Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Svenska kraftnät vidtar inga avhjälpande åtgärder i sommar –importberoendet kvarstår dock

Svenska kraftnät har utifrån elproducenternas revisionsplaner och övrig data kommit fram till att förra sommarens åtgärder för att bibehålla driftsäkerheten inte behövs denna sommar.

– I sommar har vi bättre förutsättningar att klara driftsäkerheten i transmissionsnätet med avseende på spänningsstabilitet och rotationsenergi. Vi har också något bättre marginaler för att avlasta nätet efter ett fel jämfört med förra sommaren, säger Erik Ek, strategisk driftchef, Svenska kraftnät.

I fjol sommar genomförde Svenska kraftnät ett antal åtgärder för att säkra driftsäkerheten i transmissionsnätet, särskilt under underhållsperioderna i nätet och kärnkraftverken i södra Sverige. Bland annat avtalade myndigheten med kärnkraftsproducenten Ringhals om att de två generatorerna i Ringhals 1 skulle vara infasade under delar av sommaren.

Syftet med åtgärden var att säkerställa god hantering av spänningsstabilitet, rotationsenergin och avlastning efter en störning. Vilka är viktiga förmågor som krävs för att upprätthålla ett driftsäkert kraftsystem.

Att situationen ser bättre ut denna sommar än föregående har enligt Erik Ek flera förklaringar:

  • Underhållsavbrott i nätet och elproducenternas revisioner, alltså perioder då överföringskapaciteten respektive elproduktionen är reducerad för underhåll, är mer gynnsamma denna sommar.
  • I södra Sverige har regionnäten gjort investeringar under året för att klara höga spänningar nattetiden.
  • I Stenkullen i sydvästra Sverige tas snart en STATCOM-anläggning (statisk kompensator) i drift, vilket tillför styrbar reaktiv effekt och fungerar spänningsstabiliserande i södra Sverige.
  • En fjärde förändring Erik Ek nämner är den introducerade stödtjänsten FFR. Den är designad för att hantera mycket snabba frekvensstörningar i kraftsystemet och kan därför komplettera den minskande rotationsenergin från generatorerna. Den introducerades sommaren 2020 och gav ett mycket bra utfall.

Beroende av import

– I likhet med ifjol sommar är södra Sverige beroende av import. Vi bedömer att importkapaciteten till södra Sverige denna sommar är tillräcklig för att täcka behoven. Det ger elmarknadens aktörer som säkrar el till sina kunder möjlighet att handla in kraft från utlandet när det saknas tillräcklig inhemsk produktion, säger Erik Ek.

En viktig parameter i bedömningen enligt Erik Ek är att sommarens planerade elproduktion i södra Sverige upprätthålls, och det av två skäl. Produktionen i södra Sverige bidrar till effekttillgången både direkt och indirekt. Direkt genom själva elproduktionen och indirekt genom att den bidrar till stabilitet i systemet som i sin tur möjliggör hög överföringskapacitet. Lite förenklat innebär detta att konsekvensen av att till exempel ett kärnkraftsblock i södra Sverige ställs av blir än mindre tillgänglig effekt i södra Sverige, eftersom överföringskapaciteten från norr behöver reduceras. I vissa fall med cirka hälften av det som kärnkraftblocket producerade.

Ett lågt elpris denna sommar skulle, i likhet med situationen förra sommaren då kärnkraftsägarna anpassade sig till låga elpriser, kunna medföra risk att en viss kärnkraftsproduktion ställs av, vilket blir mycket bekymmersamt vid plötsliga perioder av stiltje och låg vindproduktion.

Inhemsk produktion

På frågan om Svenska kraftnät avser att handla upp inhemsk produktion för att säkra effektbalansen, om ovan skulle inträffa, svarar Erik Ek.

– Förra året upphandlade vi tillgänglighet av produktion, inte för att minska importberoendet, utan för att säkra driftsäkerheten i transmissionsnätet. Ska kunderna få sin el också i sommar måste elproducenterna anpassa sin produktion. Det är en grundbult i elmarknaden, där utgångspunkten måste vara att elproducenter producerar när elen behövs. Att flöden och elproduktion blir mer variabel i elsystemet är något som alla parter behöver anpassa sig till för att fortsatt garantera hög driftsäkerhet i Sverige och angränsande grannländer.

Ytterligare en utmaning enligt Erik Ek som kraftsystemet kan ha att hantera är ett sommarscenario med låg förbrukning i Norden och mycket vind som behöver regleras ned. Det kan typiskt inträffa nattetid och helger med överskott och negativa elpriser som följd vilket aktörer måste agera på.

- Vi har tidigare sett en väldigt liten vilja till att vara aktiv på reglermarknaderna och lämna in reglerbud från vindkraftsbranschen i Sverige. Även om vi sett en lite förbättring från några få aktörer i Sverige kan vi konstatera att Danmark ligger långt före i flexibilitet på vindkraftsidan. Insikten måste infinna sig hos fler, att oavsett produktionsslag ska förmågan att bidra till Sveriges driftsäkerhet finnas tillgänglig när behov uppstår. Annars bromsas förutsättningarna för omställningen till förnyelsebart, säger Erik Ek.

Nya flöden ger nya begränsningar

Under varje sommar måste Svenska kraftnät införa begränsningar för att möta alla underhållsavbrott.

– Till det har vi nu också sett flöden där det interna nätet blir överlastat vid utbyten i öst-västligt riktning. Här ser vi ett fortsatt behov av att reducera detta flöde under sommaren för att inte riskera driftsäkerheten, säger Erik Ek.

Bakgrunden till dessa nya flöden finns att läsa här (öppna i nytt fönster) 

Svenska kraftnät ska i enlighet med förordning (EU) 2019/943 om den inre marknaden för el (elmarknadsförordningen) säkerställa att gränsöverskridande överföringskapacitet tilldelas den inre marknaden för el. Tillgången till gränsöverskridande överföringskapacitet är viktig för att kunna stärka handeln inom unionen.

– Elmarknadsförordningen ställer tillexempel krav på att vi ska tilldela minst 70 procent av överföringskapaciteten samtidigt som vi ska respektera de driftsäkerhetsgränserna som finns, säger Erik Ek

ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) har tillsammans med tillsynsmyndigheterna inom EU tagit fram en rekommendation på hur beräkningar ska göras för att kunna fastställa om 70 procent-kravet uppnås.

– Vi baserar våra beräkningar utifrån ACER:s rekommendation, säger Erik Ek.

Svenska Kraftnät följer kontinuerligt upp efterlevnaden av kravet och har också en dialog med EI om den nya utmanande driftsituationen.

Men för att sammanfatta kommande sommar.

– Med de förstärkningar som vidtagits under året kommer driftsäkerheten att vara på jämförbara nivåer med hur det varit under tidigare somrar och likt tidigare somrar kommer vi hantera underhållsavbrott med reducerad överföringskapacitet säger Erik Ek.