Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Praktik på ny enhet

Traineernas blogg. Sedan mitten av februari har vi traineer varit på praktik på nya enheter och det börjar bli dags att avrunda våra arbeten för att snart återgå till våra hemenheter. Det har varit en lärorik period för oss och vi vill därför passa på att dela med oss av vad vi har gjort på praktiken.

Organisationsschemat visar vilka avdelningar som vi traineer gjort våra praktiker på. Våra hemavdelningar står under bilderna.

Zacharias Poutiainen

Jag gör min praktik på enheten Data och Modeller (SBD). Min uppgift handlar om att utveckla och utvärdera en korttidsprognos av vindkraftsproduktion som input till obalansprognosmodellen.

Hypotesen är att produktionsplaner för vindkraft innehåller fel som leder till obalanser och om vi kan göra egna kortsiktiga vindkraftsprognoser kan dessa bidra till förbättrade obalansprognoser. Första steget är att undersöka produktionsplanernas bidrag till obalanser för Sveriges elområden och därefter utvärdera obalansprognosens förbättringspotential med den egna vindkraftsprognosen som input.

Maria Berg

Jag gör min praktik på Kraftbalans (SDK) som ansvarar för att säkerställa att effektbalansen i kraftsystemet upprätthålls på kort sikt. Enheten bemannar bland andra Balanstjänstingenjörerna (BTI) som har det operativa ansvaret för effektbalansen i kontrollrummet. 

BTI:ernas arbete står inför stora förändringar, som drivs bland annat genom NBM (Nordic Balancing Model). Därmed har jag under min traineepraktik arbetat med ett projekt som jag kallar för BTI 2030, där jag undersöker hur man skulle kunna arbeta operativt med balanseringen av kraftsystemet i framtiden.

Oscar Lindskogen

Min praktik är hos Portföljgruppen vilken är en funktion på Svenska kraftnät som bidrar till att skapa förutsättningar för anläggningsprojektens genomförbarhet ur ett verksövergripande perspektiv avseende resurser, ekonomi och tidplaner.

På praktiken har jag bland annat utvecklat ett verktyg för att hantera beroenden i tidplanerna för projekt samt tagit fram underlag till nästa version av Systemutvecklingsplanen. Jag har även gjort en känslighetsanalys där jag undersökte hur justeringar av tidplaner för projekt påverkar hur många projekttjänster som prognostiseras att behövas i organisationen de kommande åren.

Sandra Thengius

Under traineeåret får jag praktisera på tre enheter under avdelningen nätteknik. Nu gör jag min tredje och sista praktik på enheten Stationsautomation (NTA). Enheten ansvarar för kontroll och uppföljning av kontrollanläggningar vilket bland annat innebär att vara teknisk resurs i förstudier, delta i upphandlingar av stationsprojekt, och delta på kontroller för utrustning (så kallad FAT och SAT).

På NTA har jag fått besöka leverantörer för att delta på FAT gällande ett stationsförnyelseprojekt. Jag har också granskat kretsscheman.  

Fanny Norén

Jag gör min praktik på enheten Nätutveckling (SKN) som arbetar med den långsiktiga nätplaneringen av transmissionsnätet. Det innebär bland annat utredningar av förändringar som påverkar kapaciteten i det fysiska nätet som till exempel ledningar, stationer och reaktorer. Dessutom hanterar enheten de anslutningsärenden som inkommer till Svenska kraftnät.

Under min praktik har jag bland annat gått igenom och sammanställt driftfall som används vid utredningar. Driftfallen beskriver tillståndet i kraftsystemet vid en viss tidpunkt med exempelvis produktion, konsumtion och elhandelsutbyten. 

Oscar Asplund

Jag gör min praktik på Ledningsunderhåll (NAL). Anledningen till att jag valde just denna enhet är för att jag ville få mer kunskap om hur vi arbetar med förvaltningen av vårt transmissionsnät och utmaningarna inom området.

Denna erfarenhet tror jag kommer vara till stor nytta i min framtida roll som projektör. Under praktikperioden har jag fått vara med ute i fält och sett våra anläggningar, men även hjälpt till med arbetssysslor kopplat till underhållsarbetet.

Louise Aaro

Jag gör min praktik på Stationsprojekt, mot enheterna AC Station (NSA) och Station och HVDC (NSS). Enheterna ansvarar för genomförande av investerings- och reinvesteringsprojekt gällande AC-stationer respektive stationer med speciell inriktning, såsom HVDC, GIS och SVC.

Där genomför jag ett arbete med att kartlägga projektledningsarbetet kopplat till områdena byggmöten, tidplaner och projektrisker för projekt i genomförandefas. Det insamlade materialet ska sammanställas för att sedan grunda i förbättringsåtgärder för hur arbetet kan bli mer enhetligt, hur arbetsprocessen kan förtydligas och hur erfarenhetsåterföring kan tillämpas mer strukturerat.

Ahmed Kashwan

Under praktikperioden har jag varit på enheten Driftanalys (SDA), som bland annat ansvarar för beräkning av överföringskapaciteter mellan el-områden, samt tillåten inmatad effekt i stamnätsstationer, timme för timme kommande dygn.

Enheten ansvarar även för analyser av planerade avbrott. Under praktiken har jag arbetat inom området spänning och reaktiv effekt där mitt fokus i arbetet varit på att undersöka sommarhändelserna 2020 då man hade revision på kärnkraften. Jag har i mitt arbete undersökt spänningshållningen, spänningskänsligheten samt spänningsreglerstyrkan i kraftsystemet.

Nu ser vi fram emot att starta vårt traineeprojekt där vi ska göra en intressentanalys ur ett hållbarhetsperspektiv. Ett blogginlägg om det kommer inom kort!