Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät inleder kontrollstation om dammsäkerhet

På uppdrag av regeringen genomför Svenska kraftnät en kontrollstation om dammsäkerhet. Kontrollstationen inleds genom att dammägare och länsstyrelser ombeds svara på ett frågeformulär. Syftet är att upprätta en övergripande nulägesbild över dammsäkerhetstillsynen i landet samt att fånga upp synpunkter och utvecklingsmöjligheter.

Kontrollstation dammsäkerhet 2021

Regeringen har gett Svenska kraftnät i uppdrag att som uppföljning till kontrollstationen 2018 om dammsäkerhet genomföra en förnyad kontrollstation.

I arbetet ingår, utöver att analysera om tillsynen och tillsynsvägledningen skärpts i den omfattning som krävs sedan införandet av den nya dammsäkerhetsregleringen 2014, även att analysera hur tillsynsarbetet bedrivits och hur väl avgifterna motsvarar motprestationen samt nivån på schablonavgifterna. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 15 augusti 2021.

Länsstyrelser och dammägare involveras i uppdraget

Svenska kraftnät involverar under hösten 2020 dammägare till dammsäkerhetsklassificerade dammar och länsstyrelser som utövar tillsyn över dessa dammar genom att inhämta underlag för uppdraget.

Ett frågeformulär har skickats ut till de över 110 ägare till klassificerade dammar och samtliga länsstyrelser. Under hösten kommer Svenska kraftnäts dammsäkerhetshandläggare även att genomföra fördjupade samtal och dialogmöten med ett urval av dammägare, länsstyrelser med flera. Våren 2021 kommer Svenska kraftnät bearbeta och analysera det inhämtade underlaget.

Vill du medverka i kontrollstation dammsäkerhet?

Kontakta Svenska kraftnäts dammsäkerhetshandläggare på dammsakerhet@svk.se.

Vill du veta mer om dammsäkerhet och Svenska kraftnäts verksamhet?

Som dammsäkerhetsfrämjande myndighet verkar Svenska kraftnät för en framtid med god dammsäkerhet och samordnad beredskap för dammhaveri.

Vi bidrar till nationell samordning genom tydliga krav, vägledning och information. Vi svarar för tillsynsvägledning i frågor om dammsäkerhet enligt 11 kap. miljöbalken och har föreskriftsrätt kopplat till förordningen (2014:214) om dammsäkerhet.

Vi verkar även för ökad kunskap och kompetens inom området genom att bidra till utbildning, teknik- och metodutveckling.

För mer information ta del av vår utbildning som introducerar Svenska kraftnäts vägledningar och stöd inom dammsäkerhetsområdet (pdf, 10 MB, nytt fönster)