Dammsäkerhet

Ett av Svenska kraftnäts uppdrag är att verka som Sveriges myndighet för dammsäkerhet. I denna roll ska vi främja dammsäkerheten i landet. Det gör vi genom att vägleda länsstyrelser i dammsäkerhetsfrågor, stödja utvecklingen av beredskap för dammhaverier och främja forskning och utveckling inom dammsäkerhetsområdet. Varje år rapporterar vi till regeringen om hur dammsäkerheten utvecklas.

Svenska kraftnät har en central myndighetsroll inom dammsäkerhet

Vi ska främja dammsäkerheten i Sverige. Vi arbetar med dessa uppgifter inom dammsäkerhetsområdet:

 • Föreskrifter, vägledningar och stöd:
  Vi verkar för nationell samordning inom dammsäkerhetsområdet genom tydliga krav, vägledning och information i fråga om svenska dammar, regelverk, egenkontroll och tillsyn av dammsäkerhet och beredskap för dammhaveri.

 • Tillsynsvägledning:
  För att åstadkomma ett effektivt tillsynsarbete vägleder vi länsstyrelserna i dammsäkerhetsfrågor enligt 11:e kapitlet i miljöbalken. Vi ger råd och stöd till länsstyrelserna i tillsynsfrågor. Vi samordnar, följer upp och utvärderar tillsynen.

 • Klimatförändringar och flödesdimensionering av dammar:
  Vi följer den påverkan på dammsäkerheten som klimatförändringarna kan innebära. Vi samverkar med kraftindustrin, gruvindustrin och SMHI i utvecklingsarbetet. Tillsammans har vi gett ut riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar.

 • Beredskap vid dammhaveri och höga flöden:
  Vi verkar för att minska riskerna för allvarliga störningar på samhället vid ett dammhaveri eller höga flöden i reglerade vattendrag. Vi medverkar i att utveckla och öva beredskapen för dammhaveri i de stora kraftverksälvarna.

 • Kunskapsutveckling och kompetensförsörjning:
  Vi främjar kunskapsutveckling om dammsäkerhet genom att stödja utvecklingsprojekt inom Energiforsks dammsäkerhetsprogram. Vi stödjer också Svenskt Vattenkraftcentrum som är ett centrum för högskoleutbildning och forskning inom vattenkrafts- och dammsäkerhetsområdet.

 • Information och samverkan:
  Vi arbetar tillsammans med berörda aktörer för att sprida information och erfarenheter både nationellt och internationellt. Här är vår Plan för information och samverkan 2021-2023 (pdf, 291 kB, nytt fönster). Vi deltar också i olika nätverk och referensgrupper. Som ett stöd i vår verksamhet har vi ett rådgivande organ, Dammsäkerhetsrådet.

 • Tillståndsärenden och remisser:
  Vi deltar i samråd och svarar på yttranden och remisser i bland annat tillståndsärenden enligt 11 kap. miljöbalken.

 • Rapportering:
  Vi rapporterar årligen till regeringen om dammsäkerhetsutvecklingen i landet och utför uppdrag inom dammsäkerhetsområdet på begäran av regeringen. Vi upprättar även planer och sammanställningar inom olika verksamhetsområden.

Mer information om vår dammsäkerhetsverksamhet finner du i dokumentet

Övergripande plan för Svenska kraftnäts dammsäkerhetsverksamhet. Inriktning 2020-2023 (pdf, 251 kB, nytt fönster)

Olika roller inom dammsäkerhetsområdet

Det är ägaren till en damm som ska underhålla dammen så att det inte uppstår någon skada. Ägare ska också ta fram och följa rutiner för egenkontroll. Länsstyrelserna ansvarar för dammsäkerhetstillsynen, det vill säga tillsyn av ägarnas egenkontroll. 

Illustrationen visar vilka roller som samspelar när det gäller dammsäkerheten.

Granskad