Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Elförsörjningen och omvärldsläget - lägesbedömning

Denna lägesbedömning ger en kortfattad bild av Svenska kraftnäts ansvarsområden i nuläget.

Lägesbild vecka 39, 2022

Sammanfattning

Det europeiska, och därmed även det svenska, energisystemet är kraftigt påverkat till följd av en rad faktorer, men främst av en kraftigt minskad leverans av naturgas från Ryssland till Europa och till viss del även av ändrade importflöden på el från Ryssland till Baltikum och Finland.

För Sveriges elsystem består konsekvenserna primärt av mycket höga elpriser i elområde 3 och 4. Till det försämrade omvärldsläget tillkommer ett ökat importbehov då kärnkraftsreaktorn Ringhals 4 har tvingats förlänga revisionen fram till den 31 januari. Detta tillsammans med det osäkra omvärldsläget, som medför försämrade importmöjligheter, gör att bedömningen av risken för effektbrist ökat från låg till reell.

Enligt den tillförlitlighetsnorm som Energimarknadsinspektionen på regeringens uppdrag tagit fram ska produktion och import av elen kunna täcka hela det förväntade förbrukningsbehovet 99,989 procent av tiden under ett år. Nu pekar flera av scenarierna som Svenska kraftnät tagit fram på att denna norm inte kan uppfyllas på grund av angivna faktorerna och därav att risken för bortkoppling bedöms ha ökat från ”låg till reell”.

Svenska kraftnät rekommenderar därför samhällsviktig verksamhet att se över sin kontinuitetsplanering kopplat till beroende av el inför vintern och att vidta åtgärder om det erfordras.

Bakgrund

Trots en relativt lugn sommar störningsmässigt och välplanerade och lyckade kärnkraftrevisioner, Ringhals 4 undantaget, samt att en del planerade avbrott ställts in på grund av rådande energi- och omvärldsläge, står vi inför en ansträngd höst och vinter med mycket höga elpriser.

En rad samverkande omvärldsfaktorer, såsom primärt kriget i Ukraina, låga vattenmagasin i Norge och avställd kärnkraft i Frankrike, medför att priserna har skjutit i höjden och att marginalerna för att upprätthålla balans i elsystemet har minskat. Därtill har Ryssland sedan den 2 september helt stoppat gasleveranserna till Europa via gasledningen Nord Stream 1.

Svenska kraftnät har under våren och sommaren följt utvecklingen noggrant och har analyserat hur ett antal scenarier och förändrade omvärldsfaktorer skulle kunna påverka effekttillräckligheten under hösten och vintern. Utfallsrummet i resultat är stort men återspeglar samtidigt de stora osäkerheter som finns i omvärldens utveckling.

Konsekvenser

Risken för effektbrist har ökat från låg till reell på grund av att Ringhals 4 är tagen ur drift fram till den 31 januari 2023. Att Ringhals är tagen ur drift innebär ett ökat importberoende för att upprätthålla effektbalansen och omvärldsläget medför en större osäkerhet avseende importmöjligheterna. Prognosen är att Sverige nu kommer att ha ett importbehov på totalt 149 timmar gentemot 36 timmar som är det normala under en vintersäsong.

Importberoendet kan mildras om alla hjälps åt att minska eller flytta förbrukningen av el vid effekttoppar som oftast inträffar på morgnar och kvällar. Om förbrukningen minskas med 2 procent under topplasttimmarna sker en tydlig förbättring av effekttillräckligheten.  

Det svenska elpriset har kraftigt påverkats av de höga europeiska priserna. Svenska kraftnät gör inga prisprognoser, däremot delar myndigheten uppfattningen att det är troligt att priset pressas uppåt under kommande vinter, framför allt i elområde 3 och 4 men till viss del även i elområde 1 och 2. Den el som Ringhals 4 nu inte producerar kommer troligen att ersättas av dyrare elproduktion.

För mer info, besök Höga och varierande elpriser – vad påverkar och varför?.

Vad har Svenska kraftnät vidtagit för åtgärder hittills?

För att möta de konsekvenser som identifierats pågår ett arbete på Svenska kraftnät tillsammans med andra myndigheter, nätbolag och elproducenter för att i möjligaste mån förebygga effektbrist samt att hantera en eventuell effektbristsituation på ett så kontrollerat sätt som möjligt.

Några exempel på aktiviteter och åtgärder som skett i närtid:

Under v. 37 – 38 har länsstyrelserna och de nationella beredskapsmyndigheterna informerats om läget, och om vad en MFK innebär.

Svenska kraftnät har också ett forum med de större elbolagens kommunikationschefer där informationsutbyte sker.

Sedan flera år tillbaka genomförs regelbundna samverkansmöten med de större elnätägarna och elkraftproducenterna där aktuellt driftläge gås igenom.

Den 8 september fick Svenska kraftnät i uppdrag att dels förbereda upphandling av stora elförbrukare som mot ersättning anpassar eller minskar sin elanvändning, dels uppdraget att upphandla planerbar elproduktion i elområdena 3 och 4, som till exempel kraftvärme. Uppdraget ska redovisas den 28 oktober 2022.

Dialog och analyser om vinterns effekttillräcklighet pågår hos Svenska kraftnät tillsammans med systemoperatörerna i Norden och EU. För mer information besök Oro i omvärlden och värme påverkar kraftsystemet i sommar.

Effektreserven om 562 MW är tillgänglig från och med den 15 november. En skillnad mot tidigare år är att den inte bjuds in på europeiska elmarknaden, vilket gör den tillgänglig för inhemskt behov i större utsträckning.

Visst underhåll i främst snitt 2 har skjutits på framtiden för att kunna upprätthålla en hög kapacitet i transmissionsnätet. Det har även vidtagits ytterligare åtgärder för att öka kapaciteten i transmissionsnätet.

Vid effektbrist kan manuell förbrukningsfrånkoppling - så kallad MFK - komma att tillämpas, vilket innebär att områden kommer kopplas bort från elnätet. För detta finns rutiner och planer, till exempel utifrån den planering som genomförs inom ramen för Styrel (Styrning av el till prioriterade elanvändare).

För att en eventuell frånkoppling ska kunna ske så kontrollerat som möjligt arbetar Svenska kraftnät med att förbereda både den egna organisationen och elförsörjningens aktörer på själva bortkopplingen.

Det förs en särskild dialog med de anvisade bolag som har till uppgift att genomföra en eventuell frånkoppling. Det handlar till exempel om att säkerställa att befintliga planer för hur bortkoppling ska gå till förbereds. Det inbegriper också utbildning och övning samt informationsdelning.

Energisektorn uppmanas stärka beredskapen för cyberattacker

ENISA uppmanar energisektorn till genomgång av sin cybersäkerhetsberedskap.

Viktiga områden att se över
Granskad