Hoppa till huvudinnehåll

Redovisning av Svenska kraftnäts regeringsuppdrag Kontrollstation 2018 om dammsäkerhet

2014 infördes en samlad reglering av dammsäkerhet i miljöbalken. Enligt regelverket ska alla dammar, för vilka ett dammhaveri kan ha allvarliga konsekvenser för samhället, klassificeras i en dammsäkerhetsklass.

I regleringsbrevet för 2018 fick Svenska kraftnät uppdraget att analysera hur länsstyrelsernas tillsyn och Svenska kraftnäts tillsynsvägledning av dammsäkerhet skärpts sedan införandet av den nya dammsäkerhetsregleringen.

I uppdraget ingick att analysera om tillsynsavgifterna är lämpliga, och om avgifterna och länsstyrelsens utförda arbete med tillsyn står i proportion till varandra. Svenska kraftnät skulle även utföra en inventering av hur många dammar som utgör skyddsobjekt enligt skyddslagen.

Svenska kraftnät redovisade uppdraget till Miljö- och energidepartementet i juni 2018.

Läs rapporten Kontrollstation 2018 om dammsäkerhet (pdf, nytt fönster)