Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Dammsäkerheten har utvecklats men tillsynen behöver skärpas ytterligare

I enlighet med ett uppdrag i 2020 års regleringsbrev har Svenska kraftnät analyserat om dammsäkerhetstillsynen och tillsynsvägledningen skärpts sedan den nya dammsäkerhetsregleringen infördes 2014. Svenska kraftnät bedömer att införandet av regleringen har stöttat ägarnas dammsäkerhetsarbete och stärkt länsstyrelsernas dammsäkerhetstillsyn.

Den nya regleringen stärker dammsäkerhetsutvecklingen i landet, men ytterligare regelverkskompletteringar behövs, anser Svenska kraftnät. Dessutom behöver tillämpningen bli fullt utvecklad för att det övergripande syftet ska uppnås, vilket bedöms ta ytterligare några år.

Uppdraget baseras på uppföljningar av ordinarie rapporteringar från dammägare och länsstyrelser, samt informationsinhämtning genom frågeformulär som skickats till de samma. Vidare har ett flertal dialogmöten anordnats med ett urval av dammägare, länsstyrelser och tillsynsvägledande myndigheter med närliggande ansvarsområden. Löpande samråd har skett med Svenska kraftnäts dammsäkerhetsråd.

Svenska kraftnät presenterar här de viktigaste slutsatserna från arbetet. 

Slutsatser av vår analys

  • Tillsynsvägledningen har skärpts i den omfattning som krävs. Det är angeläget att den upprätthålls och utvecklas löpande för att fortsatt utgöra ett relevant stöd för både länsstyrelser och dammägare.

  • Dammsäkerhetstillsynen har utvecklats, men ännu inte skärpts i den omfattning som krävs. Länsstyrelsernas sätt att bemanna tillsynsarbetet såväl som deras förutsättningar för att upprätthålla erforderliga personella resurser med dammsäkerhetskompetens varierar.

  • Dammsäkerhetstillsynen har gått från att vara främst händelsestyrd till att vara mer planerad och systematisk. En årscykel för tillsynen har etablerats. Svenska kraftnäts vägledning om dammsäkerhetstillsyn samt begäran om årlig rapportering från länsstyrelserna om dammsäkerhetstillsyn och återrapportering av ett årligt nationellt tillsynstema bedöms ha bidragit till detta.

  • Nivåerna på schablonavgifterna är fortsatt relevanta då de medger länsstyrelsernas upprätthållande av personella resurser med dammsäkerhetskompetens för tillsynen utan att vara alltför betungande för mindre dammägare.

  • Förutsättningarna för redovisning och uppföljning av länsstyrelsernas verksamhetskostnader för dammsäkerhetsarbete behöver stärkas för att det ska vara möjligt att bedöma om tillsynsavgifterna motsvarar motprestationen.

Våra rekommendationer för vidareutveckling av tillsynen

För att tillsynen ska skärpas i nödvändig omfattning, det vill säga att länsstyrelserna bedriver tillsyn så att allvarliga brister uppmärksammas och åtgärdas av dammägarna, föreslår vi följande:

  • Svenska kraftnät bör med bistånd av länsstyrelserna utreda behov av dammsäkerhetskompetens, möjligheter att överlåta dammsäkerhetstillsyn mellan länsstyrelser och arbetssätt för samordning av tillsynen.

  • Svenska kraftnät bör upprätthålla och vidareutveckla sin vägledning samt utöka sin samverkan med övriga tillsynsvägledande myndigheter och branschorganisationer.

  • Bestämmelser om tillsynsprogram för dammanläggningar med klassificerade dammar bör införas i miljötillsynsförordningen för att borga för en regelbunden och förutsägbar tillsyn.

  • Tillsyn av dammanläggningar med otillfredsställande eller okänd dammsäkerhetsstatus bör utgöra ett fokusområde i den nationella strategin för miljöbalkstillsyn 2022-2024.

  • Bestämmelser om årlig redovisning av verksamhetskostnader och intäkter för dammsäkerhetstillsyn bör införas i förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken för att möjliggöra en likvärdig och kvalitativ redovisning och uppföljning av dammsäkerhetstillsynen.

Övriga rekommendationer återfinns i rapporten.

Länk till rapporten Kontrollstation dammsäkerhet 2021 (pdf, 1,1 MB, nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Länk till Svenska kraftnäts webbsida om dammsäkerhet Öppnas i nytt fönster

 

 

Kort historik: Implementering av 2014 års dammsäkerhetsreglering

Innan 2014 fanns det inte någon särskild lag eller förordning om dammsäkerhet i Sverige. Dammsäkerheten reglerades i flera regelverk där miljöbalken och lagen om skydd mot olyckor är de mest centrala.

Riksrevisionen genomförde 2007  en granskning av de statliga insatserna för dammsäkerhet. Bedömningen blev att det fanns allvarliga brister i säkerheten vid vattenkraftsdammar som inte identifierats i den tillsyn som länsstyrelserna bedrivit. Riksrevisionen rekommenderade regeringen att ta initiativ till en översyn av de statliga insatserna för dammsäkerhet.

År 2010 fick Svenska kraftnät i uppdrag av regeringen att göra en översyn av de statliga instanserna för dammsäkerhet. Svenska kraftnät konstaterade då att  dammsäkerheten behövde utvecklas och att det nuvarande systemet för dammsäkerhet inte motsvarade de säkerhetskrav som idag måste ställas. Svenska kraftnät föreslog att ett särskilt regelverk för dammsäkerhet skulle införas.

Baserat på Svenska kraftnäts rapport tillsatte regeringen en utredning med uppdraget att lämna förslag till ett förtydligat regelverk för dammsäkerhet som komplement till miljöbalkens övergripande bestämmelser samt övriga författningar som reglerar dammsäkerhetsfrågor.

År 2014 infördes en samlad dammsäkerhetsreglering i miljöbalken med tillhörande förordningar.

År 2018 konstaterade Svenska kraftnät i en första kontroll att det var för tidigt att säga om tillsynen skärpts i tillräcklig omfattning eftersom arbetet fram tills dess främst hade omfattat arbete med klassificering av dammarna. Svenska kraftnät rekommenderade därför att en ny kontrollstation borde genomföras 2021. Denna har nu genomförts.