Hoppa till huvudinnehåll

Årlig dammsäkerhetsrapportering

Ägare till dammar i dammsäkerhetsklass A, B och C ska senast den 31 mars varje år skicka en dammsäkerhetsrapport till tillsynsmyndigheten, det vill säga länsstyrelsen. Huvudsyftet med rapporteringen är att länsstyrelserna på ett rationellt sätt ska få insyn i dammägarnas rutiner för egenkontrollen och aktuella dammsäkerhetsförhållanden i länet.

Nytt för 2020 - Nationellt tema för tillsynen

Rutinerna för rapporteringen är desamma som tidigare år. Nytt för 2020 är det nationella temat för dammsäkerhetstillsyn som gäller mindre dammägares rutiner för drift, tillståndskontroll och underhåll.

Med mindre dammägare menar vi i detta sammanhang dammägare med upp till cirka tre dammanläggningar med klassificerade dammar. Berörda dammägare uppmanas därför lägga särskilt fokus på att beskriva sina rutiner för drift, tillståndskontroll och underhåll i företagsrapporten.

Mer information om tillsynstemat finns i vår begäran till länsstyrelserna.

Begäran till länsstyrelser om tillsynstema (pdf, 2,38 MB, nytt fönster)

Vägledning till dammägare

Svenska kraftnäts vägledning beskriver omfattning och innehåll för den årliga dammsäkerhetsrapporteringen, samt hur den kan dokumenteras.

Differentiering avseende rapporteringskrav och omfattning beskrivs i vägledningen Säkerhetsledningssystem, helhetsbedömning och årlig dammsäkerhetsrapportering på sidan Vägledning och stöd

Generellt gäller följande:

  • Företagsrapporten och tabellsammanställningen skickas till länsstyrelserna i samtliga län där företaget har dammar i dammsäkerhetsklass A, B och C.
  • Anläggningsrapporter skickas endast till länsstyrelsen i det eller de län i vilket den aktuella dammanläggningen är belägen. 

Rapporteringen innehåller normalt följande tre delar:

Företagsrapport

Här redogörs för övergripande mål och handlingsprinciper för verksamhetens arbete med dammsäkerhet och säkerhetsledningssystemet beskrivs översiktligt.

För det aktuella rapporteringsåret redovisas även vilka huvudsakliga verksamhetsövergripande aktiviteter och förändringar rörande dammsäkerhet som genomförts och planeras genomföras i närtid samt vilka resultat som uppnåtts.

Mall 1 - företagsrapport (word, 34 kB, nytt fönster)

Tabellsammanställning

I denna del ges en sammanställning över verksamhetens dammanläggningar med klassificerade dammar. För respektive dammanläggning redovisas aktuella uppgifter om egenkontrollen och det noteras om rapportervärda avvikelser, händelser och åtgärder med mera förekommit under året.

Mall 2 - tabellsammanställning (excel, 690 kB, nytt fönster)

Anläggningsrapport

Här redogörs för förhållanden vid enskilda anläggningar bland annat utförd tillståndskontroll, inträffade händelser och utförda åtgärder under rapporteringsåret.

Ägaren redovisar även sin samlade bedömning av dammsäkerheten och kvarstående åtgärdsbehov vid dammanläggningen. 

Mall 3 - anläggningsrapport (word, 28 kB, nytt fönster)

Mallarna är tänkta som ett stöd, och får anpassas på ett sätt som är praktiskt med hänsyn till den aktuella verksamheten.

Information till länsstyrelser

Kravet på årlig dammsäkerhetsrapportering till tillsynsmyndigheten är nytt för flertalet ägare till klassificerade dammar.

Svenska kraftnät föreslår därför att länsstyrelserna informerar berörda dammägare om rutinerna, och hänvisar till Svenska kraftnäts vägledning och mallar.  

Länsstyrelserna vidarebefordrar senast 30 april företagsrapporter och tabellsammanställningar samlat för länet till Svenska kraftnät, dammsakerhet@svk.se.

Information till länsstyrelser (pdf, 160 kB, nytt fönster)

Granskad