Årlig dammsäkerhetsrapportering

Ägare till dammar i dammsäkerhetsklass A, B och C ska senast den 31 mars varje år skicka en dammsäkerhetsrapport till tillsynsmyndigheten, det vill säga länsstyrelsen. Huvudsyftet med rapporteringen är att länsstyrelserna på ett rationellt sätt ska få insyn i dammägarnas rutiner för egenkontrollen och aktuella dammsäkerhetsförhållanden i länet.

Nya rutiner och mallar

Svenska kraftnät har i december 2020 reviderat vägledningen om säkerhetsledningssystem, helhetsbedömning och årlig dammsäkerhetsrapportering och tillhörande mallar för dammsäkerhetsrapportering.

Väsentliga skillnader gentemot tidigare är att tabellen innehåller nya frågor, att företagsrapporter inte behöver upprättas av dammägare med enstaka dammar och att anläggningsrapporter endast lämnas in under särskilda förutsättningar.

Sammanfattningsvis följer rapporteringens innehåll dammsäkerhetsförordningen mer och det finns tydliga kopplingar mellan rapporteringens olika delar.  

Generellt gäller följande:

  • Alla dammägare upprättar varje år en sammanfattande tabell över dammbeståndet med uppgifter om egenkontrollen. Det ska framgå vem som fastställt rapporteringen (normalt dammsäkerhetsansvarig) och vem som är dammägarens kontaktperson i frågor om rapporteringen. 
  • Dammägare med tre eller fler dammanläggningar upprättar en företagsrapport med verksamhetsövergripande beskrivning av företagets organisation och dammsäkerhetsarbete.
  • Dammägare upprättar anläggningsrapporter med uppgifter om egenkontrollen och åtgärdsbehov för dammanläggningar där något särskilt inträffat, större åtgärder pågår och/eller kvarstående avvikelser finns.

Detaljerad information om rapporteringens omfattning och innehåll samt hur den kan dokumenteras finns i vägledningen Säkerhetsledningssystem, helhetsbedömning och årlig dammsäkerhetsrapportering på sidan Vägledning och stöd.

Till sidan Vägledning och stöd.

Mallar för rapporteringen

Mallarna är tänkta som ett stöd och får anpassas på ett sätt som är praktiskt med hänsyn till den aktuella verksamheten.

Sammanfattande tabell

I tabellen sammanställs uppgifter om verksamhetens dammanläggningar med klassificerade dammar. För respektive dammanläggning redovisas aktuella uppgifter om egenkontrollen och det noteras om avvikelser som ska rapporteras, händelser och åtgärder med mera förekommit under året.

Mall - tabell (excel, 589 kB, nytt fönster) (.xlsx) Ladda ner

Företagsrapport

Företagsrapporten redogör för övergripande mål och handlingsprinciper för verksamhetens arbete med dammsäkerhet och säkerhetsledningssystemet beskrivs översiktligt. För det aktuella rapporteringsåret ska även huvudsakliga verksamhetsövergripande aktiviteter redovisas och förändringar som rör  dammsäkerhet som genomförts eller planeras genomföras i närtid samt vilka resultat som uppnåtts.

Mall - företagsrapport (word, 36 kB, nytt fönster) (.docx) Ladda ner

Anläggningsrapport

I anläggningsrapporten ska redogöras för förhållanden vid enskilda anläggningar, bland annat när det rör utförd tillståndskontroll, inträffade händelser och utförda åtgärder under rapporteringsåret. Ägaren redovisar även sin samlade bedömning av dammsäkerheten och kvarstående åtgärdsbehov vid dammanläggningen. 

Mall - anläggningsrapport (word, 44 kB, nytt fönster) (.docx) Ladda ner

Information till länsstyrelser

Eftersom rapporteringens omfattning har ändrats inför 2021 års rapportering och mallarna är reviderade rekommenderar Svenska kraftnät att länsstyrelserna informerar berörda dammägare om rutinerna, och hänvisar till Svenska kraftnäts vägledning och mallar från december 2020. 

Länsstyrelserna vidarebefordrar senast 30 april de sammanfattande tabellerna samlat för länet till Svenska kraftnät, dammsakerhet@svk.se.

Information till länsstyrelser (pdf, 148 kB, nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Granskad