Höga och varierande elpriser – vad påverkar och varför?

I Sverige upplever vi skillnader i elpris mellan olika områden, något som vi historiskt upplevt främst under årets kallaste dagar då elförbrukningen har skjutit i höjden. Under sommarhalvåren har däremot elpriserna över landet varit i princip lika. Men så ser det inte ut längre.

Ulf MobergElsystemet är komplext och prisbildningarna beror på flera faktorer. Ulf Moberg, teknisk direktör på Svenska kraftnät, beskriver varför vi ser variationerna i elpriserna och vad som påverkar.

Vad är det som styr elpriserna?

El är en vara som i Norden handlas på en oreglerad marknad, elbörsen NordPool Spot. Priserna styrs utifrån tillgång och efterfrågan i respektive elområde. Sverige och Norden påverkas av elpriserna på kontinenten då vi är tätt sammankopplade med det kontinentala elsystemet med flera förbindelser som används till att importera eller exportera el. Elpriserna på kontinenten har en stark koppling till gas- och kolpriset, som på senare tid varit mycket högt. Det har bidragit till att höja elpriset i Sverige, framför allt i de södra delarna.

Varför varierar priserna beroende på var i Sverige man bor?

Sverige är uppdelat i fyra elområden. Elen överförs från områden med lågt pris, överskottsområden, till områden med högre pris, underskottsområden.

Prisskillnader mellan elområden uppstår när kapaciteten i nätet inte räcker till för att överföra efterfrågad volym. Prisskillnaderna uppstår genom att (billigare) produktion minskas i överskottsområden och (dyrare) produktion och import ökas i underskottsområden, tills överföringen inte överskrider nätets maximala kapacitet.

De produktionsanläggningar som lagts ned under senare år har inte bara påverkat tillgången på el i södra Sverige och därmed ökat behovet att överföra el från andra områden, utan även reducerat nätets överföringskapacitet. 

Varför finns det inte mer produktion i södra Sverige?

Under senare år har planerbar termisk produktion konkurrerats ut när billigare förnybar produktion anslutits. Den produktion som tagits ur drift är kärnkraft och kraftvärme som i huvudsak varit lokaliserad i södra Sverige, vilket ökat underskottet i dessa delar av landet.

Svenska kraftnät ansvarar inte för produktionsanläggningar och deras placeringar. Indelningen av elområden och variationerna i priser ska bl.a. fungera som marknadsincitament och skicka signaler om var det behöver anläggas produktion, alltså där den behövs som mest. De höga priserna och stora prisskillnaderna mellan elområden har dock inte inneburit att någon ny produktion tillkommit.

Vad gör Svenska kraftnät för att jämna ut prisskillnaderna?

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla transmissionsnätet och bygga bort flaskhalsar som begränsar överföringen i systemet. SydVästlänken är nu i drift och den ledning som vi arbetar med mellan Oskarshamn och Hemsjö ökar kapaciteten till södra Sverige. I investeringspaketet NordSyd förnyar och förstärker vi tranmissionsnätsstrukturen i mellersta Sverige för att öka överföringskapaciteten från norr till söder. Men att få nya ledningar på plats tar tid, och med dagens tillståndsprocesser får vi räkna med att ett projekt tar runt 10 år att genomföra. Det försvårar möjligheterna att anpassa nätet efter en omvärld i snabb förändring. Samtidigt är det alltså flera faktorer än kapacitetsbegränsningar i transmissionsnätet som påverkar elpriserna och som ligger utanför Svenska kraftnäts ansvarsområde.

Ett hållbart och driftsäkert kraftsystem med konkurrenskraftiga elpriser är Svenska kraftnäts övergripande mål.

Uppdaterad information om tillgänglig kapacitet

Här hittar du veckovisa rapporter från driften.

Besök sidan
Granskad