Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ei har beslutat om fortsatt tillsyn av Svenska kraftnäts efterlevnad till artikel 16(8) i Elmarknadsförordningen

Svenska kraftnät välkomnar Energimarknadsinspektionens beslut om fortsatt tillsyn, men ser utmaningar i att dra säkra slutsatser om efterlevnad av 70 % regeln innan den nya kapacitetsberäkningsmetoden är implementerad.

Sommaren 2021 öppnade Energimarknadsinspektionen ett tillsynsärende av Svenska kraftnät kopplat till den nya flödessituationen med öst-västliga flöden. Den 4 november beslutade Energimarknadsinspektionen om fortsatt tillsyn i ärendet. Svenska kraftnät välkomnar Energimarknadsinspektionens beslut men vill samtidigt poängtera några utmaningar kopplade till möjligheterna att göra en fullständig uppföljning av Svenska kraftnäts efterlevnad av 70 % regelverket utifrån tillgänglig data. Framförallt vill vi lyfta följande:

  • Svenska kraftnät har utvecklat nya verktyg för att följa upp efterlevnaden av 70 % regeln för ett begränsat antal nätelement för att möta Energimarknadsinspektionen krav på data i tillsynsärendet. En fullständig och korrekt uppföljning av 70 % regeln förutsätter att det finns en koordinerad kapacitetsberäkning i Norden. Detta arbete pågår med förväntad implementering i början av 2023.

  • Energimarknadsinspektionen väljer i sitt beslut ut tre specifika nätverkselement för utvärdering i tillsynen. Det är ett olyckligt val. Enligt de Europeiska tillsynsmyndigheternas samarbetsorgans (ACERs) rekommendation för beräkningen av 70 % ska utgångspunkten för beräkningen vara det kritiska nätelement som överlastas i varje timme. Vilket kritiskt nätelement som är gränssättande kan ändras från timme till timme. Detta innebär att till exempel vid avbrott i nätet eller revisioner av större kraftverk så kan det i verkligheten vara ett annat element som är mest begränsande, och uppföljningen blir då felaktig. Av praktiska skäl har detta varit nödvändigt med rapportering av ett begränsat antal nätelement, eftersom uppföljningen av 70 % behöver göras med stora inslag av manuellt arbete tills den nya koordinerade kapacitetsberäkningsmetoden är implementerad. Svenska kraftnät hade föredragit mer flexibilitet i beslutet för att kunna rapportera utifrån de mest relevanta elementen över tid.

Svenska kraftnät har vidtagit alla tillgängliga åtgärder för att lämna så höga kapaciteter som möjligt till marknadskopplingen

Svenska kraftnät förlitar sig i dag och historiskt på avhjälpande åtgärder när gränskapaciteterna sätts. För att kunna ge maximalt med gränskapacitet utgår Svenska kraftnät här från den temporära belastningsgränsen, en belastningsnivå som ledningarna klarar under 15 minuter innan de skadas. Detta innebär att det förutsätts att det finns tillgängliga avhjälpande åtgärder för att hantera ett oväntat avbrott, främst mothandel.

För att elmarknaden ska kunna fungera måste överföringssystemet drivas på ett säkert sätt. Alternativet vore stora avbrott i Sveriges elförsörjning med stor negativ påverkan på samhället och minskad tilltro till el för energiförsörjning. Svenska kraftnät måste därför sätta driftsäkerheten först. Detta synsätt fastslås även i det så kallade 70 % kravet, artikel 16(8) i Elmarknadsförordningen (EU) 2019/943, som tydligt fastställer att driftsäkerheten ska respekteras. Samtidigt ser Svenska kraftnät sin legala skyldighet att förbättra de verktyg som verket har till sitt förfogande för att säkerställa att mer kapacitet kan göras tillgänglig för handel.

Svenska kraftnät arbetar kontinuerligt med att utveckla de verktyg som behövs för att möta nya behov i ett föränderligt kraftsystem

Utmaningar kopplat till uppfyllnad av 70 % regeln uppstår oftast vid avbrotts- och revisionssituationer, där mothandel är ett viktigt verktyg för att hantera ökade interna flöden och ringflöden på de kritiska nätelementen. För att Svenska kraftnät alltid ska kunna leva upp till 70 % kravet oavsett driftsituation, behöver framförallt möjligheterna till mothandel utvecklas. Det är ett arbete som pågår. En förutsättning är dock ökad tillgång till planerbara och reglerbara resurser i södra Sverige. Där har utvecklingen under senare år snarare gått åt motsatt håll med produktion som lagts ned.

Nätinvesteringar för att hantera de strukturella flaskhalsar som uppkommit med anledning av den nya flödessituationen planeras och genomförs. Överföringssystemet kommer dock inte vara helt ombyggt för att hantera de öst-västliga flödena förrän omkring 2030. Däremot kommer den nya kapacitetsberäkningsmetoden göra att kapaciteten i nätet utnyttjas effektivare än idag.

Avsaknaden av tillräckliga mothandelsmöjligheter har gjort att Svenska kraftnät under hösten 2021 lämnat in en undantagsansökan från 70 % regeln omfattande de elområdesgränser som berörs av den nya flödessituationen. Möjligheten att söka undantag från 70 % regeln försvinner dock efter 2025. Ny elområdesindelning som bättre speglar de strukturella begränsningarna i transmissionsnätet i det förändrade kraftsystemet är sannolikt en viktig del av lösningen för att efterleva regelverket, och något som föreskrivs i Elmarknadsförordningen för att leva upp till 70 % kravet.

Svenska kraftnät, liksom övriga systemansvariga, i Europa genomför för tillfället en gemensam översyn av nuvarande elområden där öst-västliga flöden beaktas. Enligt nuvarande tidsplan kommer ett förslag om att antingen bibehålla eller förändra nuvarande elområden att lämnas under 2023.

Läs mer

Nyhet från Ei: Tillsynen mot Svenska kraftnät avseende överföringsbegränsningar fortsätter Öppnas i nytt fönster

Tidigare nyhet: Svenska kraftnät ansöker om undantag från 70-procentregeln i Elmarknadsförordningen

Läs mer om pågående elöversyn under Utveckling av kraftsystemet