Tillsynsvägledning för länsstyrelserna

Svenska kraftnät ska enligt miljötillsynsförordningen ge tillsynsvägledning i frågor om dammsäkerhet enligt 11 kap. miljöbalken. I Svenska kraftnäts instruktion anges att affärsverket ska samverka med länsstyrelserna för att åstadkomma ett effektivt tillsynsarbete.

Tillsyn av dammägares arbete med egenkontroll av dammsäkerhet och underhåll av dammar är viktiga komponenter för att upprätthålla en god dammsäkerhet. Tillsynen bidrar även till samhället får insyn i och kännedom om dammanläggningarna och dammsäkerheten i landet.

Vägledning om dammsäkerhetstillsyn

Svenska kraftnät har tagit fram en vägledning om dammsäkerhetstillsyn. Den ingår som en del i Svenska kraftnäts samlade vägledningar och stöd inom dammsäkerhetsområdet. Vägledningens syfte är att ge ett samlat stöd för länsstyrelsernas handläggare med ansvar för dammsäkerhetstillsyn. Svenska kraftnäts avsikt är att ge länsstyrelserna förutsättningar för att arbeta på ett likartat och samordnat sätt.

Vägledning dammsäkerhetstillsyn (pdf, 1 MB, nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Vägledningen om dammsäkerhetstillsyn föreslår former och rutiner som avser

  • planering och prioritering
  • granskning av dammägares dammsäkerhetsrapportering och helhetsbedömningar
  • genomförande av planerad och händelsestyrd tillsyn
  • samverkan och samordning
  • uppföljning och utvärdering.

Prioriteringsgrunder för tillsynen är: dammens dammsäkerhetsklass, dammens säkerhetsstatus, dammens åtgärdsbehov, rapporterande avvikelser, dammägares kunskapsläge och genomförd helhetsbedömning.

Svenska kraftnäts plan för tillsynsvägledning

Svenska kraftnät har tagit fram en plan för verkets tillsynsvägledning inom dammsäkerhetsområdet. Den har till syfte att beskriva inriktning och mål för tillsynsvägledningen samt den vägledning som planeras för att stödja länsstyrelsernas dammsäkerhetstillsyn.

Planen för 2020-2022 beskriver vad Svenska kraftnät bedömer vara viktigast för att utveckla dammsäkerhetstillsynen i landet.

Plan för tillsynsvägledning 2020-2022 (pdf, 145 kB, nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Granskad