Hoppa till huvudinnehåll

Test av förslag till nya tekniska krav för FCR

Svenska kraftnät och övriga nordiska systemansvariga för elöverföringssystem (TSO) har presenterat ett uppdaterat förslag till nya harmoniserade tekniska krav för stödtjänsterna FCR-N och FCR-D. Före slutgiltig implementering av förslaget genomför Svenska kraftnät en testfas för Sverige. Vi söker nu aktörer som är intresserade av att delta i testfasen och genomgå den föreslagna testproceduren.

De nordiska TSO:erna har sedan 2019 gemensamt arbetat för att ta fram ett slutgiltigt förslag till nya tekniska krav för FCR. TSO:erna presenterade i början av februari ett förslag för referensgruppen och för allmänheten. I samband med detta genomförde TSO.erna en remiss av förslaget och bad berörda aktörer om synpunkter. Utifrån de inkomna kommentarerna har TSO:erna reviderat förslaget.

De föreslagna kraven ska testas

De föreslagna tekniska kraven med tillhörande provinstruktioner kommer nu att testas för en mindre mängd enheter i en testfas.

I anslutning till testfasen kan kraven och provinstruktionerna komma att justeras utifrån de erfarenheter som gjorts. Det slutgiltiga förslaget kommer att konsulteras i ett offentligt samråd.

Testfasen erbjuder aktörer en möjlighet att i samarbete med Svenska kraftnät utforska de egna förutsättningarna för att leverera FCR. Aktörer kan också visa upp sina förslag på nya tekniska lösningar, vilket vid behov kan leda till att förslaget justeras för att möjliggöra dessa. Målet är att en blandning av aktörer och teknikslag ska delta för att få en samlad och nyanserad bild av kravens genomförbarhet och för att utbyta erfarenheter. 

Övergripande tidplan för testfas

1. 31 mars till  30 april, 2021: Intresseanmälan om deltagande, 2. 19 april till 28 maj, 2021: Möjlighet till möten inför genomförande, 3. 2 augusti, 2021: Start av testfas. Slutdatum för testgenomförande: 31 januari – 31 mars 2022.

Vill du delta i testfasen?

Svenska kraftnät efterlyser nu aktörer som vill delta i testfasen. Vill ni delta? Skicka intresseanmälan senast den 30 april till projektledare Malin Wester: malin.wester@svk.se.

Vi kommer sedan att boka in ett inledande möte med er under maj för att diskutera och specificera upplägget för testerna, era förutsättningar för deltagande, de enheter ni kan bidra med, med mera.

Förutsättningar för testfasen

  • Deltagande sker på frivillig basis. Ni deltar med en eller flera av stödtjänsterna FCR-N, FCR-D uppreglering och/eller FCR-D nedreglering.
  • Enheter/grupper som deltar i testfasen kan även använda de erhållna testresultaten för att genomgå en förkvalificering. Läs mer om förkvalificering.
  • Enheter/grupper som deltar i testfasen och genomgår en förkvalificering får delta på marknaderna för FCR-N, FCR-D uppreglering och/eller FCR‑D nedreglering, enligt ordinarie regler. Ingen särskild ersättning kommer att utgå utöver ordinarie ersättning på marknaden.
  • Det går att delta i testfasen utan att genomgå en förkvalificering, men resursen får då inte delta på marknaden.
  • Redan förkvalificerade resurser får delta på marknaden efter testerna, om eventuella ändringar återställs i linje med ursprunglig förkvalificering.

Mer om förslaget till tekniska krav för FCR

Förslaget till nya tekniska krav för FCR har utvecklats i ett gemensamt nordiskt TSO-projekt, FCP Nordic Feasibility. Projektet har utrett genomförbarheten i tidigare föreslagen testprocedur för FCR och möjligheten till förenklingar med mål att ta fram ett slutgiltigt förslag på nya, harmoniserade nordiska krav. Till sin hjälp har projektet en referensgrupp bestående av branschaktörer.

Sammanfattning av förändringar i det uppdaterade förslaget till tekniska krav för FCR

Förändringarna kan sammanfattas i tre viktiga delar.

  • Minskat antal sinustester. Testerna med periodtider över 70 sekunder kommer att ersättas av krav i det redan existerande stegsvarstestet för att verifiera FCR-N:s prestanda. Det räcker nu med att utföra sinustester vid enbart en effektnivå, om det i förväg är känt vid vilken effektnivå som stabilitetskravet är mest utmanande för resursen.
  • Uppmjukning av kraven för FCR-D. Under vissa omständigheter är det tillåtet att använda reglerparametrar som under en kort tidsperiod enbart behöver uppfylla ett begränsat stabilitetskrav.
  • Tydligare kravspecifikation. Specifikation av krav för deaktivering samt krav på resurser med begränsade energireserver, resurser med central styrning och aggregerade resurser. Förslaget innehåller även en specifikation av en responskurva för resurser med stegvis linjär respons med ett tillhörande test för linjäritet.

Mer information och kontakt

Vid frågor, kontakta projektledare Malin Wester via e-post: malin.wester@svk.se eller på telefon: 0707-92 22 04.

Dokument (på engelska)