Anmäla förändring/störning i elförsörjningen

Elberedskapslagen anger att förändringar i anläggningar och verksamhet måste anmälas till Svenska kraftnät. Lagen säger också att Svenska kraftnät ska informeras vid allvarliga störningar.

Anmälningsskyldigheten

Det är viktigt att Svenska kraftnät får information om förändringar som görs inom elsektorn. Då kan vi i ett tidigt skede vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa en robust elförsörjning i Sverige. Anmälningsskyldigheten innebär att aktörer ska anmäla till elberedskapsmyndigheten om:

  • en anläggning som är av väsentlig betydelse för elförsörjningen uppförs, byggs om eller på annat sätt ändras
  • en verksamhet som är av väsentlig betydelse överlåts, läggs ner eller ändras

Informationsskyldigheten

Aktörer inom elsektorn har en skyldighet att informera Svenska kraftnät om det uppstått en sådan störning i elförsörjningen som kan orsaka svåra påfrestningar på samhället. Detta ger oss möjlighet att i ett tidigt skede vara förberedd på situationer som skulle kunna få allvarliga konsekvenser för samhället.

Anmälnings- och informationsskyldigheten regleras i elberedskapslagen. Nedanstående blanketter ska användas.

I blanketterna för anmälan om förändring i elförsörjningen och informationslämnande om störning finns telefonnummer angivna. Observera att dessa är inaktuella. Rätt telefonnummer är 010-4758500.

I blanketten för anmälan om förändring i elförsörjningen är en e-postadress angiven i sidfoten, vi ber er bortse från denna och i stället skicka till registrator@svk.se

Blanketterna kommer att korrigeras i samband med att föreskriften revideras.

Blanketter och information

Granskad