Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Utveckling av dammsäkerheten – rapportering 2020

Dammar utgör viktig infrastruktur i samhället genom sin betydelse för vattenkraftproduktion, gruvindustri, skydd mot översvämningar mm. Svenska kraftnät rapporterar årligen till regeringen om utvecklingen av dammsäkerheten i landet, och ger vid behov förslag på åtgärder.

För ca 450 dammanläggningar i landet är god dammsäkerhet och beredskap för dammhaveri särskilt viktigt, då ett dammhaveri skulle kunna förorsaka översvämningar med allvarliga följder för människors liv och hälsa, samhällsviktig verksamhet, miljö m.m.

I 2020 års rapport redovisar vi nuläge och huvudsakliga aktiviteter i vårt arbete med:

  • Vägledningar, stöd och utbildning om dammsäkerhetsregleringen
  • Tillsynsvägledning och uppföljning av länsstyrelsernas dammsäkerhetstillsyn
  • Vidareutveckling av beredskapen för dammhaveri och höga flöden
  • Stöd till forskning, utveckling och kunskapsförmedling.

Vi ger förslag på särskilda åtgärder för att stärka dammsäkerhetstillsynen och arbetet med klimatanpassning av dammar.

Samordning och likriktning av dammsäkerhetstillsynen 

Ett viktigt mål avseende dammsäkerhetstillsynen är att uppnå likhet över landet. Svenska kraftnät konstaterar att tillsynen är under utveckling men att den är sårbar med hänsyn till behovet av att utveckla och bibehålla kompetens för dammsäkerhetstillsyn inom respektive län. Verket bedömer att insatserna för tillsynsvägledning, kompetensutveckling och samordning fortsatt är mycket viktiga i strävan mot en effektiv tillsyn.

Svenska kraftnät har 2020 påbörjat arbetet med regeringsuppdraget Kontrollstation dammsäkerhet 2021 med att genom frågeformulär och dialogmöten inhämta synpunkter på tillsyn, tillsynsavgifter och tillsynsvägledning från länsstyrelser och dammägare med klassificerade dammar. Arbetet med fördjupad uppföljning och bedömning av tillsynen och tillsynsvägledningen fortgår och kommer att redovisas sommaren 2021 inom ramen för kontrollstationen.

Klimatförändringarnas påverkan på dammsäkerheten

Förmågan att kunna hantera höga flöden vid en dammanläggning är en viktig del av dammsäkerheten. Förnyade flödesdimensioneringsberäkningar har genomförts för ett flertal stora kraftverksälvar, och klimatscenarier har använts i känslighetsanalyser. På vissa älvsträckor pekar resultaten på ökade dimensionerande flöden och vattennivåer.

Ytterligare utredningar och genomförande av anpassningsåtgärder för att öka säkerhetsmarginalerna pågår och planeras vid ett flertal dammanläggningar. För att stärka och medverka till anpassningsarbetet avser Svenska kraftnät att 2021 inleda en uppföljning av klimatförändringarnas påverkan på dammsäkerheten i samverkan med kraft- och gruvindustrin samt SMHI.

Läs rapporten i sin helhet. (.pdf) Öppnas i nytt fönster