Larmning och varning vid dammhaveri

Svenska kraftnät har i samverkan med berörda aktörer utvecklat enhetliga rutiner för larmning, varning och information vid dammhaverier för de stora reglerade älvarna. Rutinerna har införts hos SOS Alarm.

Syftet med larmrutinerna är att dammägare ska kunna larma berörda samhällsaktörer snabbt och effektivt, om det sker ett haveri som skulle kunna orsaka allvarliga olyckor inom stora geografiska områden. Rutinerna utgör ett stöd för berörda aktörers beredskapsplanering och upprättande av beredskapsplaner.

Provlarmningar genomförs två gånger om året för att testa larmrutinerna. Svenska kraftnät har initierat en styrgrupp för larmning och varning vid dammhaverier vars roll är att se över och vid behov utveckla rutinerna samt att planera och följa upp provlarm.

Styrgruppen har representanter från kraftindustrin, länsstyrelser, MSB, SOS Alarm, Sveriges Radio, kommuner och räddningstjänst.

Dokumentet Nationella larm- och varningsrutiner vid dammhaverier. (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Att varna allmänheten

SOS Alarm installerade 2014 ett tekniskt system för att kunna förmedla Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) via mobil och fast telefoni vid allvarliga olyckor och kriser.

Förberedda varningsmeddelanden att skicka ut i händelse av dammhaveri finns hos SOS Alarm för dammanläggningar med dammar i dammsäkerhetsklass A, B och C. Detta system kompletterar övriga varningskanaler, det vill säga VMA via radio, TV och varningssirener.

Information om Viktigt Meddelande till Allmänheten på SOS alarms webbplats. Öppnas i nytt fönster

Energiforskrapporten ”Att varna allmänheten vid dammhaveri” redogör för utvecklingen inom området de senaste fem åren och beskriver nuläge samt utvecklingsbehov.

Rapporten är ett resultat av ett utvecklingsprojekt inom Energiforsks dammsäkerhetstekniska utvecklingsprogram med medverkan från ett antal vattenkraftföretag och Svenska kraftnät.

Rapporten "Att varna allmänheten vid dammhaveri" (Energiforsk) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Ett system för att informera och varna allmänheten med talade meddelanden från en högtalare placerad vid en dammanläggning testas och utvärderas i ett Energiforskprojekt 2020.

Granskad