Tillsynsteman

Nationella tillsynsteman berikar tillsynen och gör det möjligt att upprätta nationella lägesbilder utifrån utvalda frågeställningar. De nationella lägesbilderna ger i sin tur underlag för utveckling av dammsäkerheten i landet.

2019 införde Svenska kraftnät ett arbetssätt med nationella teman för dammsäkerhetstillsynen.

Val av tema

Svenska kraftnät väljer i samverkan med länsstyrelserna ett aktuellt tema för nästkommande år och formulerar frågeställningar som länsstyrelsernas dammsäkerhetshandläggare ska besvaragenom tillsynen.

Länsstyrelserna återrapporterar till Svenska kraftnät mot slutet av året. Med rapporterna som grund sammanställs en nationell lägesbild, som ger underlag för vidare tillsynsvägledning och utvecklingsinsatser. 

Tillsynstema 2021 - Avvikelser och åtgärdsbehov

Under 2021 vill Svenska kraftnät fördjupa länsstyrelsernas dammsäkerhetstillsyn inom dammägares rapportering avseende avvikelser och åtgärdsbehov. Syftet med detta tillsynstema är att få en samlad nulägesbild över allvarliga avvikelser och åtgärdsbehov vid landets dammar i dammsäkerhetsklass.

Svenska kraftnäts begäran riktar sig till länsstyrelser med dammanläggningar med dammar i dammsäkerhetsklass A, B och C. Länsstyrelserna ska återrapportera de ifyllda formulären till dammsakerhet@svk.se senast den 1 oktober 2021.

Begäran - Nationellt tillsynstema dammsäkerhet 2021 – Avvikelser och åtgärdsbehov (pdf, 111 KB, nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Formulär att fylla i för tillsynstema 2021 (excel, 64 kB, nytt fönster) (.xlsx) Ladda ner

Tidigare tillsynsteman

I tabellen finns Svenska kraftnäts sammanställningar för tidigare års tillsynsteman. 

Granskad