Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Elförsörjningen och omvärldsläget - lägesbedömning

Denna lägesbedömning ger en kortfattad bild av den påverkan kriget i Ukraina har på Svenska kraftnäts ansvarsområden i nuläget.

Uppdaterad 25 maj, 2022

Sammanfattning

I nuläget är Svenska kraftnäts bedömning att det inte finns några direkta konsekvenser inom dess ansvarsområden.

Kraftsystemet

Svenska kraftnät är systemansvarig myndighet enligt ellagen.

 • I dagsläget påverkas inte driftsäkerheten och balansen i kraftsystemet av kriget i Ukraina. CERT-SE har rapporterat att fler belastningsattacker har observerats den senaste veckan.
 • Ukrainas och Moldaviens transmissionsnät anslöt till det europeiska synkronområdet den 16 mars. Läs pressmeddelandet från Entso-e om detta (på engelska) Öppnas i nytt fönster.

 • Naturgasleveranserna ströps till Polen och Bulgarien den 27 april. En kraftigt ökad elanvändning i Europa i kombination med minskad gastillförsel skulle kunna leda till minskade importmöjligheter.

 • Den 25 april begränsade Fingrid importen från Ryssland med 900 MW.
  Från och med den 14 maj har Ryssland stängt av all export till Finland, men det har inte påverkat effekttillräckligheten i Finland. Finland har möjlighet att importera mer från Sverige och Baltikum. 
 • Svenska kraftnät följer händelseutvecklingen och planerar förberedande åtgärder som kan implementeras vid ett eskalerande scenario.

 • Aktörer inom elförsörjningen har lyft att materiel blivit dyrare.

 • Svenska kraftnät genomför informationsmöten med underhållsentreprenörer för att informera om den rådande situationen och uppmanar om ökad vaksamhet och att de rapporterar ifall något avviker från det normala.

Elmarknaden

Svenska kraftnät har i uppgift att främja konkurrensen på elmarknaden, både inom Norden och med andra länder i Europa. Handel med el sker på en europeisk, öppen marknad via elbörser.

Kriget i Ukraina har lett till högre elpriser i Europa vilket påverkar elpriser i framförallt elpriserna i södra Sverige. Detta beror bland annat på minskade gasleveranser samt ökade bensin- och dieselpriser. En djupare analys av energimarknaden finns på Energimyndighetens webbplats Öppnas i nytt fönster.

Elberedskap

Svenska kraftnät är Sveriges elberedskapsmyndighet. Det innebär att affärsverket arbetar för att elförsörjningen ska ha beredskap för extrema händelser som kan innebära svåra påfrestningar på samhället.

 • Utöver högre elpriser är det ingen påverkan på elförsörjningen i Sverige. Kriget i Ukraina aktualiserar behovet av att aktörer inom elförsörjningen planerar för att kunna upprätthålla sin mest kritiska verksamhet under störda förhållanden och ytterst krig.
 • Svenska kraftnät arbetar för att stötta aktörer inom elförsörjningen kring frågor och behov avseende krigsplacering.
 • Svenska kraftnät köper in mer reparationsmateriel till sektorn, och har skänkt materiel till Ukraina.
 • Svenska kraftnät kommer under våren och försommaren se över behovet av åtgärder inom det civila försvaret inom elförsörjningen.
 • Svenska kraftnät samverkar kontinuerligt med berörda myndigheter, departement och aktörer inom elförsörjningen för att uppfånga eventuella behov samt ge stöd vid behov.
 • Svenska kraftnäts har sett anledning att förtydliga att den öppna
  antagonistiska hotbilden fortsatt gäller mot bakgrund av
  händelseutvecklingen i Ukraina.

Medskick till aktörer i sektorn

 • Svenska kraftnät vill understryka vikten av att anmäla säkerhetshotande händelser eller verksamhet till Säkerhetspolisen.
 • Kontakta även gärna Svenska kraftnät angående händelser och verksamhet som avviker från normalbilden. Den sammantagna informationen möjliggör för Svenska kraftnät att skapa en mer heltäckande lägesbild.

Exempel på åtgärder som kan vidtas:

 • Var vaksamma i samband med eventuella påverkanskampanjer och dylikt som skulle kunna ske med anledning av den NATO-debatt som förs i Sverige.
 • Se över eventuella beroenden i leverantörskedjor som kan påverkas av kriget.
 • Se över och testa rutiner och kontinuitetsplaner.
 • Se över reservkraftsrutiner och behov.
 • Öka robustheten inom IT-system och se över förmågan att detektera, hantera och rapportera cyberangrepp.
 • Öva och utbilda kritiska verksamheter.
 • Uppmana anställda som jobbar hemifrån att vara uppmärksamma
  på phising, nätsfiske. Läs mer på CERT-SE webbplats om detta Öppnas i nytt fönster.
 • Interna förberedelser för att kunna krigsplacera sin personal. Mer information kring krigsplacering finns på MSB:s webbplats Öppnas i nytt fönster

Energisektorn uppmanas stärka beredskapen för cyberattacker

ENISA uppmanar energisektorn till genomgång av sin cybersäkerhetsberedskap.

Viktiga områden att se över

Om CERT-SE

CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga it-incidenter.

Verksamheten bedrivs vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Granskad