Hoppa till huvudinnehåll

Åldrad kraftledning ska ersättas mellan Horred och Breared

Stora delar av stamnätet för el på västkusten är ålderstiget och behöver förnyas för att fortsatt kunna leverera en säker och pålitlig elförsörjning i södra Sverige, inklusive storstäderna Malmö och Göteborg. I november inleds det första av flera planerade ledningsförnyelser med myndighetsdialog för Horred-Breared, en 70 km 400 kV-ledning mellan Marks- och Varbergs kommun.

Det statliga affärsverket Svenska kraftnät, som har regeringens uppdrag att förvalta och utveckla Sveriges stamnät för el, behöver förnya och rusta upp stamnätsledningar längs västkusten.

– Kraftledningarna som byggdes på 1950-talet närmar sig den tekniska livslängden och en omfattande upprustning är nödvändig för att inte riskera allvarliga regionala strömavbrott. Sammanlagt ska ca 40 mil stamnätsledningar förnyas de närmsta 15 åren, från Skogssäter utanför Trollhättan ner till Sege utanför Malmö, säger Martin Norlund, projektsamordnare i sydvästra Sverige.

I november inleds det första av flera planerade förnyelseprojektet där den drygt 70 km långa 400 kV-ledningen mellan Horred, i Marks kommun och Breared, i Varbergs kommun ska ersättas med en ny luftledning. Ledningen är idag delvis sambyggd i gemensamma stolpar med en annan stamnätsledning. Dagens avsevärt högre elöverföringsnivåer gör att ett stolpbrott som slår ut båda 400 kV-ledningarna inte längre är acceptabelt. Samhällsekonomiska analyser där faktorer som påverkan på närmiljön har vägts samman med svensk elmarknadsnytta, leveranssäkerhet, nätförluster och kostnader visar att gynnsammaste alternativet är att bygga isär ledningarna. Horred-Breared förnyas därför i en ny sträckning. När den nya ledningen är i drift, vilket är beräknat till 2028, kan den gamla rivas.

– Horred-Breared är en viktig förbindelse i regionens stamnät och förnyelsen är nödvändig för att vi ska kunna ha en trygg elförsörjning i södra Sverige. Det är oundvikligt att bygga ledningar utan att påverka omgivningen. Relationen med de närboende är därför viktig och vi hoppas kunna genomföra förnyelsen i samförstånd med dem, säger Christer Karlsson, projektledare för Horred-Breared.

Arbetet med att hitta en ny sträckning inleds med myndighetsdialog i november, då Svenska kraftnät träffar berörda kommuner och länsstyrelser. I nästa steg hålls samråd där fastighetsägare, närboende och andra intressenter kan lämna information som kan vara värdefull för sträckningsvalet. Samrådet planeras under hösten 2019. När sträckningen är bestämd söks tillstånd hos Energimarknadsinspektionen för att få bygga ledningen, vilket preliminärt beräknas till 2026.

Mer information om projektet finns på www.svk.se/horred-breared.
Bilaga: Planerade ledningsförnyelser på västkusten.

För mer information, vänligen kontakta Svenska kraftnäts presstjänst, tel. 010-475 80 10 eller press@svk.se.

Länkar och dokument