Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Svenska kraftnäts Systemutvecklingsplan lägger fokus på utvecklingen av framtidens kraftsystem

Affärsverket Svenska kraftnät publicerar nu Systemutvecklingsplan 2018–2027, ett långsiktigt plandokument som syftar till att lägga fokus på utvecklingen av framtidens kraftsystem. Planen fastställdes av Svenska kraftnäts styrelse den 30 november.

Kraftsystemet är i en fas som präglas av snabba och omfattande förändringar. En allt högre grad av väderberoende förnybar elproduktion, distribuerad produktion och snabba förändringar i konsumtionsmönstren medför helt nya krav som kraftsystemet måste kunna möta.

– Systemutvecklingsplanen redogör för hur vi ser på utmaningarna som kraftsystemet står inför, men pekar även på möjliga lösningar. Den bygger vidare på Nätutvecklings­planen som Svenska kraftnät publicerade i slutet på 2015, men breddar perspektivet till att utöver nätutveckling även omfatta frågor relaterade till driftförut­sättningar och marknadsutformning, säger Svenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh.

– Vi ser nu fram emot att mötas i en kreativ dialog kring Systemutvecklingsplanen och våra gemensamma utmaningar med ett nordiskt kraftsystem som är i sin största förändring på 20 år, fortsätter Ulla.

Systemutvecklingsplan 2018–2027 finns att ladda ner under www.svk.se/rapporter.

För mer information, vänligen kontakta Svenska kraftnät presstjänst, tel. 010-475 80 10 eller press@svk.se.

Om Systemutvecklingsplanen

Planen riktar sig till större stamnätskunder och balansansvariga, större leverantörer av tjänster till Svenska kraftnät samt myndigheter och departement. Den visar bland annat på ett referensscenario för kraftsystemet år 2040 och kraftsystemets utmaningar och nätutveckling över tid. Bakgrunden är tidigare planer som spelade ett behov av mer långsiktiga plandokument för utvecklingen av det svenska stamnätet.

Utvecklingen av det svenska, nordiska och europeiska kraftsystemet är nämligen inte begränsad till nätutbyggnad utan kräver en helhetssyn. Systemutvecklingsplan 2018−2027 breddar perspektivet över en 10-årig planperiod. Samtidigt måste energiomställningens konsekvensenser ses i ett längre perspektiv. Systemutvecklingsplanen blickar därför i flera avseenden fram emot år 2040.

Länkar och dokument