Dammsäkerhetsklassificering

En damm där ett dammhaveri kan leda till konsekvenser med betydelse från samhällelig synpunkt eller riskerar människoliv ska ha en dammsäkerhetsklass. Dammägaren upprättar en konsekvensutredning som ligger till grund för länsstyrelsens beslut om dammsäkerhetsklass.

Svenska kraftnät stödjer arbetet med konsekvensutredningar och dammsäkerhetsklassificering genom vägledningar och information.

Information om konsekvensutredning och dammsäkerhetsklass. (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Föreskrift om konsekvensutredning

Svenska kraftnät har meddelat föreskrifter och allmänna råd om konsekvensutredning enligt förordning (2014:214) om dammsäkerhet. Föreskriften beskriver omfattning, innehåll och dokumentation av de konsekvensutredningar som dammägare ska upprätta. Föreskriften beskriver även tidpunkt för inlämnande av konsekvensutredningar till tillsynsmyndigheten.

Föreskrift och allmänna råd om konsekvensutredningar. (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Blankett Konsekvensutredning och dammsäkerhetsklassificering. (.docx) Ladda ner

Anvisning blanketten Konsekvensutredning och dammsäkerhetsklassificering. (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Vägledning om konsekvensutredning och dammsäkerhetsklassificering

Svenska kraftnät har även upprättat en vägledning avseende föreskrifter och allmänna råd om konsekvensutredning enligt 2 § förordningen (2014:214) om dammsäkerhet.

  • Vägledningen ska ge stöd till dammägare i deras arbete med konsekvensutredningar och förslag till dammsäkerhetsklassificering.
  • Vägledningen kan även utgöra ett stöd för tillsynsmyndigheterna.
  • Vägledningen beskriver vilka dammar som ska konsekvensutredas, nyckelbegrepp, arbetsgång, omfattning och dokumentation, dammsäkerhetsklasser och bedömning av konsekvenser.

Konsekvensutredningar och dammsäkerhetsklassificering – Vägledning. (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Svenska kraftnät har 2017 tagit fram en kompletterande rapport med fokus på mindre dammar med begränsad skadebild vid dammhaveri. Rapporten ger vägledning om mer uppskattningsvis metodik och ger exempel på dokumentation.

Vägledning för konsekvensutredning av mindre dammar. HydroTerra och WSP. (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Vägledande avgöranden om klassificering

Fem ärenden om dammsäkerhetsklass har avgjorts i Mark- och miljööverdomstolen (Mål nr M1990-17, M1995-17 och M1997-17 daterade 2018-06-21, mål nr M 8471-17 daterat 2019-02-15 samt mål nummer M 11441-19 daterat 2019-12-06  ).

Samtliga ärenden behandlar i första hand avvägningen om risk för förlust av människoliv kan anses vara försumbar eller ej. Miljööverdomstolen för ett samlat resonemang om den befarade skadebilden och samhällets beredskap i detta sammanhang. Samtidigt tonas hänvisningar till RIDAS ner jämfört med resonemang i lägre instans.

Avgörandena hittar du på Mark- och miljööverdomstolens webbplats. Öppnas i nytt fönster

Beräkning av dammhaverier och kartering av översvämningar

Beräkningar av dammhaverier och karteringar av översvämningar är viktiga delar av arbetet med konsekvensutredningar för dammhaverier och för beredskapsplanering. Förslag på arbetsgång och en sammanställning av metodik som har utvecklats genom åren finner du i Energiforsk rapport 2015:119. 

Energiforsk rapport 2015:119 "Beräkning av dammhaveri och översvämningskartering - Metodik och erfarenheter". (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Stöd till länsstyrelsen

Svenska kraftnät har tagit fram vägledning och mallar för att stödja länsstyrelserna i arbetet med klassificeringen.

Rekommendationer för klassificeringsarbetet i fas 3. (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Tillsynsvägledning – Frågor och svar, reviderad 2018-08-16. (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Granskad