Hoppa till huvudinnehåll

Konsultation avseende färdplan för ny nordisk balanseringsmodell (NBM)

”Jag hoppas att aktörerna i den nordiska kraftbranschen ger oss återkoppling på färdplanen som nu är ute på konsultation, säger Niclas Damsgaard, ordförande i den nordiska styrgruppen för Nordic Balancing Model.”

– Det är viktigt både att ge en bild av de förväntade förändringarna och dess konsekvenser, och att få återkoppling från aktörerna om hur realistisk bilden vi ger är utifrån deras perspektiv, säger Damsgaard.

Statnett, Svenska kraftnät, Fingrid och Energinet utvecklar inom projektet Nordic Balancing Model stora och komplexa förändringar i driften av kraftsystemet.

– Det här är den största omstruktureringen av vår verksamhet sedan avregleringen av elmarknaden. Ändringen från timvis till 15 minuters budgivning och balansavräkning kommer att resultera i fyra gånger så många beslut varje dag. Samtidigt förväntas vi oss att det möjliggör lägre minimivolymer för bud, vilket kan ge till exempelvis 10 mindre bud där vi idag får ett stort. För våra operatörer innebär det hantering av en snabbt ökande mängd data, och vi behöver ha system förberedda för den här situationen kombinerat med en ökande effektivitet och säkerställa säker drift av kraftsystemet, förklarar Damsgaard.

Färdplanen kan förändras

Färdplanen som nu presenteras har som mål att omfatta alla planerade förändringar inom den nordiska balanseringsmodellen i drift under 2023. Viktiga element och milstolpar på vägen är:

 • Enprismodell
 • Automatisering av balanseringsprocessen för mFRR
  (manuell frekvensåterställningsreserv, manual Frequency Restoration Reserves)
 • 15 minuters avräkningsperiod
 • Nordisk kapacitetsmarknad för aFRR
  (automatisk frekvensåterställningsreserv, automatic Frequency Restoration Reserves)
 • Nordisk kapacitetsmarknad för mFRR
  (manuell frekvensåterställningsreserv, manual Frequency Restoration Reserves)


– Det finns flera risker och osäkerheter i färdplanen, understryker Damsgaard. Den bygger på den kunskap vi har idag, men det är ett utvecklingsprojekt med risk för oförutsedda händelser och förändrade behov. Färdplanen är därför inte nödvändigtvis helt rättvisande om hur och när saker verkligen kommer att hända.

Konsultation och ny färdplan

Konsultationen kommer att vara öppen till den 16:e augusti. De nordiska systemoperatörerna kommer att ta fasta på inkomna synpunkter och presentera en ny färdplan under hösten.

15 minuters avräkningsperiod

Kraftsystemet måste vara i balans, det vill säga att elförbrukning alltid måste matchas av en lika stor elproduktion. Fram till nu har balansregleringar planerats och handlats på timbasis, och eventuella förändringar inom drifttimmen hanteras med hjälp av systemoperatörernas balanseringsreserver. 15 minuters avräkningsperiod kommer att göra det möjligt för alla parter på kraftmarknaden att planera sin egen balans mer exakt, och därigenom möjliggöra ett mer effektivt utnyttjande av kraftresurserna och nätet.

Nordic Balancing Model (NBM)

Förutsättningarna för effektiv balansering av det nordiska kraftsystemet förändras i och med att vi rör oss mot en grön, integrerad och harmoniserad europeisk elmarknad. NBM kommer att säkerställa nödvändiga uppdateringar av balansmarknadens design, utveckla metoder och processer samt relaterade IT system för Norden. De nordiska systemoperatörerna Statnett, Svenska kraftnät, Fingrid och Energinet samarbetar i programmet NBM. NBM omfattar även implementering av 15 minuters avräkningsperiod. För mer information om NBM, besök den gemensamma webbplatsen: http://nordicbalancingmodel.net/ (öppnas i nytt fönster).

Frågor om färdplanen och konsultationsprocessen

Vid frågor om färdplanen och konsultationsprocessen, kontakta Svenska kraftnät via Pär Lydén, e-post par.lyden@svk.se.

För kontakt med övriga systemoperatörer, se nedan.

Energinet: Torben Skødt, e-post tsk@energinet.dk

Fingrid: Mikko Heikkila, e-post mikko.heikkila@fingrid.fi

Statnett: Lars Olav Fosse, e-post lars.fosse@statnett.no