Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pilot för ökad leverans av stödtjänster från energilager

Energilager kan redan idag leverera stödtjänster till Svenska kraftnät. Nu inleder Svenska kraftnät även en pilot för resurser med en begränsad energireserv, så kallad LER (Limited Energy Reservoirs). Piloten med LER avser frekvenshållningsreserven för störningar (FCR-D), där budgivning samtliga timmar möjliggörs. Syftet är både att öka likviditeten på marknaden och att höja kunskapen om hur dessa resurser samspelar med kraftsystemet.

Bakgrund

Kraftsystemet förändras och får en allt större andel väderberoende elproduktion och en mindre andel planerar elproduktion. Detta medför utmaningar, till exempel när det gäller att upprätthålla balansen mellan produktion och förbrukning i elsystemet. För att upprätthålla balansen under drifttimmen och säkerställa att störningar kan hanteras upphandlar Svenska kraftnät reserver, så kallade stödtjänster. För att säkerställa ekonomisk effektivitet och en fortsatt hög driftsäkerhet är det viktigt att samtliga resurser i kraftsystemet används optimalt.

Svenska kraftnät har de senaste åren sett en ökad kostnad för stödtjänster samtidigt som behoven och upphandlad volym ökar. Det finns ett behov att öka likviditeten på marknaderna och säkerställa att olika teknologier har möjlighet att delta, för att sprida riskerna och öka effektiviteten. Fler leverantörer och en större erbjuden volym FCR-D gynnar både driftsäkerhet och ekonomiskt effektiva upphandlingar. En förutsättning för detta är givetvis att samtliga anläggningar lever upp till den tekniska kravbilden.

Möjligheten att delta på FCR-D-marknaden för resurser med begränsad energireserv påverkas av resursens uthållighet och repeterbarhet, det vill säga hur lång tid resursen kan leverera reserven respektive hur lång tid det tar för resursen att fullt återhämta sig efter att den blivit uttömd. Svenska kraftnät vill nu låta resurser med begränsad energireserv att delta samtliga timmar.

Beskrivning av pilot

Syftet med piloten är att öka kunskapen om LER (Limited energy Reservoirs) och dess påverkan på kraftsystemet som helhet samt att öka antalet leverantörer av FCR-D.

Piloten startar måndag 3 februari och består av en tvåårsperiod där en viss andel LER tillåts delta samtliga timmar på dygnet. Till en början kommer den volymen vara 20 MW för att sedan ökas stegvis. Upptrappningen planeras ske enligt följande färdplan:

  • 20 MW (Q1 2020 -Q2 2020)
  • 40 MW (Q3 2020 - Q4 2020)
  • 60 MW (Q1 2021- Q4 2021)

Volymen och tidplanen kan komma att justeras under piloten. Ambitionen är att piloten efterföljs av att en ökad andel LER kan införas permanent.

Under piloten kan resurser med begränsad energireserv (LER) delta på marknaden för FCR-D samtliga timmar, under följande förutsättningar:

  • Beskrivning av återhämtningsmetod godkänns av Svenska kraftnät
  • Aktören sparar data för återstående energimängd som skickas på begäran
  • Övriga tekniska krav uppfylls och godkänns vid test

Övriga förutsättningar

För att få tillåtelse att delta på respektive marknad ska en potentiell leverantör av stödtjänster visa att de tekniska kraven för reserven är uppfyllda genom att genomföra en förkvalificering med godkänt resultat. Detta gäller även i piloten.

Volymen som varje leverantör kan delta med avgörs av den totala godkända volymen LER. Om den godkända volymen av FCR-D från LER överstiger den aktuella volymen kommer en fördelning ske proportionerligt per balansansvarig.

Svenska kraftnät arbetar med att förtydliga förutsättningarna för deltagande med energilager på marknaderna för stödtjänster och kommer att publicera ett faktablad under Q1 2020.

Mer information

Mer information om Svenska kraftnäts stödtjänster

Lämna anmälan för intresse att leverera reserver

Mer information om förkvalificering 

Om du har frågor gällande piloten eller något annat kopplat till frekvenshållningsreserver (FCR-N eller FCR-D),
kontakta fcr@svk.se