Tema: energiomställningen

Energiomställningen är central för att lösa klimatutmaningen och elsektorn spelar en avgörande roll. Just nu pågår ett enormt arbete med att anpassa kraftsystemet – bland annat för att kunna möta efterfrågan på förnybar el och ökad efterfrågan i och med elektrifieringen av samhället.

Energieffektiva och miljöanpassade lösningar är en viktig del för att nå de energi- och klimatpolitiska målen, både på europeisk som nationell nivå. Ett av Sveriges klimatmål är att år 2040 ha en elproduktion som är 100 procent förnybar. Elektrifieringen av bland annat industri- och transportsektorn är en förutsättning för omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Svenska kraftnät en mycket viktig roll genom att vi anpassar kraftsystemet till denna gröna energiomställning. Vi möjliggör anslutning av förnybar el till transmissionsnätet, till exempel ny vindkraft. Vi bygger också nya utlandsförbindelser, vilket medför att svensk, fossilfri el kan exporteras till utlandet i allt högre grad och därmed ersätta fossilbaserad produktion i utlandet.

Vi stärker hela Sveriges transmissionsnät – läs mer om transmissionsnätutveckling.

Möjligheter och utmaningar

Förändringarna innebär nya möjligheter men skapar också stora utmaningar då förutsättningarna för driften av systemet förändras i snabb takt. När allt mer väderberoende elproduktion i form av förnybar vind- och solkraft tillförs kraftsystemet, samtidigt som delar av den planerbara elproduktionen läggs ner, skapas behov av nya lösningar. Detta för att kunna fortsätta planera långsiktigt och för att säkerställa såväl driftsäkerhet som leveransförmåga.

Artikel: "Ny kapacitetsprognos för att hantera öst-västliga flöden" (2021-09-28)

Artikel: "Marknaden för stödtjänster till kraftsystemet växer kraftigt" (2021-02-01)

Artikel: "Europeiskt samarbete för havsbaserad vindkraft" (2021-04-14)

Artikel: "Nordiskt strategiarbete har fokus på vindkraften och dess integration i kraftsystemet" (2020-11-17)

70 miljarder investeras de kommande tio åren

Svenska kraftnät investerar 70 miljarder kronor de kommande tio åren för att möjliggöra energiomställningen och möta nya kapacitetsbehov. Nät byggs ut och förstärks för att bland annat kunna ansluta mer vindkraft och nya tekniska lösningar införs för att effektivisera handeln med el. Nya stödtjänster införs vilka ska säkerställa tillräckliga resurser för ett fortsatt stabilt kraftsystem. Tillsammans med våra nordiska grannländer investerar vi även stort i utveckling av smarta IT-lösningar och en ökad digitalisering vilket är centralt för att lyckas med energiomställningen.

Pressmeddelande: "Svenska kraftnät ökar investeringstakten" (2020-03-03)

Artikel: "Nordiska systemoperatörer samarbetar för att möjliggöra energiomställningen" (2020-04-28)

Artikel: "IT-utveckling i fokus när energiomställningen möjliggörs" (2020-06-04)

Elsektorn samarbetar – olika roller och ansvar

Svenska kraftnät har en ledande roll i energiomställningen, såväl i rollen som ägare av transmissionsnätet, som i rollen som balansansvarig. Men alla aktörer inom elsektorn har en viktig roll när energiomställningen ska möjliggöras.

Tillsammans med övriga aktörer inom elsektorn är vi med och förverkligar energiomställningen.

Artikel: "Branschmöte om nätinvesteringar" (2021-03-31)

Artikel: "Mer branschsamverkan behövs för att tydliggöra roller och ansvar" (2020-01-30)

Granskad