygt 90 stolpar monteras och resas. En av projektets utmaningar är att både rivningen och byggnationen görs i ett område med stora natur- och kulturvärden. Det ställer höga krav på Svenska kraftnät och våra entreprenörer under genomförandet.

Bild på Lo Wichmann

Lo Wichmann som är tillståndsansvarig i Lindbacka-Östansjö berättar mer om utmaningarna och hur Svenska kraftnät arbetar med bevarandet av natur- och kulturmiljöer i entreprenadfas.

Berätta mer om hur Svenska kraftnät arbetar med att bevara natur- och kulturvärden under ledningsbyggen?

Tidigt under projektfasen inventerar vi natur- och kulturvärden som är skyddsvärda. Det kan handlar om arkeologisk värden, känslig natur eller art- och biotopskydd för att nämna några exempel. Identifierade värden beaktas och hanteras sedan på olika sätt under projektets gång. Det kan handla om valet av stolplacering, placering av transportvägar alternativt att vi vidtar olika skyddsåtgärder eller kompensationer.

Vilka har varit de största utmaningarna i just Lindbacka-Östansjö?

Omgivningarna är fulla av arkeologiska objekt och naturvärden. Det har gjort att vi många gånger fått diskutera oss fram till vilken lösning som har minst påverkan, med såväl entreprenör, länsstyrelse som kommun. Vi har även byggt genom redan förorenade områden vilket ställt extra höga krav på samordning och vägledning.

Vilka har natur- och kulturvärden har påträffats i detta projekt?

Konkreta exempel är att fornlämningar påträffats precis intill både väg och järnväg, vilket förhindrade uppförande av korsningsskydd. Fornlämningarna fick grävas ut innan vi kunde komma vidare. Bland de arkeologiska utgrävningarna hittades fynd från år 400-450 som påvisar järnframställning. Flera områden i ledningsgatan är även hemvist för vattensalamandrar, vilket gjorde att vi fått lämna stora mängder obarkat virke i samband med skogsavverkningen för att inte missgynna salamandrarna. Det fanns även villkor i koncessionsbeslutet att entreprenaden var tvungen att ta hänsyn till områdena med salamander.

Vilka särskilda åtgärder behöver vidtas när en ledning rivs?

När Svenska kraftnät river en ledning som i det här fallet, så tar vi upp fundamenten och återställer förorenad mark. Detta eftersom våra gamla fundament vanligtvis består av kreosotimpregnerade sliper. Där det stått stålstolpar saneras marken även för zinkföroreningar. Detta är såklart ett stort ingrepp och i samband med rivningen har över 1 500 ton förorenade massor från drygt 130 stolpar forslats bort. Därefter provtas marken runt stolparna för att säkerställa att vi inte lämnat några föroreningar.

Hur säkerställer Svenska kraftnät att krav och villkor efterföljs under entreprenaden?

Entreprenören arbetar efter en framtagen miljöåtgärdsplan som ska säkerställa att det undviker att påverka identifierade värden. Planen som innehåller uppsatta krav på miljöhänsyn stäms sedan kontinuerligt av i fält tillsammans med entreprenören och Svenska kraftnäts miljökontrollant

Hur har arbetet fungerat?

Det har fungerat bra och mycket beroende på den kontinuerliga dialogen och samverkan som funnits mellan berörda aktörer. Vi har haft en bra dialog mellan beställare, entreprenör, kommuner och Länsstyrelsen, där vi samverkat för att hitta lösningar som tar hänsyn till omgivningen utan att hindra entreprenadens framdrift.