Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tidplanen för pågående elområdesöversyn förskjuts

De nordiska TSOerna ansvarar för att ta fram underlag till ACERs beslut om vilka alternativa nordiska elområden som ska utredas och jämföras med dagens i elområdesöversynen. Arbetet med de gemensamma nordiska nodprissimuleringarna är komplicerat och har försenats. Detta förskjuter tidplanen för elområdesöversynen.

Den pågående elområdesöversynen i Sverige är en del av en gemensam europeisk elområdesöversyn som styrs av europeiska regelverk. Det innebär bland annat att nästa steg i processen inleds när ACER (den europeiska samarbetsorganisationen för energitillsynsmyndigheter) beslutat om vilka alternativa elområden som ska analyseras och jämföras med dagens. Svenska kraftnät och övriga nordiska TSO ska genomföra så kallade nodprissimuleringar, vars resultat ska användas som underlag inför ACERs beslut. Leveransen av resultaten från nodprissimuleringarna har försenats. Detta med anledning av den höga komplexiteten i beräkningarna, metodkrav samt utmaningar gällande dataformateringar. Enligt ACERs beslut i november 2020 skulle underlaget levererats den sista oktober. Förseningen innebär att den fortsatta tidsplanen för elområdesöversynen påverkas.

Nodprissimuleringar är en komplicerad process som kräver nordisk samverkan

Nodprissimuleringarna innebär att varje nod i transmissionsnätet modelleras som ett eget elområde. Detta innebär att hänsyn tas till alla relevanta överföringsbegränsningar i marknadskopplingen och som resultat erhålls det lokala värdet av energi i varje nod. Beräkningarna genomförs gemensamt för det nordiska synkronområdet.

Resultaten av nodprissimuleringarna ska levereras till ACER. De används sedan för att kartlägga förekomst av strukturella flaskhalsar i transmissionsnätet, det vill säga var det kan vara intressant att utreda en ny elområdesgräns.

Tidplanen för elområdesöversynen förskjuts marginellt

De slutgiltiga resultaten av nodprissimuleringarna förväntas nu under februari 2022 istället för som tidigare planerat i oktober 2021. Därefter kommer ACER att fatta sitt beslut om vilka alternativa elområden som ska utredas vidare. Från ACERs beslut har TSOerna ett år på sig att genomföra elområdesöversynen innan ett förslag att bibehålla eller ändra elområden ska lämnas till medlemsländerna eller deras utsedda tillsynsmyndigheter. Om det skulle bli ett beslut om en förändring av elområden är en rimlig uppskattning att dessa kommer att kunna vara implementerade som tidigast i början på 2025.

Elområdesöversynen styrs av det europeiska regelverket

Elområdesöversynen styrs av EU:s regelverk, bland annat artikel 32 i förordningen om kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM) och Elmarknadsförordningens artikel 14. Regelverket anger bland annat hur den gemensamma elområdesöversynen ska gå till och vilken instans som fattar beslut om vad.

I november 2020 beslutade ACER om den metod som ska användas för översynen. För att inleda själva översynen krävs även beslut om vilka alternativa elområden som ska utredas. Det är för att fatta det beslutet som ACER har begärt in ytterligare underlag i form av resultat från nodprissimuleringarna.

Läs mer

Mer information finns på sidan Elområdesöversyn under Utveckling av kraftsystemet