Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Svenska kraftnät kommenterar uppgifter om beredskapsmedel för ödrift i Stockholm

Svenska kraftnät kommenterar uppgifter rörande beslut som fattades i juli 2020 och som innebär att Svenska kraftnät ersätter kostnader i ett antal anläggningar för att säkerställa förmågan till ödrift i Stockholm.

Som elberedskapsmyndighet har Svenska kraftnät ansvar för att besluta om elberedskapsåtgärder för befintliga eller planerade produktionsanläggningar. Det är anläggningar som ägs av andra, men Svenska kraftnät går in med ersättning för kostnader för beslutade beredskapsåtgärder i dessa anläggningar för att säkerhetsställa till exempel deras förmåga till ödrift.

I juli 2020 undertecknade Lotta Medelius-Bredhe ett beslut som innebär att Svenska kraftnät under en tolvårsperiod ersätter kostnader om högst 87 miljoner kronor per år i anläggningar Stockholm för att säkerställa ödriften i huvudstaden. Anläggningarna ägs av Stockholm Exergi.

Se tidigare nyheten: Elberedskapsåtgärder i Stockholm – viktiga beslut för att säkra ödrift

Har det gjorts en hemlig överenskommelse med Energiminister Anders Ygeman?

Nej, det finns ingen hemlig uppgörelse. Att säkerställa ödrift är ett ansvar för Svenska kraftnät som elberedskapsmyndighet. Det är Svenska kraftnäts gd Lotta Medelius-Bredhes beslut och hon har fattat beslutet helt utan påtryckning eller påverkan av andra.

Har kraven sänkts i villkoren för ödriftsförmåga?

Det gjordes ändringar i ett utkast till en bilaga för kravställning för att omhänderta risker som framkom i riskanalysen. Dessa ändringar påverkar inte anläggningarnas driftsäkerhet negativt. Några ändringar eller sänkta krav har inte gjorts, efter att beslutet var fattat.

Det förekommer uppgifter i media om att Svenska kraftnät har betalat ut elberedskapsmedel motsvarande en miljard till Stockholm Exergi, stämmer det?

Nej, inga utbetalningar har hittills gjorts till Stockholm Exergi. Beslutet om att säkra förmågan till ödrift i Stockholm ger Svenska kraftnät ett maxtak på 87 miljoner kronor per år i 12 år, som kan betalas ut till Stockholm Exergi för genomförda åtgärder. I beslutet är det tydligt att kostnaderna ska verifieras och vårt beslut säkerställer att ersättning betalas ut enbart för elberedskapsåtgärder för att säkerställa ödriftsförmåga i Stockholm. Om kostnaderna blir lägre än maxtaket, 87 miljoner per år, ersätts endast faktisk kostnad.

Bryter beslutet mot lagen?

Nej, beslutet är juridiskt korrekt.

Svenska kraftnät har ställt tekniska krav i enlighet med EU-förordningen Rfg med krav om anslutning av nätanslutna generatorer (vilket denna åtgärd berör). Skulle inte kraven uppfyllas helt, säkerställer vårt beslut att ersättning reduceras eller återbetalas.

Elberedskapsåtgärder och ersättning för sådana åtgärder regleras i elberedskapslagen, inte av ER-koden (Kommissionens förordning om fastställande av nätföreskrifter för nödsituationer och återuppbyggnad avseende elektricitet). Svenska kraftnät har inte brutit mot Elberedskapslagen med beslutet.

Ska Svenska kraftnät göra samhällsekonomiska analyser vid utbetalning av elberedskapsmedel?

Elberedskapslagen reglerar den ersättning som skall utgå för sådana elberedskapsåtgärder som har beslutats enligt nämnda lag i syfte att förebygga, motstå och hantera störningar i elförsörjningen som kan medföra svåra påfrestningar på samhället. Elberedskapslagen innehåller inga krav på att samhällsekonomiska analyser ska göras. Denna åtgärd motiveras av alternativkostnaden om Stockholm skulle vara utan elförsörjning i händelse av omfattande störning i det nationella transmissionsnätet.

 

 

Fakta om ödrift

Svenska kraftnät har under många år arbetat med ödriftsförmågan i Stockholm. Ödrift är en elberedskapsåtgärd och innebär att elförsörjningen ska kunna säkerställas i mindre eller större delområden även utan koppling till transmissionsnätet. Stockholm är ett exempel på ett sådant område, men det finns flera i landet. Stockholm är landets huvudstad och innehar flera viktiga nationella samhällsfunktioner och säkerställande av ödriftsförmåga i Stockholm är därför av särskild vikt. Vid ödrift krävs att det finns lokal elproduktion.

För mer information se brosycher: Ödrift - För att säkerställa elförsörjning i krissituationer (pdf, 662 kB, nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Svenska kraftnät är elberedskapsmyndighet

Svenska kraftnät har som elberedskapsmyndighet ansvar för att säkerställa god elberedskap i händelse av samhällsstörningar, kris eller ytterst krig. Arbetet med att trygga god elberedskap, genom att analysera behov samt föreslå och bekosta åtgärder sker kontinuerligt.

Mer om Svenska kraftnäts elberedskapsansvar

Om totalförsvar och ökat anslag

Det säkerhetspolitiska läget och Sveriges återupptagna arbete med totalförsvar gör att Svenska kraftnät måste ställa om arbetet för att hantera en ny hotbild och öka takten för att säkra Sveriges elberedskap och möta totalförsvarets behov av elkraft vid allvarlig kris eller krig. Den återupptagna totalförsvarsplaneringen leder till behov av såväl långa avtal, fleråriga projekt och påtagligt större insatser än tidigare. På bara några år har därför bemyndiganderamen för elberedskapsanslaget ökat såväl i längd, från 3 till 15 år, som i omfattning, från 200 miljoner kronor till 2 000 miljoner.

Trots det är behoven större än tillgängliga medel. Svenska kraftnät måste därför prioritera de åtgärder som anses viktigast ur ett helhetsperspektiv för att förebygga, motstå och hantera svåra påfrestningar på samhället. Ödrift i Stockholm är en sådan prioriterad åtgärd.