Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Elsamverkan och Susie

Svenska kraftnät samverkar både nationellt och internationellt för en effektiv elberedskap och krishantering. För att klara svåra påfrestningar är det viktigt att olika aktörer i samhället samarbetar. 

En organisation för elsamverkan

I Sverige finns cirka 190 elnätsföretag. Tillsammans har de bildat en organisation för elsamverkan, som är indelad i sju områden. Inom varje område finns en elsamverkanledning (ESL) som stöttar drabbade företag och administrerar tillgången och efterfrågan på resurser.

Svenska kraftnät är med i organisationen och kan förmedla resurser som reparationspersonal, reservmateriel och kommunikationsutrustningar. Utrustningen finns lagrad i beredskapsförråd. Försvarsmaktens resurser kan också utnyttjas. Hjälpbehovet samordnas då av Svenska kraftnät.

Störningar rapporteras i Susie

Susie är ett webbaserat stödsystem som ska användas vid stora störningar och höjd beredskap. Systemet innehåller också funktioner som kan användas i det dagliga arbetet. Susie finansieras med hjälp av elberedskapsmedel och har tagits fram i ett samarbete mellan Svenska kraftnät och Svensk Energi.

När det blir en störning rapporterar respektive elnätsföretag in sitt läge i Susie. Det görs via fördefinierade rapporter eller i ett automatiserat flöde. Därigenom får elsamverkansledningen en översiktsbild av störningsläget. Utifrån denna bild arbetar man sedan med att fördela resurser på ett effektivt sätt. Med hjälp av Susie kan elnätföretagen och elsamverkansledningarna samarbeta på ett effektivt sätt när det uppstår ett svårt läge.

Mer information om samverkan och Susie finns på Elsamverkansportalen.

Internationell samverkan

NordBER är ett elberedskapsnätverk för nordiska energi- och elberedskapsmyndigheterna och systemoperatörer. Syftet med samarbetet är att ge förståelse för varandras beredskapshantering och att utbyta erfarenheter inom området. Tanken är också att skapa förutsättningar för gemensamma projekt och följa utvecklingen inom området.

Svenska kraftnät deltar även i försvarsdepartementets internationella referensgrupp. Referensgruppens uppgift är att vara departementets diskussionsforum för internationella beredskapsfrågor.

Samverkan mellan infrastrukturmyndigheter

Svenska kraftnät ingår i ett samverkansområde för teknisk infrastruktur (SOTI). SOTI är ett av sex samverkansområden enligt förordningen om krisberedskap och höjd beredskap. I begreppet teknisk infrastruktur ingår bland annat elförsörjning, elektronisk kommunikation, informationssäkerhet och dricksvatten- och livsmedelsförsörjning.

I SOTI finns aktörer som:

  • Livsmedelsverket
  • Post- och telestyrelsen
  • Försvarets Radioanstalt (FRA)
  • Elsäkerhetsverket
  • Energimyndigheten
  • Försvarsmakten
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
  • Fortifikationsverket
  • representanter från länsstyrelserna, landstingen och kommunerna.

Målet är att begränsa konsekvenserna för samhället om det skulle uppstå en allvarlig störning i teknisk infrastruktur. SOTI:s arbete innebär därför att se till att infrastrukturen är tillräckligt robust och att aktörerna har god krishanteringsförmåga. 

Mer om samverkansområdena på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats (nytt fönster).

Granskad