Stöd för aktörer - dammhaveri

Svenska kraftnät har upprättat en kunskapssammanställning om beredskapsplanering för dammhaveri och höga flöden. Vidare har flera rapporter tagit fram i Energiforsks regi.

Syftet med kunskapssammanställningen är att stödja utvecklingen av aktörers interna beredskapsplanering och den samordnade beredskapsplaneringen, samt att öka kunskapen om andra aktörers arbete.

Kunskapssammanställningen om beredskapsplanering för dammhaveri och höga flöden (pdf, 330 kB, öppnas i nytt fönster)

  • Målgruppen omfattar både dammägare och samhällsaktörer såsom länsstyrelser och kommuner.
  • Samverkansformer i planeringsskedet och i samband med höga flöden eller dammhaverier beskrivs.
  • Förslag på fördjupningsläsning och förebilder ges.

Kunskapssammanställningen utgör en del i Svenska kraftnäts samlades vägledningar och stöd inom dammsäkerhetsområdet.

Flera utvecklingsprojekt inom området beredskap för dammhaveri har bedrivits i Energiforsks dammsäkerhetstekniska utvecklingsprogram i samverkan mellan kraftindustrin och Svenska kraftnät.

Energiforskrapporter Rapportnummer
Vattenhantering i reglerade älvar vid svåra situationer – Förutsättningar och metodutveckling (nytt fönster) 2019:613
Att varna allmänheten vid dammhaveri (nytt fönster). 2017:394
Beräkning av dammhaveri och översvämningskartering – Metodik och erfarenheter (nytt fönster) 2015:119
Dammägares beredskapsövningar – nuläge, utblick och metodutveckling (nytt fönster) 2015:135
Betongdammars brottförlopp - Litteraturstudie och utvecklingspotential (nytt fönster) 2015:122
Metod för identifiering och kartläggning av objekt som kan påverkas av dammhaveri (nytt fönster) 2014:55
Beredskapsplanering för dammbrott – Ett pilotprojekt i Ljusnan (nytt fönster) 2005:38

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB har stöd och utbildningar om krisberedskap, bland annat gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, genomförande av övningar och handboken i kommunal krisberedskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats (nytt fönster)

Granskad