Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ny avgiftsstruktur för balansansvariga parter godkänd

Energimarknadsinspektionen har godkänt Svenska kraftnäts inlämnade förslag om en ny avgiftsstruktur för balansansvariga parter. Den nya avgiftsstrukturen kommer att införas i samband med införandet av enprismodellen, vilken planeras till den 1 november 2021.

För att finansiera vårt systemansvar tar Svenska kraftnät ut avgifter från de balansansvariga parterna. Dagens avgiftsstruktur har i stort sett varit oförändrad sedan den infördes 2010, i samband med den nordiska harmoniseringen av balansavräkningen. Det pågår nu stora förändringar av balansmarknaden och den nordiska balanseringsmodellen.

I och med införandet av enprismodellen kommer incitamenten, Svenska kraftnäts kostnader och kostnadsfördelningen mellan producenter och förbrukare att förändras. Mot denna bakgrund har Svenska kraftnät utvecklat en ny avgiftsstruktur som nu har godkänts av Energimarknadsinspektionen, i enlighet med artikel 44 i kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (EB).

Beskrivning av godkänd kommande avgiftsstruktur

Den nya avgiftsstrukturen syftar till att fördela kostnaderna på ett kostnadsriktigt sätt och ge korrekta incitament till de balansansvariga parterna för att hålla ned den totala kostnaden för balanseringen av elsystemet.

I figur 1 visualiseras nuvarande och kommande avgiftsstruktur efter introduktionen av enprismodellen, vilken planeras till den 1 november 2021.

Nuvarande avgiftstruktur: Grundavgift för produktion EUR/MWh produktion, Grundavgift för förbrukning EUR/MWh förbrukning, Balanskraftavgift för förbrukning EUR/MWh obalans förbrukning, Veckoavgift EUR/vecka. Kommande avgiftsstruktur: Grundavgift EUR/MWH produktion och förbrukning, Balanskraftavgift för förbrukning blir Obalansavgift EUR/MWh obalans och Veckoavgiften kvarstår som Veckoavgift EUR/vecka.

Figur: Översikt över nuvarande och kommande avgiftsstruktur.
 

I den kommande avgiftsstrukturen likställs förbrukning och produktion. Därmed kommer grundavgiften appliceras på den balansansvariga partens sammanlagda produktion och förbrukning medan obalansavgiften tas ut på nettoobalansen per elområde.

Grundavgiften ska täcka kostnader för balansering av elsystemet som inte direkt kan kopplas till en balansansvarig parts obalans. Obalansavgiften ska täcka de kostnader som orsakas av balansansvariga parters obalanser och inkluderar exempelvis delar av kostnaden för uppköp av aFRR-kapacitet. Veckoavgiften är till för att täcka de administrativa kostnaderna hos eSett.

Övriga betydande förändringar

Som en konsekvens av europeisk lagstiftning och baserat på Energimarknadsinspektionens beslut kommer nettoresultatet av balansavräkningen från och med ikraftträdandet av den nya avgiftsstrukturen inte längre ingå i de balansansvariga parternas avgifter. Posten kommer istället att tas ut från nätanvändarna. 

Mer information

Nyhet om harmoniserad obalansavgift

Riktlinjer för balanshållning avseende el (EB)

Förordningen fastställer gemensamma principer för balanshållning av el med syftet att harmonisera och optimera balansmarknaderna i Europa.

Läs mer om EB.

Kontakt

Vid frågor, vänligen kontakta den gemensamma e-postlådan för balansansvarsrelaterade frågor: balansansvarsavtal@svk.se.