Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Vägledningar och stöd om dammsäkerhet nu färdiga

Svenska kraftnät har efter införandet av den samlade dammsäkerhetsregleringen 2014 upprättat ett flertal nya vägledningar och stöd inom dammsäkerhetsområdet som nu är färdigställda.

Ett nytillkommet dokument utgörs av det övergripande huvuddokumentet ”Dammsäkerhet – tillämpliga regelverk, vägledningar och stöd”, som ger orientering om

  • dammar och dammsäkerhet i Sverige
  • regelverk tillämpliga på dammsäkerhetsområdet
  • underliggande fristående vägledningar och kunskapssammanställningar.

Vägledningarna gäller för dammar som vid ett dammhaveri skulle kunna medföra betydande samhällskonsekvenser, det vill säga dammar i dammsäkerhetsklass.

De beskriver och utvecklar kraven som ställs genom förordningen om dammsäkerhet. Vägledningarna riktar sig främst till dammägare till klassificerade dammar och länsstyrelser som utövar tillsyn över dessa.

Vägledningarna hittar du på Dammsäkerhetssidorna på Svenska kraftnäts webbplats

Huvuddokument: Dammsäkerhet Tillämpliga regelverk, vägledningar och stöd. Vägledningar: Vägledning § 2 dammsäkerhetsförordningen - Konsekvensutredning och dammsäkerhetsklassificering, Vägledning §§ 5-8 dammsäkerhetsförordningen - Säkerhetsledningssystem, helhetsbedömning och årlig dammsäkerhetsrapportering. Stöd: Kunskapssammanställning - Beredskapsplanering för dammhaveri och höga flöden, Kunskapssammanställning - Dammar och dammteknik - en introduktion.

Svenska kraftnät ska främja dammsäkerhet

Som dammsäkerhetsfrämjande myndighet verkar Svenska kraftnät för en framtid med god dammsäkerhet och samordnad beredskap för dammhaveri.

Vi bidrar till nationell samordning genom tydliga krav, vägledning och information. Vi svarar för tillsynsvägledning i frågor om dammsäkerhet enligt 11 kap. miljöbalken och har föreskriftsrätt kopplat till förordningen (2014:214) om dammsäkerhet.

Vi verkar även för ökad kunskap och kompetens inom området genom att bidra till utbildning, teknik- och metodutveckling.