Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ökad mothandel bidrar till en effektivare elmarknad

Svenska kraftnät har under det senaste året ökat handelskapaciteten i transmissionsnätet med hjälp av mothandel. Därmed har kapaciteten ökat med upp till 500 MW. Det motsvarar elförbrukningen i tre mellanstora städer. Nu undersöker Svenska kraftnät förutsättningarna för att öka mothandeln än mer.

Svenska kraftnät ansvarar för att säkerställa överföringskapacitet av el inom Sverige och med våra grannländer. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är höga handelskapaciteter viktigt då de leder till en effektivare produktion av el. Stora effektflöden kan då föras mellan olika delar av Sverige och till och från våra grannländer vilket gynnar den elproduktion som är billigast.

− Lite förenklat kan man säga att Svenska kraftnät arbetar med att öka överföringskapaciteten på två olika sätt. Det ena handlar om att förnya och bygga nya förbindelser. Dessvärre tar det mycket lång tid från beslut till att en ledning kan tas i drift. Den andra metoden handlar om att på daglig basis maximera handelskapaciteten givet tillgängliga ledningar, säger Anna Guldbrand, systemansvars-specialist, Svenska kraftnät.

När det gäller de långsiktiga investeringarna har Svenska kraftnät beslutat eller har planer om att investera cirka 100 miljarder kronor under de kommande tio åren. Läs här om Svenska kraftnäts Systemutvecklingsplan för 2022–2031. Öppnas i nytt fönster

 De åtgärder som vidas för att öka handelskapaciteten på kort sikt ska vi från och med den 31 mars rapportera till infrastrukturdepartementet varje kvartal, säger Anna Guldbrand.

Mothandel

En viktig åtgärd som tas upp i rapporten och som Svenska kraftnät kommer att kontinuerligt rapportera om är mothandel. Läs här förklaring till vad mothandel är.

Under det senaste året har handelskapaciteten ökat med upp till 500 MW med hjälp av mothandel. Men Svenska kraftnäts ambition är att successivt öka detta.

− Nu undersöker vi olika möjligheter för att säkra mothandelsresurser. Bland annat går vi ut brett till aktörer i Södra Sverige för att få en bild över möjliga uppregleringsresurser som idag inte finns på någon marknad. Vi genomför också analyser för att mer exakt avgöra var resurserna behövs och vilken typ av resurser som skulle göra störst nytta, säger Anna Guldbrand.

Mothandel är i sig inget nytt. Svenska kraftnät mothandlar dagligen. Det som är nytt är att Svenska kraftnät nu använder mothandel för att kunna ge marknaden större handelskapaciteter.

Normalt bestämmer Svenska kraftnät handelskapaciteter baserat på vad systemet tål. Handelskapaciteten är dock inte samma sak som det faktiska effektflödet. Även om handeln mellan elområden inte överskrider gränsen satt av Svenska kraftnät, kan det fysiska flödet göra det. Det kan till exempel bero på att verklig produktion och förbrukning avviker från den prognos som handeln baserades på. För att inte förstöra utrustningen kan Svenska kraftnät då tillämpa mothandel. Det innebär att Svenska kraftnät handlar upp kraft i området med import och ned kraft i området med export. På så sätt minskar det faktiska effektflödet till en nivå som är driftsäkert.

Driftsäker nivå

− Det kan också vara så att en ledning går sönder och att nätet inte längre tål det handlade flödet. Då mothandlar vi för att få ner flödet till en ny, lägre driftsäker nivå, säger Anna Guldbrand.

I det läge vi nu befinner oss, där prisskillnaderna mellan elområdena är stora och varje MW ökad överföringsförmåga bidrar till stor samhällsekonomisk nytta använder Svenska kraftnät även mothandel för att hålla uppe handelskapaciteten. I praktiken bestämmer Svenska kraftnät då en handelskapacitet som överskrider vad som kan anses driftsäkert. Om hela den tilldelade kapaciteten används av marknaden, mothandlar Svenska kraftnät tillbaka flödet till en driftsäker nivå.

För att kunna göra detta måste Svenska kraftnät veta att det finns tillgängliga resurser för mothandel.

− Utmaningen är att det måste finnas uppreglering, antingen i form av produktion som kan starta, eller elförbrukare som är villig att dra ner, i södra Sverige, eller i Danmark eller södra Norge. Just nu begränsar tillgången på uppreglering i södra Sverige hur mycket mothandel som Svenska kraftnät tar höjd för i kapacitetstilldelningen, säger Anna Guldbrand.

Hur mycket mer driftsäker överföringskapacitet kan ökad mothandel ge?

− Det är svårt att ge några siffror på. Vi kan inte heller i dag säga i vilken utsträckning det kan påverka elpriset i framför allt södra Sverige.

När vet ni det?

− Vi har stora förhoppningar om att vi ska hitta lösningar som ökar kapaciteterna ytterligare. Så fort vi har tillgång till ytterligare resurser meddelar vi det genom ett så kallat marknadsmeddelande (Nucs), som säkerställer att alla elmarknadens aktörer får informationen samtidigt.

Och vad händer med elpriset då?

− Hur ökad mothandel påverkar priset är svårt att förutspå. Om exporten från norra Sverige till södra ökar, allt annat lika, minskar priset i södra Sverige något. Men med tanke på att kapacitetsökningen ändå är begränsad sett till den totala förbrukningen kan vi inte vänta oss stora prisminskningar. Det höga priset i södra Sverige beror på många andra omständigheter än enbart den begränsande överföringsförmågan mellan nord och syd. Inte minst höga elpriser i våra södra grannländer, och det rår vi inte på med ökad överföringsförmåga.