Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Uppdaterad tidplan för implementation av ny nordisk balanseringsmodell

De nordiska systemoperatörerna har uppdaterat tidplanen för att implementera ny nordisk balanseringsmodell utifrån ytterligare analys och återkoppling från konsultationen med marknadsaktörerna.

– Den nya nordiska balanseringsmodellen innebär en total förändring av balanseringen av kraftsystemet. Det behövs en säker och stegvis övergång, och en parallell driftperiod är därför absolut nödvändig, säger programledare Jakob Aldrin.

Energisektorn har en viktig roll i de förändringar som måste ske för att nå klimatmålen, både genom ökad elektrifiering i samhället och genom att möjliggöra nya tekniska lösningar för att effektivt nyttja de samlade resurserna, både produktion och förbrukning, i kraftsystemet. De nordiska systemoperatörerna Svenska kraftnät, Energinet, Fingrid och Statnett utvecklar en omfattande förändring av driften av kraftsystemet inom programmet Nordic Balancing Model (NBM). Förändringen är nödvändig för en säker systemdrift och inte minst för att upprätthålla det samhällsekonomiska värdet från de gemensamma nordiska balansmarknaderna på över 200 miljoner euro per år. En viktig drivkraft är att säkerställa integration av förnybar energi och möjliggöra en europeisk marknadskoppling av balansmarknaderna. Färdplanen är beroende av flera godkännandeprocesser från de nordiska tillsynsmyndigheterna.

– För oss som systemoperatörer medför förändringarna bland annat att vi måste hantera en snabbt ökande mängd data och en övergång till automatiserade processer, så vi behöver system som kan klara det, öka effektiviteten och säkerställa en fortsatt säker drift av kraftsystemet, berättar Jakob Aldrin.

NBM kommer att utveckla och implementera nya marknader, operativa processer och tillhörande IT‑verktyg som behövs i det framtida kraftsystemet. Några exempel på externa milstolpar utöver 15 minuters avräkningsperiod, är övergång till enpris och gemensamma nordiska kapacitetsmarknader för frekvensåterställningsreserver (FRR). Programmets färdplan med tidslinje för olika milstolpar har varit ute på konsultation med marknadsaktörerna i Norden.

– Förutsägbarhet är ett nyckelord, säger Jakob Aldrin. Våra intressenter har tydliggjort att de föredrar en realistisk färdplan och att öppenhet och dialog under hela arbetet med planering och genomförande är en förutsättning för en framgångsrik implementering.

Det fortsatta arbetet kommer att öka insikten i nödvändiga förändringar framåt, då varje byggsten konkretiseras steg för steg. Erfarenheter från andra sektorer visar att automatiseringsprocesser är svåra att detaljplanera i förväg. Automatisering är en förutsättning för 15 minuters avräkningsperiod, därför är den parallella driften av de automatiserade processerna för mFRR-energiaktiveringsmarknaden inför övergången nödvändig. Färdplanen tydliggör därmed att marknadsaktörerna ska vara förberedda på utvecklingsarbete redan inför testperioderna och inte endast inför den skarpa driften.

– Vi kommer att fortsätta att lära oss under hela utvecklingen av den nya balanseringsmodellen och det kommer att ske förändringar på vägen, säger Jakob Aldrin.

Intressenter kommer löpande informeras om och involveras i utvecklingen i de etablerade kanalerna för aktörsmedverkan, såsom nordiska referensgruppen (Nordic Stakeholder Reference Group), olika seminarier och workshops samt webbplatsen för NBM, http://nordicbalancingmodel.net/.

Genomförandet av NBM är helt beroende av flera godkännanden av de nordiska tillsynsmyndigheterna. Detta inkluderar t.ex. godkännande av metod för enpris och det slutliga införandedatumet för 15 minuters avräkningsperiod. De nordiska systemoperatörerna kommer att starta den formella undantagsprocessen mot tillsynsmyndigheterna avseende 15 minuter avräkningsperiod under första kvartalet 2020.

Viktiga byggstenar i NBM

Enprismodell

Enligt färdplanen kommer enprismodellen att införas i kvartal 2, 2021, vilket är i linje med förordningen. Införandet och tillämpningen av enpris beror emellertid av att systemoperatörerna och aktörer gemensamt hittar lämpliga åtgärder för att undvika oönskade beteenden i driftskedet, då det är något som systemoperatörerna är oroade för och som skulle kunna påverka driftsäkerheten negativt. Läs mer på webbplatsen för NBM (engelska, nytt fönster).

Nordiska kapacitetsmarknader för FRR

Kapacitetsmarknader för frekvensåterställningsreserver (Frequency Restoration Reserves, FRR) är viktiga för att effektivt säkerställa nödvändiga reserver för att upprätthålla driftsäkerheten. Ökad aFRR‑kapacitet i Norden behövs för en säker övergång till den nya balansmodellen baserad på 15 minuters avräkningsperiod. Den mest optimistiska tidplanen för en gemensam nordisk aFRR‑kapacitetsmarknad är nu kvartal 3, 2020. Mer information om förväntad go‑live ges under januari-mars 2020, då vet vi om/under förutsättning att tillsynsmyndigheterna kan godkänna förlag till marknadsdesign.

Gemensam nordisk mFRR-kapacitetsmarknad kommer inte att prioriteras före övergången till 15 minuters avräkningsperiod, men baserat på nationella behov kan nationella mFRR‑kapacitetsmarknader utvecklas tidigare.

Energiaktiveringsmarknad för mFRR

Dagens befintliga energiaktiveringsmarknad för mFRR, även kallad reglerkraftmarknaden, är en viktig del i balanseringsprocessen. Det behövs dock väsentliga förändringar, då energiaktiveringsmarknaden för mFRR måste automatiseras inför övergång till 15 minuters avräkningsperiod. Förutom automatiseringen krävs ytterligare utveckling för att uppfylla den Europeiska lagstiftningen kring balanshållning (Electricity Balancing Guideline, EBGL). Det inkluderar förändringar i systemoperatörernas interna processer, produktdefinitioner och utveckling av villkor för marknadsdeltagande.

Under fasen med parallell drift kommer de nya verktygen och automatiserade processer att tillämpas men det kommer fortfarande att ske med 60 minuters avräkningsperiod. Ett separat dokument som konkretiserar nödvändiga ändringar för mFRR‑energiaktiveringsmarknaden finns på webbplatsen för NBM (engelska, nytt fönster).

Anslutning till de europeiska energiaktiveringsmarknaderna för FRR

De nordiska systemoperatörerna kommer säkerställa att lösningarna som utvecklas inom NBM möjliggör säker drift av det nordiska kraftsystemet. Dessutom ska lösningarna som utvecklas möjliggöra en smidig anslutning till de europeiska plattformarna för balanseringsenergi. Ett separat dokument som beskriver hur de nordiska systemoperatörerna planerar för anslutningen till europeiska plattformarna finns på webbplatsen för NBM (engelska, nytt fönster).

Läs mer

Uppdaterad färdplan (engelska, nytt fönster)

Ytterligare dokumentation inklusive nyheten på engelska finns på webbplatsen för NBM (engelska, nytt fönster).

Kontakt

Marie Sandahl (Svenska kraftnät), marie.sandahl@svk.se
Martin Høgh Møller (Energinet), mhm@energinet.dk
Mikko Heikkilä (Fingrid), mikko.heikkila@fingrid.fi
Alexander Jansson (Statnett), alexander.jansson@statnett.no

Jakob Aldrin (programledare NBM), jakob.aldrin@svk.se