Hoppa till huvudinnehåll

Förslag på nordisk kapacitetsmarknad för aFRR överlämnade till EI för godkännande

Den 15 april 2019 överlämnade de nordiska stamnätsoperatörerna (Svenska kraftnät, Statnett, Fingrid och Energinet) de legala förslagen för en nordisk kapacitetsmarknad för aFRR och metod för reservering av transmissionskapacitet till sina respektive tillsynsmyndigheter för godkännande.

Förslagen har, sedan konsultationen med intressenter i september-oktober 2018, strukturerats om och ändrat rubrik. De nordiska stamnätsoperatörerna anser att omstruktureringen är i linje med godkännandeprocessen enligt artikel 5 i EB GL. Innehållet i förslagen har inte ändrats i den utsträckningen att en ny konsultationsprocess krävs.

De nordiska stamnätsoperatörerna har även lämnat förslag om undantag från möjligheten till överföring av ansvar enligt artikel 34(1) i EB GL. Undantaget från möjlighet för leverantörer av balanstjänster att överföra sitt ansvar till annan leverantör, var inkluderat i de förslag som konsulterades i september-oktober 2018. De nordiska stamnätsoperatörerna mottog inga synpunkter på detta undantag under konsultationen.

Förutom omstrukturering, så har förslagen även reviderats utifrån intressenternas synpunkter från konsultationen. Intressenternas synpunkter på konsultationen och stamnätsoperatörernas svar om hur synpunkterna har tagits om hand, återfinns i slutet av det förklarande dokumentet till respektive legalt förslag. De nordiska stamnätsoperatörerna har sedan konsultationen lagt tid på simuleringar och analyser för att bättre motivera innehållet i förslagen, och detta material är inkluderat i det förklarande dokumentet till förslaget enligt artikel med 41(1) i EB GL.

En förutsättning för start av den nordiska kapacitetsmarknaden för aFRR, är att de legala förslagen som nu har överlämnats till de nordiska regulatorerna godkänts. De nordiska regulatorerna har sex månader på sig att besluta om godkännande. Eventuella begäranden om ändring av förslagen från regulatorerna kan göra att godkännandeprocessen tar upp till fyra månader till. Med en godkännandeprocess som inkluderar en ändringsbegäran, så kan den nordiska kapacitetsmarknaden för aFRR komma igång tidigast under första kvartalet 2020.

Förslagen för nedladdning (engelska):

Vid frågor om förslagen, kontakta Rebecca Nilsson via
e-post rebecca.nilsson@svk.se eller via telefon 010-475 81 88.

För mer information om de nordiska stamnätsoperatörernas gemensamma arbete för ny nordisk balansering, besök vår gemensamma webbsida för Nordic Balancing Model.