Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Frågor och svar om effektbrist och manuell förbrukningsfrånkoppling

Vi på Svenska kraftnät har fått många frågor från allmänheten angående ökad risk för effektbrist i vinter (2022). Här har vi sammanställt några av de frågor vi fått och svar på dessa.

Planerar Svenska kraftnät att stänga av elen i vinter?

Vi planerar inte att stänga av elen i vinter. Risken för att vi ska behöva koppla från el är fortfarande mycket liten. Men Sverige har under flera år varit beroende av att få import vid de mest ansträngda situationerna. Nu minskar sannolikheten att få import från Europa och de länder som är beroende av ryska gasleveranser.

Att koppla från elen lokalt, så kallad manuell förbrukningsfrånkoppling, är ett verktyg som alltid har funnits att ta till som en sista utväg för att förhindra större störningar i elförsörjningen. Vi har aldrig behövt göra det på grund av effektbrist i Sverige.

Läs artikeln: Behöver vi stänga av elen i vinter, Niclas Damsgaard?

Vad händer vid en frånkoppling?

Om det inte finns produktion eller import som täcker behovet av el och det är risk för effektbrist kan Svenska kraftnät besluta att beordra frånkoppling för att skydda kraftsystemet från större skador.

Svenska kraftnät väljer ut i vilket geografiskt område det behöver göras en frånkoppling av elen, hur mycket el som ska kopplas bort och hur länge. Svenska kraftnät ger sedan order till regionnätsföretag att de ska genomföra frånkopplingen och då ska detta göras inom 15 minuter.

Svenska kraftnät bestämmer inte vilka ledningar eller vilka elanvändare som ska kopplas bort. Det bestäms på lokal nivå av kommunen i samarbete med det lokala nätbolaget och andra aktörer, vilket definierats tidigare (i en prioriteringsordning) för att säkra sjukhus med mera.

För att inte samma elanvändare ska drabbas en längre period kan frånkopplingen roteras till andra användare efter en begränsad tid.

Vem bestämmer vilka som kommer bli frånkopplade?

Vilka ledningar och elförbrukare som ska omfattas kräver lokal kunskap och därför bestäms det på lokal nivå. Kommuner, elnätsbolag, statliga myndigheter, länsstyrelser och regioner ansvarar tillsammans för identifiering och planering av för hur samhällsviktiga verksamheter ska kunna prioriteras vid elbrist. Länsstyrelsen leder och sammanställer arbetet. 

Prioriteringen görs enligt en planeringsmetod som Energimyndigheten har utvecklat för att identifiera och prioritera samhällsviktiga elanvändare, så att el kan styras till dem vid en effektbristsituation. Metoden kallas Styrel, vilket står för "styrning av el till prioriterade

Läs mer om styrel och förbrukningsfrånkoppling 

Läs om styrel på Energimyndighetens webbplats Öppnas i nytt fönster

Vad gör jag som konsument om elen stängs av?

Vad som händer vid en eventuell förbrukningsfrånkoppling skiljer sig inte från ett vanligt strömavbrott. Sannolikheten är mycket högre att det blir ett vanligt strömavbrott och du har säkert redan varit med om det många gånger. Som medborgare ska du vara förberedd på exempelvis ett strömavbrott eller annan samhällsstörning. På MSB:s webbplats (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) kan du läsa mer om du kan förbereda dig.

Läs mer på MSB:s webbplats: Förbered dig för kris  Öppnas i nytt fönster

Hur lång tid pågår en frånkoppling?  

Det går inte att svara på exakt, det beror på den specifika situation som vi har vid tillfället i Sverige och Europa. I de simuleringar som vi gjort i samband med arbetet med kraftbalansrapporten ser vi att det kan handla om ett par timmar, men vi kan inte idag säga hur lång en frånkoppling skulle bli.

Om elen behöver stängas av kan frånkopplingen roteras efter en begränsad tid, så inte en enskild användare drabbas för hårt.

Kommer det någon förvarning innan elen stängs av?

Skulle vi hamna i det läget att det finns risk för effektbrist kommer Svenska kraftnät att se det i handeln av el dagen före. Vi kommer då att tillsammans med aktörer på marknaden att göra vad vi kan för att minska risken genom gemensamma insatser för att öka produktion och minska förbrukning. I en situation med hög efterfrågan och låg tillgång kommer elpriset att bli högt, vilket i sig minskar efterfrågan.

Vi kommer i samband med en ansträngd situation kommunicera med media och via våra kanaler för att uppmärksamma allmänheten om situationen.

Vad innebär effektbrist? Har vi inte överskott på el?

Sverige har överskott på elenergi sett över hela året och exporterar mycket el. Men under årets kallaste timmar har vi idag ett underskott på eleffekt.

Eleffekt är den mängd el som produceras och förbrukas i varje enskilt ögonblick. De analyser som Svenska kraftnät gör varje år visar att tillgången på eleffekt successivt har blivit sämre under de senaste åren.

Läs mer om el, energi eller effekt?

Varifrån kommer uppgifterna om ökad risk för effektbrist i vinter?

Svenska kraftnät gör på uppdrag av regeringen varje år en rapport där vi tittar på effektläget den senaste vintern och gör en prognos över hur det kommer att se ut kommande vintrar. Det är den här kraftbalansrapporten som ligger till grund för nyheterna om att risken för effektbrist ökat jämfört med tidigare. Rapporten har funnits tillgänglig sedan i maj.

Läs rapporten: Kraftbalansen på den svenska elmarknaden, rapport 2022 (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Varför bygger inte Svenska kraftnät mer elproduktion?

Sverige och Europa har en avreglerad elmarknad. Som stamnätsägare får vi inte äga produktion eller lager, annat än som en integrerad del i nätet, till exempel har vi ett dotterbolag som äger gasturbiner som kan producera el efter att ett fel inträffat för att undvika att hela landet blir strömlöst men vi får inte äga produktion för att leverera till elförbrukare.

Varför ser Svenska kraftnät inte till att det produceras tillräckligt med el?

Det är inte Svenska kraftnät som beslutar hur mycket el som produceras i Sverige. Svenska kraftnät ansvarar för transmissionsnätet för el i Sverige och utlandsförbindelserna. 

Vi ansvarar även för kraftsystemets driftsäkerhet och att det i varje ögonblick är balans mellan den el som produceras och den el som förbrukas. Det gör vi i vårt kontrollrum, dygnet runt alla dagar på året.

Produktionen av elen ligger hos marknadsaktörer, som till exempel Vattenfall, Uniper, Fortum och kommunala energibolag.

Läs mer: Vårt uppdrag

Varför säkerställer inte Svenska kraftnät att elen hamnar där den bäst behövs?

Elen handlas upp på en marknad i fri konkurrens. Det är alltså inte någon myndighet som bestämmer vem som får elen. Elmarknaden är gemensam för hela EU, och precis som alla andra EU-länder importerar och exporterar vi el vid behov. Allt regleras av EU-lagstiftning och det finns tillsynsmyndigheter på både nationell och internationell nivå.

Läs mer: Om elmarknaden

Varför måste vi exportera el om vi inte har så det räcker åt oss själva?

De nordiska elsystemen är sammanbyggda och kopplade till kontinenten så att vi kan dra nytta av varandras produktion och förbrukning för att hålla balans i systemet. Detta är styrt via europeisk lagstiftning.

Den inre marknaden för energi är en central del för såväl energiomställningen som för Europas energisäkerhet. Det är ett viktigt samarbete, som vi behöver hålla oss till, både när det finns el så det räcker och när det blir problem. Och vi ska komma ihåg att det lika gärna kan vara vi i Sverige som behöver importera för att täcka våra behov. Det händer regelbundet.

Varför svänger elpriserna så mycket?

El är en vara som handlas på en gemensam europeisk marknad. Priserna styrs utifrån tillgång och efterfrågan i varje elområde, Förbindelser inom och mellan de europeiska länderna används så långt som möjligt för att möta efterfrågan till lägsta möjliga kostnad.

Sverige och Norden påverkas av elpriserna på kontinenten eftersom vi är tätt sammankopplade med det kontinentala elsystemet. I Europa har elpriset drivits upp till rekordhöga nivåer framför allt beroende på höga gas- och kolpriser. De orsakades till att börja med av att efterfrågan på gas ökat kopplat till den ekonomiska återhämtningen i spåren av pandemin.

Till det har kommit effekterna av kriget i Ukraina med den minskade importen av gas från Ryssland. Framför allt påverkas de södra delarna av Sverige av de höga elpriserna på kontinenten.

Läs mer om elpriser

Granskad