Tema: att möta nya kapacitetsbehov

Ökad elektrifiering och nya förbrukningsmönster har bidragit till en snabbt ökad efterfrågan av el i flera delar av samhället. För att möta behovet behövs mer kapacitet i nätet, mer flexibilitet i förbrukningen och mer lokal produktion och lagring. Genom kraftfulla investeringar, utveckling av ny teknik och nya marknadslösningar pågår arbetet för att möta det ökade behovet.

Mer kapacitet i nätet genom kraftfulla investeringar

Svenska kraftnät planerar för mycket omfattande investeringar i nät och i IT-system kommande år, drygt 23 miljarder kronor mellan 2022 och 2024. Totalt under de kommande tio åren planerar vi att investera ca 70 miljarder kronor bl.a. för att öka kapaciteten genom flera omfattande investeringsprogram så som NordSyd och Västkustpaketet. Samtidigt genomförs ett 50-tal projekt i Stockholmsregionen samt ett antal projekt i Skåne. 

Under 2020-talet planerar vi att bygga 2 000 km ledning och 80 stationer att jämföra med 2010-talets, 560 km ledning och 35 stationer.

Här utvecklar vi tranmissionsnätet

Mer flexibilitet i förbrukningen genom nya marknadsmodeller 

Vi deltar i utveckling av marknadsbaserade lösningar för att möta kapacitetsbehovet och öka flexibiliteten i elanvändningen. Några exempel är satsningarna CoordiNet och SthlmFlex – två pilotprojekt som undersöker möjligheterna till flexibilitetsmarknader.

Artikel: "Flexibilitet avgörande för framtidens kraftsystem" (2021-05-21)

Sthlmflex - "Flexibilitetsmarknaden är den första av sitt slag att testas i Storstockholm"

Lokal produktion och lagring en viktig del av lösningen

Tillgången på el är något som Svenska kraftnät inte kan påverka annat än indirekt då vi generellt inte har egna produktionsanläggningar. Lokal elproduktion spelar en viktig roll för elförsörjningen. Även rätt placerade energilager kan bidra till att jämna ut förbrukningen i förbrukningscentra (på liknande sätt som förbrukningsflexibilitet).

FoU: Pilotprojekt inom förbrukningsflexibilitet/energilager

Fler leverantörer av stödtjänster behövs

Både nya och gamla tekniker kan hjälpa till att upprätthålla ett stabilt kraftsystem och bidra till att möta kapacitetsbehov. Stödtjänster kan exempelvis tillhandahållas av produktionsanläggningar, anläggningar som kan anpassa sin elförbrukning eller energilager.

Vi arbetar för att underlätta för nya tekniker att delta på marknaderna för olika stödtjänster med målet att möjliggöra för fler leverantörer att bidra.

Artikel: "Marknaden för stödtjänster till kraftsystemet växer kraftigt" (2021-02-21)

Information om stödtjänster - "Kraftsystemet behöver nya leverantörer"

Information om stödtjänster från energilager (pdf, 6 MB, nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Kort- och långsiktiga lösningar kombineras

Det genomförs både långsiktiga och kortsiktiga satsningar för att möta de nya kapacitetsbehoven. Genom att till exempel använda nya tekniska lösningar i äldre infrastruktur skapar vi en snabb ökning på kort sikt vilken sedan ökas ordentligt när nätet förnyats eller byggts ut.

Läs om dynamisk ledningskapacitet

Läs om utveckling av kraftsystemet

Roller och ansvar

För att säkra att elen kan levereras behöver det finnas tillräcklig överföringskapacitet i elnäten också på region- och lokalnivå för att möta efterfrågan. Ansvaret för detta ligger på respektive nätägare. Ett överordnat ansvar för hela det svenska nätets kapacitet ryms inte inom Svenska kraftnäts systemansvar men som nätägare är vi ansvarig för kapaciteten i transmissionsnätet.

För att lyckas möta kapacitetsutmaningen krävs en gemensam långsiktigt planering och samverkan mellan många olika samhällsaktörer. Framförallt behöver elens infrastruktur tidigt inkluderas i samhällsplaneringen.

Granskad