Hoppa till huvudinnehåll

Så kan vi korta utredningstiderna för att bygga ledning

Vi har ett ökat behov av el i samhället. Under de kommande tio åren planerar Svenska kraftnät att investera 50 miljarder kronor för att säkra elförsörjningen i landet. Svenska kraftnät anser att processerna kan effektiviseras mer än vad som föreslås av Nätkoncessionsutredningen, vilket vi för fram i vårt remissvar till regeringen.

Svenska kraftnät har lämnat remissvar till regeringen om betänkandet SOU 2019:30. Nätkoncessionsutredningen syftar till att se över regelverket för elledningar för att förenkla för inblandade aktörer och samtidigt skydda samhällsintressen.

- Utredningen är bra då förslagen ökar möjligheterna att överföra den mängd el som samhället önskar. Det bidrar också till att säkerställa klimatmålen och till att stamnätet även i fortsättningen kommer vara person- och driftsäkert, säger Lotta Medelius-Bredhe, tf generaldirektör vid Svenska kraftnät.

De förslag som Svenska kraftnät är positivt till är bland annat att det föreslås bli enklare att ändra och justera en nätkoncession för en ledning och att de får ett starkare rättslig skydd.

Andra lösningar för att förkorta tillståndsprocessen

Det tar 10-12 år från identifierat behov till färdig ledning. Vissa förslag i utredningen påstås ge tidsvinster i investeringsprojekt om upp till två år.

- Vi tror inte att utredningens föreslagna åtgärder resulterar i sådana tidsvinster för stamnätet. Här finns bättre sätt att minska tidsåtgången, säger Lotta Medelius-Bredhe.

För att förkorta tiden föreslår Svenska kraftnät t.ex. att det ska gå att utan medgivande från Energimarknadsinspektionen (Ei), parallellt med koncessionsprövningen hos Ei, ansöka hos Lantmäteriet om att ta mark i anspråk för att bygga ledningen. Idag sker processerna efter varandra.

- Om Lantmäteriet kan handlägga ansökan om åtkomst till marken parallellt med Ei:s prövning av koncessionen får vi en mer säker tidsbesparing i investeringsprojekt i stamnätet om upp till ett år. Vi föreslår också att justering av en ledning, t.ex. i samband med stationsförnyelser, ska gå att göra efter en anmälan till Ei. Ett anmälningsförfarande skulle förenkla prövningen och vi bedömer att det skulle leda till en tidsbesparing om upp till två år i sådana projekt, säger Lotta Medelius-Bredhe.

Samhällsekonomiska analyser centralt

Svenska kraftnät håller med utredningen om att samhällsekonomiska analyser är viktigt. De utgör ett underlag för de investeringar som görs i stamnätet och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla metoderna. Däremot tycker vi att det är fortsatt viktigt att de samhällsekonomiska analyserna inte blir reglerade enligt Ei:s tidigare presenterade önskemål.

- Vi anser att en sådan reglering av samhällsekonomiska analyser riskerar att förlänga processen istället för att förkorta den utan att några egentliga förbättringar uppnås, säger Lotta Medelius-Bredhe.

Läs remissvaret här.

Länkar och dokument