Hoppa till huvudinnehåll

Tillsynsvägledning för länsstyrelserna

Svenska kraftnät vägleder länsstyrelserna i dammsäkerhetsfrågor.

Plan för tillsynsvägledning

En plan för tillsynsvägledning inom dammsäkerhet är framtagen för att tydliggöra den vägledning som under åren 2020-2022 kommer att bedrivas för att stödja länsstyrelsernas arbete med tillsyn av dammsäkerhet.

Planen beskriver vad Svenska kraftnät bedömer vara viktigast för att utveckla dammsäkerhetstillsynen i landet.

Plan för tillsynsvägledning 2020-2022 (pdf, 145 kB, nytt fönster)

Vägledning om dammsäkerhetstillsyn

Vägledningens syfte är att ge ett samlat stöd för länsstyrelsernas handläggare med ansvar för dammsäkerhetstillsyn.

Vägledningen ger förslag på

  • rutiner för planering och prioriteringsgrunder för dammsäkerhetstillsyn
  • rutiner för granskning av dammägarnas dammsäkerhetsrapportering och helhetsbedömningar
  • stöd vid egeninitierad och händelsestyrd tillsyn
  • stöd när det gäller länsstyrelsens arbete i samband med tillståndsprövningar och dammsäkerhetshöjande projekt.

Vägledningen beskriver även länsstyrelsernas årliga rapportering om dammsäkerhetstillsynen till Svenska kraftnät.

Vägledning dammsäkerhetstillsyn (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Länsstyrelsernas årliga rapportering om dammsäkerhetstillsyn

Varje år lämnar länsstyrelserna, på begäran, in en rapport om dammsäkerhetstillsynen i länet till Svenska kraftnät. Rapporterna ska beskriva den genomförda dammsäkerhetstillsynen under det gångna året, planerad tillsyn under innevarande år, önskemål om tillsynsvägledning med mera.

Rapporterna blir sedan underlag för Svenska kraftnäts uppföljning av tillsynen, och ger stöd för vår vidare tillsynsvägledning till länsstyrelserna.

PM Länsstyrelsernas rapportering om utförd tillsyn 2019 och planerad tillsyn 2020 (pdf, 510 kB, nytt fönster)

Nationella tillsynsteman

Sedan 2019 har Svenska kraftnät infört ett arbetssätt med nationella teman för dammsäkerhetstillsynen. Svenska kraftnät väljer i samverkan med länsstyrelserna ett aktuellt tema för året, och formulerar frågeställningar som länsstyrelsernas dammsäkerhetshandläggare ska söka svar på genom tillsynen.

Länsstyrelserna återrapporterar till oss mot slutet av året. Med rapporterna som grund sammanställer vi en nationell lägesbild, som ger underlag för vidare tillsynsvägledning och utvecklingen av dammsäkerheten i landet.  

Det nationella temat för dammsäkerhetstillsynen 2020 är ”mindre dammägares rutiner för drift, tillståndskontroll och underhåll”. Syftet med detta tema är att samla underlag för att ta fram en nulägesbild när det gäller mindre dammägares arbete med klassificerade dammar, och fånga upp specifika utvecklings- och tillsynsbehov för dessa.

Vidareutbildning inom dammsäkerhetsområdet

Vi håller regelbundna handläggarträffar för länsstyrelsernas dammsäkerhetshandläggare för att informera om nya vägledningar och pågående utveckling. På handläggningsträffarna finns möjlighet att byta erfarenhet med varandra om aktuella frågeställningar och om det finns önskemål kan vi även hålla utbildningar om dammar, dammsäkerhet och tillsyn baserat på våra vägledningar.

Vi rekommenderar även att handläggare på länsstyrelserna går kurser för att fortbilda sig inom dammsäkerhetsområdet. Följande kurser rekommenderas:

Dammsäkerhet RIDAS (2 dagar)

Kursen är en grundkurs om dammsäkerhet som tar upp aktuella dammsäkerhetsfrågor, olika dammtyper, ansvar och roller samt kraftföretagens riktlinjer och tillämpningsvägledningar för dammsäkerhet, RIDAS.

Information om kursen finns på Energiföretagen Sveriges webbplats (öppnas i nytt fönster).

Dammar och dammsäkerhet (2 veckor)

Kursen ger en gedigen kunskap om regelverk och branschpraxis runt dammsäkerhet. Kursen ger också en grundläggande förståelse för de faktorer som påverkar dammsäkerheten, metodik för upptäckt och bedömning av skador, samt träning inför extremsituationer.

Information om kursen finns på Energiföretagen Sveriges webbplats (öppnas i nytt fönster).

Gruvdammar och dammsäkerhet (6 dagar)

Kursen ger en god kunskap om gruvdammar, regelverk, ansvar och roller, samt gruvindustrins riktlinjer och tillämpningsvägledningar för dammsäkerhet, GruvRIDAS. Information om kursen finns på Luleå Tekniska Universitets webbplats.

Information om kursen Dammsäkerhet för gruvdammar (pdf, 395 kB, öppnas i nytt fönster)

Granskad