Hoppa till huvudinnehåll

Stamnätstariffen för el och avgifter för balansansvariga fastställda för 2019

Svenska kraftnäts styrelse fastställde idag stamnätstariffen och balansansvarigas avgifter för 2019. Besluten innebär en höjning av stamnätstariffens båda delar, effektavgiften och energiavgiften samt en höjning av de balansansvariga företagens avgifter.

Effektavgiften, som ska täcka drift, förvaltning och utbyggnad av stamnätet, höjs för 2019 med i genomsnitt cirka 15 procent jämfört med 2018.

Förklaringen till höjningen är ökade kostnader för investeringar, personal och reserver samt behov av ökade intäkter för att nå Svenska kraftnäts avkastningskrav. Till viss del dämpas kostnadsökningen av högre intäkter från kapacitetsavgifter och lägre underhållskostnader.   

Energiavgiften, som ska täcka kostnaderna för överföringsförluster i stamnätet, höjs för 2019 i medeltal med cirka 8 procent, vilket främst förklaras av att förlustelpriset har ökat med 5 procent från föregående år. Därtill har marginalförlustkoefficienterna räknats om.

Svenska kraftnät gör bedömningen att intäkterna från effektavgiften kommer att behöva öka också de kommande åren. Dels för att möta kostnader för ett omfattande investeringsprogram, dels för att hantera de utmaningar kraftsystemet står inför. Därtill behöver affärsverket uppnå en genomsnittlig avkastning på sex procent över en konjunkturcykel.

– Behovet av tariffhöjningar är dock svårbedömt, men höjningen ligger i linje med vad Svenska kraftnät kommunicerat i tidigare planer, säger Niclas Damsgaard, tf chef för Systemdivisionen på Svenska kraftnät.

För de balansansvariga företagen kommer grundavgiften för förbrukning och produktion att höjas med drygt 30 procent. En bakomliggande orsak till ökningen är den kraftiga vårfloden i kombination med efterföljande torka och höga elpriser. Det har medfört stora kostnadsökningar för reserver.

– De kommande åren bedöms kostnaderna att öka för att möjliggöra arbetet med att anpassa och utveckla kraftsystemet till dagens nya förutsättningar med alltmer väderberoende elproduktion och en integrerad europeisk elmarknad.  Det är viktigt att påtala att höjningen bidrar till att möjliggöra en effektiv, robust och säker framtida systemdrift, säger Niclas Damsgaard.

Stamnätstariffen och de nya avgifterna för balansansvariga gäller från 1 januari 2019.

För mer information, vänligen kontakta Svenska kraftnäts presstjänst, tel. 010-475 80 10 eller press@svk.se.

20 september 2018